لیست قیمت پوش فیت سایلنت نیوفلکس

جهت دریافت تخفیف پوش فیت سایلنت نیوفلکس با شماره های ما تماس حاصل فرمایید .

قیمت(ریال)شرحکدقیمت(ریال)شرح

 

کد
۳۵۷,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت  ۵۰۲۰۰۰(سایلنت)۱۷۲۶۰۵۷,۰۰۰لوله پوشفیت  ۵۰۱۵۰(سایلنت)۱۵۲۰۰
۵۰۷,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت  ۵۰۳۰۰۰(سایلنت)۱۷۲۸۰۸۴,۰۰۰لوله پوشفیت  ۵۰۲۵۰(سایلنت)۱۵۲۱۰
۱۸۵,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت  ۷۵۵۰۰(سایلنت)۱۷۴۲۰۱۰۵,۰۰۰لوله پوشفیت  ۵۰۵۰۰(سایلنت)۱۵۲۲۰
۳۲۲,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت  ۷۵۱۰۰۰(سایلنت)۱۷۴۴۰۱۹۱,۰۰۰لوله پوشفیت  ۵۰۱۰۰۰(سایلنت)۱۵۲۴۰
۵۵۱,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت  ۷۵۲۰۰۰(سایلنت)۱۷۴۶۰۳۴۳,۰۰۰لوله پوشفیت  ۵۰۲۰۰۰(سایلنت)۱۵۲۶۰
۷۸۱,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت  ۷۵۳۰۰۰(سایلنت)۱۷۴۸۰۴۹۳,۰۰۰لوله پوشفیت ۵۰۳۰۰۰(سایلنت)۱۵۲۸۰
۳۸۵,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت  ۱۱۰۵۰۰(سایلنت)۱۷۶۲۰۸۲,۰۰۰لوله پوشفیت  ۷۵۱۵۰(سایلنت)۱۵۴۰۰
۶۶۴,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت  ۱۱۰۱۰۰۰(سایلنت)۱۷۶۴۰۱۰۱,۰۰۰لوله پوشفیت  ۷۵۲۵۰(سایلنت)۱۵۴۱۰
۱,۱۵۸,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت  ۱۱۰۲۰۰۰(سایلنت)۱۷۶۶۰۱۶۵,۰۰۰لوله پوشفیت  ۷۵۵۰۰(سایلنت)۱۵۴۲۰
۱,۶۵۹,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت  ۱۱۰۳۰۰۰(سایلنت)۱۷۶۸۰۳۰۳,۰۰۰لوله پوشفیت  ۷۵۱۰۰۰(سایلنت)۱۵۴۴۰
۴۸۰,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت  ۱۲۵۵۰۰(سایلنت)۱۷۷۲۰۵۳۲,۰۰۰لوله پوشفیت  ۷۵۲۰۰۰(سایلنت)۱۵۴۶۰
۸۲۴,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت  ۱۲۵۱۰۰۰(سایلنت)۱۷۷۴۰۷۶۲,۰۰۰لوله پوشفیت  ۷۵۳۰۰۰(سایلنت)۱۵۴۸۰
۱,۴۰۹,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت  ۱۲۵۲۰۰۰(سایلنت)۱۷۷۶۰۱۶۳,۰۰۰لوله پوشفیت  ۱۱۰۱۵۰(سایلنت)۱۵۶۰۰
۱,۹۹۴,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت  ۱۲۵۳۰۰۰(سایلنت)۱۷۷۸۰۲۱۶,۰۰۰لوله پوشفیت  ۱۱۰۲۵۰(سایلنت)۱۵۶۱۰
۶۶۵,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت  ۱۶۰۵۰۰(سایلنت)۱۷۸۲۰۳۵۳,۰۰۰لوله پوشفیت  ۱۱۰۵۰۰(سایلنت)۱۵۶۲۰
۱,۱۰۲,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت  ۱۶۰۱۰۰۰(سایلنت)۱۷۸۴۰۶۳۲,۰۰۰لوله پوشفیت  ۱۱۰۱۰۰۰(سایلنت)۱۵۶۴۰
۱,۸۵۹,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت  ۱۶۰۲۰۰۰(سایلنت)۱۷۸۶۰۱,۱۲۶,۰۰۰لوله پوشفیت  ۱۱۰۲۰۰۰(سایلنت)۱۵۶۶۰
۲,۶۱۷,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت  ۱۶۰۳۰۰۰(سایلنت)۱۷۸۸۰۱,۶۲۷,۰۰۰لوله پوشفیت  ۱۱۰۳۰۰۰(سایلنت)۱۵۶۸۰
۶۹,۰۰۰بوشن ۵۰(سایلنت)۲۲۲۰۰۲۷۲,۰۰۰لوله پوشفیت  ۱۲۵۲۵۰(سایلنت)۱۵۷۱۰
۹۳,۰۰۰بوشن ۷۵(سایلنت)۲۲۴۰۰۴۴۰,۰۰۰لوله پوشفیت  ۱۲۵۵۰۰(سایلنت)۱۵۷۲۰
۱۸۵,۰۰۰بوشن ۱۱۰(سایلنت)۲۲۶۰۰۷۸۵,۰۰۰لوله پوشفیت  ۱۲۵۱۰۰۰(سایلنت)۱۵۷۴۰
۲۷۳,۰۰۰بوشن ۱۲۵(سایلنت)۲۲۷۰۰۱,۳۶۹,۰۰۰لوله پوشفیت  ۱۲۵۲۰۰۰(سایلنت)۱۵۷۶۰
۴۴۸,۰۰۰بوشن ۱۶۰(سایلنت)۲۲۸۰۰۱,۹۵۴,۰۰۰لوله پوشفیت  ۱۲۵۳۰۰۰(سایلنت)۱۵۷۸۰
۷۱,۰۰۰تبدیل خارج از مرکز ۷۵۵۰(سایلنت)۲۸۴۲۰۴۴۶,۰۰۰لوله پوشفیت  ۱۶۰۲۵۰(سایلنت)۱۵۸۱۰
۱۳۰,۰۰۰تبدیل خارج از مرکز ۱۱۰۵۰(سایلنت)۲۸۶۲۰۶۰۶,۰۰۰لوله پوشفیت  ۱۶۰۵۰۰(سایلنت)۱۵۸۲۰
۱۴۹,۰۰۰تبدیل خارج از مرکز ۱۱۰۷۵(سایلنت)۲۸۶۴۰۱,۰۴۲,۰۰۰لوله پوشفیت  ۱۶۰۱۰۰۰(سایلنت)۱۵۸۴۰
۱۹۳,۰۰۰تبدیل خارج از مرکز ۱۲۵۱۱۰(سایلنت)۲۸۷۶۰۱,۸۰۰,۰۰۰لوله پوشفیت  ۱۶۰۲۰۰۰(سایلنت)۱۵۸۶۰
۲۹۷,۰۰۰تبدیل خارج از مرکز ۱۶۰۱۱۰(سایلنت)۲۸۸۶۰۲,۵۵۷,۰۰۰لوله پوشفیت  ۱۶۰۳۰۰۰(سایلنت)۱۵۸۸۰
۳۱۷,۰۰۰تبدیل خارج از مرکز ۱۶۰۱۲۵(سایلنت)۲۸۸۷۰۱۲۰,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت  ۵۰۵۰۰(سایلنت)۱۷۲۲۰
۵۳,۰۰۰زانو ۴۵ درجه ۵۰(سایلنت)۳۲۲۴۵۲۰۶,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت  ۵۰۱۰۰۰(سایلنت)۱۷۲۴۰
قیمت(ریال)شرحکدقیمت(ریال)شرحکد
۸۱۳,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۱۶۰۱۱۰(سایلنت)۴۴۸۶۰۵۹,۰۰۰زانو ۸۷ درجه ۵۰(سایلنت)۳۲۲۸۷
۸۹۵,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۱۶۰۱۲۵(سایلنت)۴۴۸۷۰۹۹,۰۰۰زانو ۴۵ درجه ۷۵(سایلنت)۳۲۴۴۵
۱,۰۵۶,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۱۶۰۱۶۰(سایلنت)۴۴۸۸۰۱۰۶,۰۰۰زانو ۸۷ درجه ۷۵(سایلنت)۳۲۴۸۷
۱۷,۰۰۰درپوش( ۵۰ سایلنت)۶۲۲۰۰۲۰۹,۰۰۰زانو ۴۵ درجه ۱۱۰(سایلنت)۳۲۶۴۵
۳۰,۰۰۰درپوش( ۷۵ سایلنت)۶۲۴۰۰۲۶۰,۰۰۰زانو ۸۷ درجه ۱۱۰(سایلنت)۳۲۶۸۷
۵۹,۰۰۰درپوش( ۱۱۰ سایلنت)۶۲۶۰۰۲۷۰,۰۰۰زانو ۴۵ درجه ۱۲۵(سایلنت)۳۲۷۴۵
۸۱,۰۰۰درپوش( ۱۲۵ سایلنت)۶۲۷۰۰۳۱۵,۰۰۰زانو ۸۷ درجه ۱۲۵(سایلنت)۳۲۷۸۷
۱۸۰,۰۰۰درپوش( ۱۶۰ سایلنت)۶۲۸۰۰۵۴۷,۰۰۰زانو ۴۵ درجه ۱۶۰(سایلنت)۳۲۸۴۵
۱۶۹,۰۰۰دریچه بازدید ۷۵(سایلنت)۶۸۴۰۰۶۳۹,۰۰۰زانو ۸۷ درجه ۱۶۰(سایلنت)۳۲۸۸۷
۳۴۹,۰۰۰دریچه بازدید ۱۱۰(سایلنت)۶۸۶۰۰۲۶۳,۰۰۰زانو ۴۵ درجه ونت دار(۱۱۰۱۱۰۵۰ سایلنت)۳۴۶۴۵
۴۱۶,۰۰۰دریچه بازدید ۱۲۵(سایلنت)۶۸۷۰۰۲۶۸,۰۰۰زانو ۸۷ درجه ونت دار(۱۱۰۱۱۰۵۰ سایلنت)۳۴۶۸۷
۶۳۱,۰۰۰دریچه بازدید ۱۶۰(سایلنت)۶۸۸۰۰۹۲,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۵۰۵۰(سایلنت)۴۶۲۲۰
۱۵۱,۰۰۰دریچه بازدید انتهایى ۷۵(سایلنت)۶۹۴۰۰۱۲۳,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۷۵۵۰(سایلنت)۴۶۴۲۰
۲۶۶,۰۰۰دریچه بازدید انتهایى ۱۱۰(سایلنت)۶۹۶۰۰۱۴۷,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۷۵۷۵(سایلنت)۴۶۴۴۰
۴۹۳,۰۰۰سیفون ۷۵ یک تکه( با لوله سوکت دار( )cm60 سایلنت)۷۴۴۶۰۲۳۷,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۱۱۰۵۰(سایلنت)۴۶۶۲۰
۵۶۸,۰۰۰سیفون ۷۵ یک تکه( با لوله سوکت دار( )cm90 سایلنت)۷۴۴۸۰۲۳۸,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۱۱۰۷۵(سایلنت)۴۶۶۴۰
۹۴۳,۰۰۰سیفون ۱۱۰یک تکه( با لوله سوکت دار()cm25 سایلنت)۷۴۶۰۰۳۵۵,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۱۱۰۱۱۰(سایلنت)۴۶۶۶۰
۱,۰۱۵,۰۰۰سیفون ۱۱۰یک تکه( با لوله سوکت دار()cm35 سایلنت)۷۴۶۲۰۳۵۸,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۱۲۵۱۱۰(سایلنت)۴۶۷۶۰
۱,۱۳۳,۰۰۰سیفون ۱۱۰یک تکه( با لوله سوکت دار()cm60 سایلنت)۷۴۶۶۰۴۷۲,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۱۲۵۱۲۵(سایلنت)۴۶۷۷۰
۳۷۹,۰۰۰سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطول( )cm60 سایلنت)۷۷۰۰۰۶۴۷,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۱۶۰۱۱۰(سایلنت)۴۶۸۶۰
۲۸۲,۰۰۰سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطول( )cm20 سایلنت)۷۷۰۲۰۷۰۶,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۱۶۰۱۲۵(سایلنت)۴۶۸۷۰
۴۰۵,۰۰۰سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطول( )cm75 سایلنت)۷۷۰۴۰۸۲۸,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۱۶۰۱۶۰(سایلنت)۴۶۸۸۰
۴۴۱,۰۰۰سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطول( )cm90 سایلنت)۷۷۰۶۰۹۶,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۵۰۵۰(سایلنت)۴۴۲۲۰
۴۳۲,۰۰۰سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطول( )cm60 سایلنت)۷۷۴۰۰۱۳۸,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۷۵۵۰(سایلنت)۴۴۴۲۰
۳۳۸,۰۰۰سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطول( )cm20 سایلنت)۷۷۴۲۰۱۸۰,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۷۵۷۵(سایلنت)۴۴۴۴۰
۴۵۴,۰۰۰سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطول( )cm75 سایلنت)۷۷۴۴۰۲۵۶,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۱۱۰۵۰(سایلنت)۴۴۶۲۰
۴۹۲,۰۰۰سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطول( )cm90 سایلنت)۷۷۴۶۰۳۰۷,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۱۱۰۷۵(سایلنت)۴۴۶۴۰
۱,۱۱۴,۰۰۰سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۱۲۵ وطول( )cm60 سایلنت)۷۷۶۰۰۳۹۶,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۱۱۰۱۱۰(سایلنت)۴۴۶۶۰
۸۲۰,۰۰۰سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۱۲۵ وطول( )cm20 سایلنت)۷۷۶۲۰۴۷۱,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۱۲۵۱۱۰(سایلنت)۴۴۷۶۰
۱,۱۷۷,۰۰۰سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۱۲۵ وطول( )cm75 سایلنت)۷۷۶۴۰۵۵۹,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۱۲۵۱۲۵(سایلنت)۴۴۷۷۰

 

لیست قیمت پوش فیت نیوفلکس گروه BD

 قیمت پوش فیت نیوفلکس گروه BD  با مناسبترین قیمت و تخفیف جهت دریافت قیمت خالص محصولات تماس حاصل نمایید .

قیمت(ریال)شرحکدقیمت(ریال)شرحکد

 

۲۸۳,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۲۵۲۵۰ گروه BD۱۰۷۱۰۵۲,۰۰۰لوله پوشفیت ۵۰۱۵۰ گروه BD۱۰۲۰۰
۴۵۸,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۲۵۵۰۰ گروه BD۱۰۷۲۰۷۷,۰۰۰لوله پوشفیت ۵۰۲۵۰ گروه BD۱۰۲۱۰
۸۱۸,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۲۵۱۰۰۰ گروه BD۱۰۷۴۰۹۲,۰۰۰لوله پوشفیت ۵۰۵۰۰ گروه BD۱۰۲۲۰
۱,۴۳۳,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۲۵۲۰۰۰ گروه BD۱۰۷۶۰۱۶۷,۰۰۰لوله پوشفیت ۵۰۱۰۰۰ گروه BD۱۰۲۴۰
۲,۰۴۸,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۲۵۳۰۰۰ گروه BD۱۰۷۸۰۲۹۶,۰۰۰لوله پوشفیت ۵۰۲۰۰۰ گروه BD۱۰۲۶۰
۴۴۹,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۶۰۲۵۰ گروه BD۱۰۸۱۰۴۲۳,۰۰۰لوله پوشفیت ۵۰۳۰۰۰ گروه BD۱۰۲۸۰
۷۲۳,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۶۰۵۰۰ گروه BD۱۰۸۲۰۶۵,۰۰۰لوله پوشفیت ۶۳۱۵۰ گروه BD۱۰۳۰۰
۱,۲۵۶,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۶۰۱۰۰۰ گروه BD۱۰۸۴۰۸۴,۰۰۰لوله پوشفیت ۶۳۲۵۰ گروه BD۱۰۳۱۰
۲,۲۰۷,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۶۰۲۰۰۰ گروه BD۱۰۸۶۰۱۳۲,۰۰۰لوله پوشفیت ۶۳۵۰۰ گروه BD۱۰۳۲۰
۳,۱۵۸,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۶۰۳۰۰۰ گروه BD۱۰۸۸۰۲۴۲,۰۰۰لوله پوشفیت ۶۳۱۰۰۰ گروه BD۱۰۳۴۰
۱۰۷,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۵۰۵۰۰ گروه BD۱۲۲۲۰۴۲۲,۰۰۰لوله پوشفیت ۶۳۲۰۰۰ گروه BD۱۰۳۶۰
۱۸۲,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۵۰۱۰۰۰ گروه BD۱۲۲۴۰۶۰۲,۰۰۰لوله پوشفیت ۶۳۳۰۰۰ گروه BD۱۰۳۸۰
۳۱۱,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۵۰۲۰۰۰ گروه BD۱۲۲۶۰۸۳,۰۰۰لوله پوشفیت ۷۵۱۵۰ گروه BD۱۰۴۰۰
۴۳۸,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۵۰۳۰۰۰ گروه BD۱۲۲۸۰۱۰۲,۰۰۰لوله پوشفیت ۷۵۲۵۰ گروه BD۱۰۴۱۰
۱۵۲,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۶۳۵۰۰ گروه BD۱۲۳۲۰۱۶۶,۰۰۰لوله پوشفیت ۷۵۵۰۰ گروه BD۱۰۴۲۰
۲۶۲,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۶۳۱۰۰۰ گروه BD۱۲۳۴۰۳۰۵,۰۰۰لوله پوشفیت ۷۵۱۰۰۰ گروه BD۱۰۴۴۰
۴۴۲,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۶۳۲۰۰۰ گروه BD۱۲۳۶۰۵۳۷,۰۰۰لوله پوشفیت ۷۵۲۰۰۰ گروه BD۱۰۴۶۰
۶۲۲,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۶۳۳۰۰۰ گروه BD۱۲۳۸۰۷۶۹,۰۰۰لوله پوشفیت ۷۵۳۰۰۰ گروه BD۱۰۴۸۰
۱۸۶,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۷۵۵۰۰ گروه BD۱۲۴۲۰۱۱۲,۰۰۰لوله پوشفیت ۹۰۱۵۰ گروه BD۱۰۵۰۰
۳۲۵,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۷۵۱۰۰۰ گروه BD۱۲۴۴۰۱۴۴,۰۰۰لوله پوشفیت ۹۰۲۵۰ گروه BD۱۰۵۱۰
۵۵۷,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۷۵۲۰۰۰ گروه BD۱۲۴۶۰۲۳۱,۰۰۰لوله پوشفیت ۹۰۵۰۰ گروه BD۱۰۵۲۰
۷۸۹,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۷۵۳۰۰۰ گروه BD۱۲۴۸۰۴۱۴,۰۰۰لوله پوشفیت ۹۰۱۰۰۰ گروه BD۱۰۵۴۰
۲۵۶,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۹۰۵۰۰ گروه BD۱۲۵۲۰۷۳۲,۰۰۰لوله پوشفیت ۹۰۲۰۰۰ گروه BD۱۰۵۶۰
۴۳۹,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۹۰۱۰۰۰ گروه BD۱۲۵۴۰۱,۰۵۵,۰۰۰لوله پوشفیت ۹۰۳۰۰۰ گروه BD۱۰۵۸۰
۷۵۷,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۹۰۲۰۰۰ گروه BD۱۲۵۶۰۱۵۵,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۱۰۱۵۰ گروه BD۱۰۶۰۰
۱,۰۸۰,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۹۰۳۰۰۰ گروه BD۱۲۵۸۰۲۰۵,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۱۰۲۵۰ گروه BD۱۰۶۱۰
۳۶۶,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۱۰۵۰۰ گروه BD۱۲۶۲۰۳۳۴,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۱۰۵۰۰ گروه BD۱۰۶۲۰
۶۲۹,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۱۰۱۰۰۰ گروه BD۱۲۶۴۰۵۹۷,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۱۰۱۰۰۰ گروه BD۱۰۶۴۰
۱,۰۹۰,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۱۰۲۰۰۰ گروه BD۱۲۶۶۰۱,۰۵۸,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۱۰۲۰۰۰ گروه BD۱۰۶۶۰
۱,۵۵۹,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۱۰۳۰۰۰ گروه BD۱۲۶۸۰۱,۵۲۷,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۱۰۳۰۰۰ گروه BD۱۰۶۸۰

 

 

قیمت(ریال)شرحکدقیمت(ریال)شرحکد
۷۴,۰۰۰زانو ۸۷ درجه ۶۳۳۰۳۸۷۴۹۹,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۲۵۵۰۰ گروه BD۱۲۷۲۰
۸۰,۰۰۰زانو ۴۵ درجه ۷۵۳۰۴۴۵۸۵۹,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۲۵۱۰۰۰ گروه BD۱۲۷۴۰
۸۸,۰۰۰زانو ۸۷ درجه ۷۵۳۰۴۸۷۱,۴۷۴,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۲۵۲۰۰۰ گروه BD۱۲۷۶۰
۱۱۱,۰۰۰زانو ۴۵ درجه ۹۰۳۰۵۴۵۲,۰۸۹,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۲۵۳۰۰۰ گروه BD۱۲۷۸۰
۱۲۸,۰۰۰زانو ۸۷ درجه ۹۰۳۰۵۸۷۷۹۰,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۶۰۵۰۰ گروه BD۱۲۸۲۰
۱۸۱,۰۰۰زانو ۴۵ درجه ۱۱۰۳۰۶۴۵۱,۳۲۳,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۶۰۱۰۰۰ گروه BD۱۲۸۴۰
۲۰۴,۰۰۰زانو ۸۷ درجه ۱۱۰۳۰۶۸۷۲,۲۷۴,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۶۰۲۰۰۰ گروه BD۱۲۸۶۰
۲۳۴,۰۰۰زانو ۴۵ درجه ۱۲۵۳۰۷۴۵۳,۲۲۵,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۶۰۳۰۰۰ گروه BD۱۲۸۸۰
۲۷۸,۰۰۰زانو ۸۷ درجه ۱۲۵۳۰۷۸۷۶۸,۰۰۰بوشن ۵۰۲۰۲۰۰
۴۷۲,۰۰۰زانو ۴۵ درجه ۱۶۰۳۰۸۴۵۷۶,۰۰۰بوشن ۶۳۲۰۳۰۰
۵۶۷,۰۰۰زانو ۸۷ درجه ۱۶۰۳۰۸۸۷۸۵,۰۰۰بوشن ۷۵۲۰۴۰۰
۱۰۹,۰۰۰زانو ۴۵ درجه ونت دار ۵۰۶۳۶۳۳۳۳۴۵۱۱۲,۰۰۰بوشن ۹۰۲۰۵۰۰
۱۱۱,۰۰۰زانو ۸۷ درجه ونت دار۵۰۶۳۶۳۳۳۳۸۷۱۶۴,۰۰۰بوشن ۱۱۰۲۰۶۰۰
۲۳۴,۰۰۰زانو ۴۵ درجه ونت دار ۵۰۱۱۰۱۱۰۳۳۶۴۵۲۳۴,۰۰۰بوشن ۱۲۵۲۰۷۰۰
۲۴۳,۰۰۰زانو ۸۷ درجه ونت دار۵۰۱۱۰۱۱۰۳۳۶۸۷۳۸۰,۰۰۰بوشن ۱۶۰۲۰۸۰۰
۳۲,۰۰۰زانو ۵۰۵۰ جهت ارتباط با ظرفشوئى و …۳۵۲۲۰۶۹,۰۰۰تبدیل خارج از مرکز ۶۳۵۰۲۶۳۲۰
۶۱,۰۰۰لاستیک۵۰۳۰ ارتباطى فاضلاب ظرفشوئى و ۳۶۲۰۰۶۹,۰۰۰تبدیل خارج از مرکز ۷۵۵۰۲۶۴۲۰
۴۵,۰۰۰لاستیک۵۰۴۰ ارتباطى فاضلاب ظرفشوئى و ۳۶۲۱۰۷۰,۰۰۰تبدیل خارج از مرکز ۷۵۶۳۲۶۴۳۰
۴۵,۰۰۰لاستیک  ۵۰۵۰ارتباطى فاضلاب ظرفشوئى و …۳۶۲۲۰۷۷,۰۰۰تبدیل خارج از مرکز ۹۰۵۰۲۶۵۲۰
۸۰,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۵۰۵۰۴۰۲۲۰۸۲,۰۰۰تبدیل خارج از مرکز ۶۳۹۰۲۶۵۳۰
۱۰۰,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۵۰۶۳۴۰۳۲۰۱۱۸,۰۰۰تبدیل خارج از مرکز ۱۱۰۵۰۲۶۶۲۰
۱۱۰,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۶۳۶۳۴۰۳۳۰۱۲۰,۰۰۰تبدیل خارج از مرکز ۶۳۱۱۰۲۶۶۳۰
۱۱۰,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۷۵۵۰۴۰۴۲۰۱۳۲,۰۰۰تبدیل خارج از مرکز ۱۱۰۷۵۲۶۶۴۰
۱۱۵,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۷۵۶۳۴۰۴۳۰۱۳۵,۰۰۰تبدیل خارج از مرکز ۱۱۰۹۰۲۶۶۵۰
۱۲۷,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۷۵۷۵۴۰۴۴۰۱۷۱,۰۰۰تبدیل خارج از مرکز ۱۲۵۱۱۰۲۶۷۶۰
۱۱۷,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۹۰۵۰۴۰۵۲۰۲۴۹,۰۰۰تبدیل خارج از مرکز ۱۶۰۱۱۰۲۶۸۶۰
۱۵۵,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۹۰۶۳۴۰۵۳۰۲۹۶,۰۰۰تبدیل خارج از مرکز ۱۶۰۱۲۵۲۶۸۷۰
۱۶۴,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۹۰۷۵۴۰۵۴۰۴۷,۰۰۰زانو ۴۵ درجه ۵۰۳۰۲۴۵
۱۷۰,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۹۰۹۰۴۰۵۵۰۵۰,۰۰۰زانو ۸۷ درجه ۵۰۳۰۲۸۷
۲۱۰,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۱۱۰۵۰۴۰۶۲۰۶۲,۰۰۰زانو ۴۵ درجه ۶۳۳۰۳۴۵

 

قیمت(ریال)شرحکدقیمت(ریال)شرحکد
۱۸,۰۰۰درپوش ۶۳۶۰۳۰۰۲۱۶,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۱۱۰۶۳۴۰۶۳۰
۲۶,۰۰۰درپوش ۷۵۶۰۴۰۰۲۶۴,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۱۱۰۷۵۴۰۶۴۰
۳۶,۰۰۰درپوش ۹۰۶۰۵۰۰۲۶۲,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۱۱۰۹۰۴۰۶۵۰
۵۷,۰۰۰درپوش ۱۱۰۶۰۶۰۰۳۱۳,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۱۱۰۱۱۰۴۰۶۶۰
۷۱,۰۰۰درپوش ۱۲۵۶۰۷۰۰۴۰۳,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۱۲۵۱۱۰۴۰۷۶۰
۱۳۳,۰۰۰درپوش ۱۶۰۶۰۸۰۰۴۲۱,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۱۲۵۱۲۵۴۰۷۷۰
۱۵۲,۰۰۰دریچه بازدید ۷۵۶۵۴۰۰۵۶۹,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۱۶۰۱۱۰۴۰۸۶۰
۲۲۲,۰۰۰دریچه بازدید  ۹۰۶۵۵۰۰۶۲۳,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۱۶۰۱۲۵۴۰۸۷۰
۳۰۳,۰۰۰دریچه بازدید ۱۱۰۶۵۶۰۰۷۳۱,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۱۶۰۱۶۰۴۰۸۸۰
۳۶۴,۰۰۰دریچه بازدید ۱۲۵۶۵۷۰۰۸۸,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۵۰۵۰۴۲۲۲۰
۵۶۱,۰۰۰دریچه بازدید ۱۶۰۶۵۸۰۰۱۰۳,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۶۳۵۰۴۲۳۲۰
۱۳۹,۰۰۰دریچه بازدید انتهایى ۷۵۶۶۴۰۰۱۱۸,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۶۳۶۳۴۲۳۳۰
۲۴۰,۰۰۰دریچه بازدید انتهایى ۱۱۰۶۶۶۰۰۱۲۵,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۷۵۵۰۴۲۴۲۰
۳۴۰,۰۰۰سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵)۶۰۰mm ۷۸۰۰۰۱۶۶,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۷۵۷۵۴۲۴۴۰
۲۳۹,۰۰۰سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵)۲۰۰mm ۷۸۰۲۰۱۵۷,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۹۰۵۰۴۲۵۲۰
۳۶۹,۰۰۰سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵)۷۵۰mm ۷۸۰۴۰۱۷۳,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۶۳۹۰۴۲۵۳۰
۴۰۷,۰۰۰سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵)۹۰۰mm ۷۸۰۶۰۱۸۰,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۹۰۷۵۴۲۵۴۰
۲۷۳,۰۰۰سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۶۳)۶۰۰mm ۷۸۲۰۰۱۹۴,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۹۰۹۰۴۲۵۵۰
۱۹۹,۰۰۰سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۶۳)۲۰۰mm ۷۸۲۲۰۲۲۹,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۱۱۰۵۰۴۲۶۲۰
۲۹۷,۰۰۰سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۶۳)۷۵۰mm ۷۸۲۴۰۲۴۶,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۱۱۰۶۳۴۲۶۳۰
۳۲۷,۰۰۰سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۶۳)۹۰۰mm ۷۸۲۶۰۲۶۶,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۱۱۰۷۵۴۲۶۴۰
۳۴۲,۰۰۰سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله)۶۰۰mm ۷۸۳۰۰۲۹۰,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۱۱۰۹۰۴۲۶۵۰
۳۵۳,۰۰۰سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطولmm(PE 600۷۸۳۰۱۳۴۷,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۱۱۰۱۱۰۴۲۶۶۰
۳۲۸,۰۰۰سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله ۶۳ وطولmm(PE 600۷۸۳۰۲۴۱۹,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۱۲۵۱۱۰۴۲۷۶۰
۲۳۸,۰۰۰سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله)۲۰۰mm ۷۸۳۲۰۴۸۰,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۱۲۵۱۲۵۴۲۷۷۰
۲۹۲,۰۰۰سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطولmm(PE 200۷۸۳۲۱۶۸۸,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۱۶۰۱۱۰۴۲۸۶۰
۲۶۹,۰۰۰سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله ۶۳ وطولmm(PE 200۷۸۳۲۲۷۶۸,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۱۶۰۱۲۵۴۲۸۷۰
۳۸۱,۰۰۰سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله)۷۵۰mm ۷۸۳۴۰۸۹۸,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۱۶۰۱۶۰۴۲۸۸۰
۳۸۴,۰۰۰سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطولmm(PE 750۷۸۳۴۱۵۲۷,۰۰۰انشعاب دوبل ۶۷ درجه ۱۱۰۱۱۰۱۱۰۵۱۶۶۶
۳۵۱,۰۰۰سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله ۶۳ وطولmm(PE 750۷۸۳۴۲۱۵,۰۰۰درپوش ۵۰۶۰۲۰۰

 

قیمت(ریال)شرحکدقیمت(ریال)شرحکد
۸۵۸,۰۰۰عصایی پشت بام ۱۱۰( بالوله)۲۰۰cm ۷۹۷۶۰۴۰۸,۰۰۰سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله)۹۰۰mm ۷۸۳۶۰
۷۳۵,۰۰۰عصایی پشت بام ۱۱۰( بالوله)۱۵۰cm ۷۹۷۶۱۴۰۶,۰۰۰سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطولmm(PE 900۷۸۳۶۱
۶۲,۳۰۰بست آویز لوله ۵۰ طرح جدید۸۵۲۰۰۳۷۱,۰۰۰سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله ۶۳ وطولmm(PE 900۷۸۳۶۲
۷۰,۲۰۰بست آویز لوله ۶۳ طرح جدید۸۵۳۰۰۳۹۱,۰۰۰سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش( بالوله)۶۰۰mm ۷۸۴۰۰
۷۴,۸۰۰بست آویز لوله ۷۵ طرح جدید۸۵۴۰۰۴۲۵,۰۰۰سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطولmm(PE 600۷۸۴۰۱
۸۳,۹۰۰بست آویز لوله ۹۰ طرح جدید۸۵۵۰۰۲۹۳,۰۰۰سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش( بالوله)۲۰۰mm ۷۸۴۲۰
۹۹,۴۰۰بست آویز لوله ۱۱۰ طرح جدید۸۵۶۰۰۳۶۱,۰۰۰سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطولmm(PE 200۷۸۴۲۱
۱۱۱,۶۰۰بست آویز لوله ۱۲۵ طرح جدید۸۵۷۰۰۴۱۸,۰۰۰سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش( بالوله)۷۵۰mm ۷۸۴۴۰
۵۵,۱۰۰بست رایزر لوله ۵۰ طرح جدید۸۶۲۰۰۴۴۹,۰۰۰سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطولmm(PE 750۷۸۴۴۱
۶۱,۰۰۰بست رایزر لوله ۶۳ طرح جدید۸۶۳۰۰۴۵۶,۰۰۰سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش( بالوله)۹۰cm ۷۸۴۶۰
۶۵,۲۰۰بست رایزر لوله ۷۵ طرح جدید۸۶۴۰۰۴۷۶,۰۰۰سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطولmm(PE 900۷۸۴۶۱
۷۴,۴۰۰بست رایزر لوله ۹۰ طرح جدید۸۶۵۰۰۵۳۰,۰۰۰سیفون ۹۰ یک تکه با درپوش( بالوله)۶۰۰mm ۷۸۵۰۰
۸۹,۹۰۰بست رایزر لوله ۱۱۰ طرح جدید۸۶۶۰۰۳۹۱,۰۰۰سیفون ۹۰ یک تکه با درپوش( بالوله)۲۰۰mm ۷۸۵۲۰
۱۰۲,۲۰۰بست رایزر لوله ۱۲۵ طرح جدید۸۶۷۰۰۵۷۰,۰۰۰سیفون ۹۰ یک تکه با درپوش( بالوله)۷۵۰mm ۷۸۵۴۰
ابزار آلات ۶۲۳,۰۰۰سیفون ۹۰ یک تکه با درپوش( بالوله)۹۰۰mm ۷۸۵۶۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰دستگاه برش و پخ لوله با سه پایه مربوطه۸۰۰۱۰۱,۰۴۱,۰۰۰سیفون ۱۱۰ یک تکه  با درپوش( بالوله)۶۰۰mm ۷۸۶۰۰
۶۶۵,۰۰۰تیغه برش دستگاه نیوفلکس – x15mm22( ضخامت – mm6/3 قطر سوراخ)mm4۸۰۰۱۱۸۵۴,۰۰۰سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۱۲۵ وطولmm(PE 600۷۸۶۰۱
۱,۷۰۰,۰۰۰قالب دستگاه برش و پخ لوله سایز ۵۰۸۰۰۲۰۷۵۱,۰۰۰سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش( بالوله)۲۰۰mm ۷۸۶۲۰
۱,۷۰۰,۰۰۰قالب دستگاه برش و پخ لوله سایز ۶۳۸۰۰۳۰۷۴۲,۰۰۰سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۱۲۵ وطولmm(PE 200۷۸۶۲۱
۱,۷۰۰,۰۰۰قالب دستگاه برش و پخ لوله سایز ۷۵۸۰۰۴۰۱,۱۱۵,۰۰۰سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش( بالوله)۷۵۰mm ۷۸۶۴۰
۱,۷۰۰,۰۰۰قالب دستگاه برش و پخ لوله سایز ۹۰۸۰۰۵۰۹۱۳,۰۰۰سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۱۲۵ وطولmm(PE 750۷۸۶۴۱
۸,۳۰۰,۰۰۰جعبه ابزار کامل تست (استاپر)۸۰۱۱۰۱,۲۱۷,۰۰۰سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش( بالوله)۹۰۰mm ۷۸۶۶۰
۲,۸۸۰,۰۰۰ابزار تست (استاپر)۸۰۱۱۲۹۵۶,۰۰۰سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۱۲۵ وطولmm(PE 900۷۸۶۶۱
۴۳۷,۰۰۰لاستیک یدك استاپر۸۰۱۱۴۸۲۵,۰۰۰سیفون ۱۱۰ یک تکه با لوله سوکتدار ۲۵۰mm ۷۹۶۰۰
۸۲,۰۰۰مایع روان کننده پوش فیت)cc125( ۸۰۲۳۰۸۹۹,۰۰۰سیفون ۱۱۰ یک تکه با لوله سوکتدار ۳۵۰mm ۷۹۶۲۰
   ۱,۰۳۸,۰۰۰سیفون ۱۱۰ یک تکه با لوله سوکتدار ۶۰۰mm ۷۹۶۶۰
   ۵۰۰,۰۰۰عصایى پشت بام ۶۳۷۹۷۳۰
   ۴۱۶,۰۰۰عصایى پشت بام۶۳ ۱۵۰cm ۷۹۷۳۱
 کاهش و افزایش قیمت محصولات بدون اعلام قبلی انجام می پذیرد ۷۰۳,۰۰۰عصایى پشت بام ۹۰۷۹۷۵۰
   ۵۹۳,۰۰۰عصایى پشت بام۹۰ ۱۵۰cm ۷۹۷۵۱

 

لیست قیمت پوش فیت نیوفلکس گروه B

 لیست قیمت لوله و اتصالات پوش فیت نیوفلکس (b) جهت دریافت قیمت با تخفیف ویژه تماس حاصل فرمایید

قیمت(ریال)شرحکدقیمت(ریال)شرحکد
۶۱۶,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۶۰۵۰۰ گروه B۱۱۸۲۰۶۱,۰۰۰لوله پوشفیت ۶۳۱۵۰ گروه B۱۱۳۰۰
۱,۰۴۵,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۶۰۱۰۰۰ گروه B۱۱۸۴۰۷۸,۰۰۰لوله پوشفیت ۶۳۲۵۰ گروه B۱۱۳۱۰
۱,۸۱۹,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۶۰۲۰۰۰ گروه B۱۱۸۶۰۱۲۲,۰۰۰لوله پوشفیت ۶۳۵۰۰ گروه B۱۱۳۲۰
۲,۵۹۳,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۶۰۳۰۰۰ گروه B۱۱۸۸۰۲۱۲,۰۰۰لوله پوشفیت ۶۳۱۰۰۰ گروه B۱۱۳۴۰
۱۴۲,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۶۳۵۰۰ گروه B۱۳۳۲۰۳۷۵,۰۰۰لوله پوشفیت ۶۳۲۰۰۰ گروه B۱۱۳۶۰
۲۳۲,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۶۳۱۰۰۰ گروه B۱۳۳۴۰۵۳۸,۰۰۰لوله پوشفیت ۶۳۳۰۰۰ گروه B۱۱۳۸۰
۳۹۵,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۶۳۲۰۰۰ گروه B۱۳۳۶۰۷۵,۰۰۰لوله پوشفیت ۷۵۱۵۰ گروه B۱۱۴۰۰
۵۵۸,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۶۳۳۰۰۰ گروه B۱۳۳۸۰۹۱,۰۰۰لوله پوشفیت ۷۵۲۵۰ گروه B۱۱۴۱۰
۱۶۷,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۷۵۵۰۰ گروه B۱۳۴۲۰۱۴۶,۰۰۰لوله پوشفیت ۷۵۵۰۰ گروه B۱۱۴۲۰
۲۷۷,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۷۵۱۰۰۰ گروه B۱۳۴۴۰۲۵۷,۰۰۰لوله پوشفیت ۷۵۱۰۰۰ گروه B۱۱۴۴۰
۴۷۴,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۷۵۲۰۰۰ گروه B۱۳۴۶۰۴۵۴,۰۰۰لوله پوشفیت ۷۵۲۰۰۰ گروه B۱۱۴۶۰
۶۷۲,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۷۵۳۰۰۰ گروه B۱۳۴۸۰۶۵۲,۰۰۰لوله پوشفیت ۷۵۳۰۰۰ گروه B۱۱۴۸۰
۲۱۹,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۹۰۵۰۰ گروه B۱۳۵۲۰۹۷,۰۰۰لوله پوشفیت ۹۰۱۵۰ گروه B۱۱۵۰۰
۳۵۹,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۹۰۱۰۰۰ گروه B۱۳۵۴۰۱۲۲,۰۰۰لوله پوشفیت ۹۰۲۵۰ گروه B۱۱۵۱۰
۶۱۴,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۹۰۲۰۰۰ گروه B۱۳۵۶۰۱۹۴,۰۰۰لوله پوشفیت ۹۰۵۰۰ گروه B۱۱۵۲۰
۸۷۳,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۹۰۳۰۰۰ گروه B۱۳۵۸۰۳۳۴,۰۰۰لوله پوشفیت ۹۰۱۰۰۰ گروه B۱۱۵۴۰
۳۱۰,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۱۰۵۰۰ گروه B۱۳۶۲۰۵۸۹,۰۰۰لوله پوشفیت ۹۰۲۰۰۰ گروه B۱۱۵۶۰
۵۱۵,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۱۰۱۰۰۰ گروه B۱۳۶۴۰۸۴۸,۰۰۰لوله پوشفیت ۹۰۳۰۰۰ گروه B۱۱۵۸۰
۸۸۱,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۱۰۲۰۰۰ گروه B۱۳۶۶۰۱۳۲,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۱۰۱۵۰ گروه B۱۱۶۰۰
۱,۲۵۵,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۱۰۳۰۰۰ گروه B۱۳۶۸۰۱۷۳,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۱۰۲۵۰ گروه B۱۱۶۱۰
۴۲۱,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۲۵۵۰۰ گروه B۱۳۷۲۰۲۷۸,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۱۰۵۰۰ گروه B۱۱۶۲۰
۷۰۰,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۲۵۱۰۰۰ گروه B۱۳۷۴۰۴۸۲,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۱۰۱۰۰۰ گروه B۱۱۶۴۰
۱,۱۸۶,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۲۵۲۰۰۰ گروه B۱۳۷۶۰۸۴۹,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۱۰۲۰۰۰ گروه B۱۱۶۶۰
۱,۶۷۲,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۲۵۳۰۰۰ گروه B۱۳۷۸۰۱,۲۲۲,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۱۰۳۰۰۰ گروه B۱۱۶۸۰
۶۸۳,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۶۰۵۰۰ گروه B۱۳۸۲۰۲۳۸,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۲۵۲۵۰ گروه B۱۱۷۱۰
۱,۱۱۲,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۶۰۱۰۰۰ گروه B۱۳۸۴۰۳۸۱,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۲۵۵۰۰ گروه B۱۱۷۲۰
۱,۸۸۶,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۶۰۲۰۰۰ گروه B۱۳۸۶۰۶۶۰,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۲۵۱۰۰۰ گروه B۱۱۷۴۰
۲,۶۶۰,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۶۰۳۰۰۰ گروه B۱۳۸۸۰۱,۱۴۵,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۲۵۲۰۰۰ گروه B۱۱۷۶۰
۶۸,۰۰۰بوشن ۵۰۲۰۲۰۰۱,۶۳۱,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۲۵۳۰۰۰ گروه B۱۱۷۸۰
۷۶,۰۰۰بوشن ۶۳۲۰۳۰۰۳۸۶,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۶۰۲۵۰ گروه B۱۱۸۱۰
قیمت(ریال)شرحکدقیمت(ریال)شرحکد
۵۶۷,۰۰۰زانو ۸۷ درجه ۱۶۰۳۰۸۸۷۸۵,۰۰۰بوشن ۷۵۲۰۴۰۰
۱۰۹,۰۰۰زانو ۴۵ درجه ونت دار ۵۰۶۳۶۳۳۳۳۴۵۱۱۲,۰۰۰بوشن ۹۰۲۰۵۰۰
۱۱۱,۰۰۰زانو ۸۷ درجه ونت دار۵۰۶۳۶۳۳۳۳۸۷۱۶۴,۰۰۰بوشن ۱۱۰۲۰۶۰۰
۲۳۴,۰۰۰زانو ۴۵ درجه ونت دار ۵۰۱۱۰۱۱۰۳۳۶۴۵۲۳۴,۰۰۰بوشن ۱۲۵۲۰۷۰۰
۲۴۳,۰۰۰زانو ۸۷ درجه ونت دار۵۰۱۱۰۱۱۰۳۳۶۸۷۳۸۰,۰۰۰بوشن ۱۶۰۲۰۸۰۰
۳۲,۰۰۰زانو ۵۰۵۰ جهت ارتباط با ظرفشوئى و …۳۵۲۲۰۶۹,۰۰۰تبدیل خارج از مرکز ۶۳۵۰۲۶۳۲۰
۶۱,۰۰۰لاستیک۵۰۳۰ ارتباطى فاضلاب ظرفشوئى و ۳۶۲۰۰۶۹,۰۰۰تبدیل خارج از مرکز ۷۵۵۰۲۶۴۲۰
۴۵,۰۰۰لاستیک۵۰۴۰ ارتباطى فاضلاب ظرفشوئى و ۳۶۲۱۰۷۰,۰۰۰تبدیل خارج از مرکز ۷۵۶۳۲۶۴۳۰
۴۵,۰۰۰لاستیک  ۵۰۵۰ارتباطى فاضلاب ظرفشوئى و …۳۶۲۲۰۷۷,۰۰۰تبدیل خارج از مرکز ۹۰۵۰۲۶۵۲۰
۸۰,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۵۰۵۰۴۰۲۲۰۸۲,۰۰۰تبدیل خارج از مرکز ۶۳۹۰۲۶۵۳۰
۱۰۰,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۵۰۶۳۴۰۳۲۰۱۱۸,۰۰۰تبدیل خارج از مرکز ۱۱۰۵۰۲۶۶۲۰
۱۱۰,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۶۳۶۳۴۰۳۳۰۱۲۰,۰۰۰تبدیل خارج از مرکز ۶۳۱۱۰۲۶۶۳۰
۱۱۰,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۷۵۵۰۴۰۴۲۰۱۳۲,۰۰۰تبدیل خارج از مرکز ۱۱۰۷۵۲۶۶۴۰
۱۱۵,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۷۵۶۳۴۰۴۳۰۱۳۵,۰۰۰تبدیل خارج از مرکز ۱۱۰۹۰۲۶۶۵۰
۱۲۷,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۷۵۷۵۴۰۴۴۰۱۷۱,۰۰۰تبدیل خارج از مرکز ۱۲۵۱۱۰۲۶۷۶۰
۱۱۷,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۹۰۵۰۴۰۵۲۰۲۴۹,۰۰۰تبدیل خارج از مرکز ۱۶۰۱۱۰۲۶۸۶۰
۱۵۵,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۹۰۶۳۴۰۵۳۰۲۹۶,۰۰۰تبدیل خارج از مرکز ۱۶۰۱۲۵۲۶۸۷۰
۱۶۴,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۹۰۷۵۴۰۵۴۰۴۷,۰۰۰زانو ۴۵ درجه ۵۰۳۰۲۴۵
۱۷۰,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۹۰۹۰۴۰۵۵۰۵۰,۰۰۰زانو ۸۷ درجه ۵۰۳۰۲۸۷
۲۱۰,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۱۱۰۵۰۴۰۶۲۰۶۲,۰۰۰زانو ۴۵ درجه ۶۳۳۰۳۴۵
۲۱۶,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۱۱۰۶۳۴۰۶۳۰۷۴,۰۰۰زانو ۸۷ درجه ۶۳۳۰۳۸۷
۲۶۴,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۱۱۰۷۵۴۰۶۴۰۸۰,۰۰۰زانو ۴۵ درجه ۷۵۳۰۴۴۵
۲۶۲,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۱۱۰۹۰۴۰۶۵۰۸۸,۰۰۰زانو ۸۷ درجه ۷۵۳۰۴۸۷
۳۱۳,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۱۱۰۱۱۰۴۰۶۶۰۱۱۱,۰۰۰زانو ۴۵ درجه ۹۰۳۰۵۴۵
۴۰۳,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۱۲۵۱۱۰۴۰۷۶۰۱۲۸,۰۰۰زانو ۸۷ درجه ۹۰۳۰۵۸۷
۴۲۱,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۱۲۵۱۲۵۴۰۷۷۰۱۸۱,۰۰۰زانو ۴۵ درجه ۱۱۰۳۰۶۴۵
۵۶۹,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۱۶۰۱۱۰۴۰۸۶۰۲۰۴,۰۰۰زانو ۸۷ درجه ۱۱۰۳۰۶۸۷
۶۲۳,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۱۶۰۱۲۵۴۰۸۷۰۲۳۴,۰۰۰زانو ۴۵ درجه ۱۲۵۳۰۷۴۵
۷۳۱,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۱۶۰۱۶۰۴۰۸۸۰۲۷۸,۰۰۰زانو ۸۷ درجه ۱۲۵۳۰۷۸۷
۸۸,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۵۰۵۰۴۲۲۲۰۴۷۲,۰۰۰زانو ۴۵ درجه ۱۶۰۳۰۸۴۵
قیمت(ریال)شرحکدقیمت(ریال)شرحکد
۵۶۱,۰۰۰دریچه بازدید ۱۶۰۶۵۸۰۰۱۰۳,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۶۳۵۰۴۲۳۲۰
۱۳۹,۰۰۰دریچه بازدید انتهایى ۷۵۶۶۴۰۰۱۱۸,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۶۳۶۳۴۲۳۳۰
۲۴۰,۰۰۰دریچه بازدید انتهایى ۱۱۰۶۶۶۰۰۱۲۵,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۷۵۵۰۴۲۴۲۰
۳۴۰,۰۰۰سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵)۶۰۰mm ۷۸۰۰۰۱۶۶,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۷۵۷۵۴۲۴۴۰
۲۳۹,۰۰۰سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵)۲۰۰mm ۷۸۰۲۰۱۵۷,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۹۰۵۰۴۲۵۲۰
۳۶۹,۰۰۰سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵)۷۵۰mm ۷۸۰۴۰۱۷۳,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۶۳۹۰۴۲۵۳۰
۴۰۷,۰۰۰سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵)۹۰۰mm ۷۸۰۶۰۱۸۰,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۹۰۷۵۴۲۵۴۰
۲۷۳,۰۰۰سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۶۳)۶۰۰mm ۷۸۲۰۰۱۹۴,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۹۰۹۰۴۲۵۵۰
۱۹۹,۰۰۰سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۶۳)۲۰۰mm ۷۸۲۲۰۲۲۹,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۱۱۰۵۰۴۲۶۲۰
۲۹۷,۰۰۰سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۶۳)۷۵۰mm ۷۸۲۴۰۲۴۶,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۱۱۰۶۳۴۲۶۳۰
۳۲۷,۰۰۰سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۶۳)۹۰۰mm ۷۸۲۶۰۲۶۶,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۱۱۰۷۵۴۲۶۴۰
۳۴۲,۰۰۰سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله)۶۰۰mm ۷۸۳۰۰۲۹۰,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۱۱۰۹۰۴۲۶۵۰
۳۵۳,۰۰۰سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطولmm(PE 600۷۸۳۰۱۳۴۷,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۱۱۰۱۱۰۴۲۶۶۰
۳۲۸,۰۰۰سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله ۶۳ وطولmm(PE 600۷۸۳۰۲۴۱۹,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۱۲۵۱۱۰۴۲۷۶۰
۲۳۸,۰۰۰سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله)۲۰۰mm ۷۸۳۲۰۴۸۰,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۱۲۵۱۲۵۴۲۷۷۰
۲۹۲,۰۰۰سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطولmm(PE 200۷۸۳۲۱۶۸۸,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۱۶۰۱۱۰۴۲۸۶۰
۲۶۹,۰۰۰سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله ۶۳ وطولmm(PE 200۷۸۳۲۲۷۶۸,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۱۶۰۱۲۵۴۲۸۷۰
۳۸۱,۰۰۰سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله)۷۵۰mm ۷۸۳۴۰۸۹۸,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۱۶۰۱۶۰۴۲۸۸۰
۳۸۴,۰۰۰سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطولmm(PE 750۷۸۳۴۱۵۲۷,۰۰۰انشعاب دوبل ۶۷ درجه ۱۱۰۱۱۰۱۱۰۵۱۶۶۶
۳۵۱,۰۰۰سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله ۶۳ وطولmm(PE 750۷۸۳۴۲۱۵,۰۰۰درپوش ۵۰۶۰۲۰۰
۴۰۸,۰۰۰سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله)۹۰۰mm ۷۸۳۶۰۱۸,۰۰۰درپوش ۶۳۶۰۳۰۰
۴۰۶,۰۰۰سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطولmm(PE 900۷۸۳۶۱۲۶,۰۰۰درپوش ۷۵۶۰۴۰۰
۳۷۱,۰۰۰سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله ۶۳ وطولmm(PE 900۷۸۳۶۲۳۶,۰۰۰درپوش ۹۰۶۰۵۰۰
۳۹۱,۰۰۰سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش( بالوله)۶۰۰mm ۷۸۴۰۰۵۷,۰۰۰درپوش ۱۱۰۶۰۶۰۰
۴۲۵,۰۰۰سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطولmm(PE 600۷۸۴۰۱۷۱,۰۰۰درپوش ۱۲۵۶۰۷۰۰
۲۹۳,۰۰۰سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش( بالوله)۲۰۰mm ۷۸۴۲۰۱۳۳,۰۰۰درپوش ۱۶۰۶۰۸۰۰
۳۶۱,۰۰۰سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطولmm(PE 200۷۸۴۲۱۱۵۲,۰۰۰دریچه بازدید ۷۵۶۵۴۰۰
۴۱۸,۰۰۰سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش( بالوله)۷۵۰mm ۷۸۴۴۰۲۲۲,۰۰۰دریچه بازدید  ۹۰۶۵۵۰۰
۴۴۹,۰۰۰سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطولmm(PE 750۷۸۴۴۱۳۰۳,۰۰۰دریچه بازدید ۱۱۰۶۵۶۰۰
۴۵۶,۰۰۰سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش( بالوله)۹۰cm ۷۸۴۶۰۳۶۴,۰۰۰دریچه بازدید ۱۲۵۶۵۷۰۰
قیمت(ریال)شرحکدقیمت(ریال)شرحکد
۶۵,۲۰۰بست رایزر لوله ۷۵ طرح جدید۸۶۴۰۰۴۷۶,۰۰۰سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطولmm(PE 900۷۸۴۶۱
۷۴,۴۰۰بست رایزر لوله ۹۰ طرح جدید۸۶۵۰۰۵۳۰,۰۰۰سیفون ۹۰ یک تکه با درپوش( بالوله)۶۰۰mm ۷۸۵۰۰
۸۹,۹۰۰بست رایزر لوله ۱۱۰ طرح جدید۸۶۶۰۰۳۹۱,۰۰۰سیفون ۹۰ یک تکه با درپوش( بالوله)۲۰۰mm ۷۸۵۲۰
۱۰۲,۲۰۰بست رایزر لوله ۱۲۵ طرح جدید۸۶۷۰۰۵۷۰,۰۰۰سیفون ۹۰ یک تکه با درپوش( بالوله)۷۵۰mm ۷۸۵۴۰
ابزار آلات ۶۲۳,۰۰۰سیفون ۹۰ یک تکه با درپوش( بالوله)۹۰۰mm ۷۸۵۶۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰دستگاه برش و پخ لوله با سه پایه مربوطه۸۰۰۱۰۱,۰۴۱,۰۰۰سیفون ۱۱۰ یک تکه  با درپوش( بالوله)۶۰۰mm ۷۸۶۰۰
۶۶۵,۰۰۰تیغه برش دستگاه نیوفلکس – x15mm22( ضخامت – mm6/3 قطر سوراخ)mm4۸۰۰۱۱۸۵۴,۰۰۰سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۱۲۵ وطولmm(PE 600۷۸۶۰۱
۱,۷۰۰,۰۰۰قالب دستگاه برش و پخ لوله سایز ۵۰۸۰۰۲۰۷۵۱,۰۰۰سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش( بالوله)۲۰۰mm ۷۸۶۲۰
۱,۷۰۰,۰۰۰قالب دستگاه برش و پخ لوله سایز ۶۳۸۰۰۳۰۷۴۲,۰۰۰سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۱۲۵ وطولmm(PE 200۷۸۶۲۱
۱,۷۰۰,۰۰۰قالب دستگاه برش و پخ لوله سایز ۷۵۸۰۰۴۰۱,۱۱۵,۰۰۰سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش( بالوله)۷۵۰mm ۷۸۶۴۰
۱,۷۰۰,۰۰۰قالب دستگاه برش و پخ لوله سایز ۹۰۸۰۰۵۰۹۱۳,۰۰۰سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۱۲۵ وطولmm(PE 750۷۸۶۴۱
۸,۳۰۰,۰۰۰جعبه ابزار کامل تست (استاپر)۸۰۱۱۰۱,۲۱۷,۰۰۰سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش( بالوله)۹۰۰mm ۷۸۶۶۰
۲,۸۸۰,۰۰۰ابزار تست (استاپر)۸۰۱۱۲۹۵۶,۰۰۰سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۱۲۵ وطولmm(PE 900۷۸۶۶۱
۴۳۷,۰۰۰لاستیک یدك استاپر۸۰۱۱۴۸۲۵,۰۰۰سیفون ۱۱۰ یک تکه با لوله سوکتدار ۲۵۰mm ۷۹۶۰۰
۸۲,۰۰۰مایع روان کننده پوش فیت)cc125( ۸۰۲۳۰۸۹۹,۰۰۰سیفون ۱۱۰ یک تکه با لوله سوکتدار ۳۵۰mm ۷۹۶۲۰
۱,۰۳۸,۰۰۰سیفون ۱۱۰ یک تکه با لوله سوکتدار ۶۰۰mm ۷۹۶۶۰
۵۰۰,۰۰۰عصایى پشت بام ۶۳۷۹۷۳۰
۴۱۶,۰۰۰عصایى پشت بام۶۳ ۱۵۰cm ۷۹۷۳۱
۷۰۳,۰۰۰عصایى پشت بام ۹۰۷۹۷۵۰
۵۹۳,۰۰۰عصایى پشت بام۹۰ ۱۵۰cm ۷۹۷۵۱
کاهش و افزایش قیمت محصولات بدون اعلام قبلی انجام می پذیرد۸۵۸,۰۰۰عصایی پشت بام ۱۱۰( بالوله)۲۰۰cm ۷۹۷۶۰
۷۳۵,۰۰۰عصایی پشت بام ۱۱۰( بالوله)۱۵۰cm ۷۹۷۶۱
۶۲,۳۰۰بست آویز لوله ۵۰ طرح جدید۸۵۲۰۰
۷۰,۲۰۰بست آویز لوله ۶۳ طرح جدید۸۵۳۰۰
۷۴,۸۰۰بست آویز لوله ۷۵ طرح جدید۸۵۴۰۰
۸۳,۹۰۰بست آویز لوله ۹۰ طرح جدید۸۵۵۰۰
۹۹,۴۰۰بست آویز لوله ۱۱۰ طرح جدید۸۵۶۰۰
۱۱۱,۶۰۰بست آویز لوله ۱۲۵ طرح جدید۸۵۷۰۰
۵۵,۱۰۰بست رایزر لوله ۵۰ طرح جدید۸۶۲۰۰
۶۱,۰۰۰بست رایزر لوله ۶۳ طرح جدید۸۶۳۰۰