لیست قیمت آذین

لوله و اتصالات سفید آذین (پلی پروپیلن ) از انواع پر مصرف , با قیمتی مناسب در صنعت ساختمان بشمار میروند .قیمت لوله و اتصالات آذین را میتوانیددر سایزهای مشروحه زیر در انواع مختلف با مناسبترین قیمت به صورت کلی و جزئی به قیمت روز از این مجموعه بازرگانی خریداری نمایید .شایان ذکر است قیمت لوله و اتصالات پلی پروپیلن آذین در بازه های زمانی نا مشخص بسته به نوسان قیمت مواد پلی پروپیلن افزایش قیمت و یا کاهش قیمت دارند لذا جهت دریافت قیمت و حصول اطمینان از قیمتهای درج شده در وبسایت خواهشمند است قبل از خرید ,قیمت محصولات آذین , درج شده در این صفحه را از فروشگاه استعلام نمایید .

 

جهت دریافت لیست قیمت و قیمت روزانه لوله و اتصالات سفید آذین و تخفیف لوله و اتصالات پلی پروپیلن آذین با شماره های فوق تماس بگیرید.

قیمت)ریال(شرح قیمت اتصالات پلی پروپیلن آذینکدقیمت ریالشرح قیمت  لوله پلی پروپیلن آذین (لوله سفید)کد
۱۸,۰۳۰ بوشن تبدیل۲۵*۴۰۱۱۱۲۰۵۷,۶۱۰لوله ۲۰  mm)20 اتمسفر(۱۰۰۰۸
۲۲,۱۹۰ بوشن تبدیل۳۲*۴۰۱۱۱۲۲۹۰,۵۴۰لوله ۲۵  mm)20 اتمسفر(۱۰۰۱۰
۲۵,۸۳۰ بوشن تبدیل۲۰*۵۰۱۱۱۲۴۱۷۰,۲۰۰لوله ۳۲  mm)20 اتمسفر(۱۰۰۱۲
۲۵,۷۶۰ بوشن تبدیل۲۵*۵۰۱۱۱۲۶۲۹۱,۳۶۰لوله ۴۰  mm)20 اتمسفر(۱۰۰۱۴
۲۸,۰۵۰ بوشن تبدیل۳۲*۵۰۱۱۱۲۸۴۷۱,۸۷۰لوله ۵۰  mm)20 اتمسفر(۱۰۰۱۶
۳۲,۷۰۰ بوشن تبدیل۴۰*۵۰۱۱۱۳۰۷۵۶,۸۱۰لوله ۶۳  mm)20 اتمسفر(۱۰۰۱۸
۴۰,۷۱۰ بوشن تبدیل۲۵*۶۳۱۱۱۳۲۱,۰۹۳,۰۴۰لوله ۷۵  mm)20 اتمسفر(۱۰۰۲۰
۴۲,۳۱۰ بوشن تبدیل۳۲*۶۳۱۱۱۳۴۱,۵۸۸,۶۳۰لوله ۹۰  mm)20 اتمسفر(۱۰۰۲۲
۵۴,۲۵۰ بوشن تبدیل۴۰*۶۳۱۱۱۳۶۲,۴۰۴,۷۱۰لوله ۱۱۰  mm)20 اتمسفر(۱۰۰۲۴
۶۲,۰۹۰ بوشن تبدیل۵۰*۶۳۱۱۱۳۸۳,۱۷۵,۹۹۰لوله ۱۲۵  mm)20 اتمسفر(۱۰۰۲۶
۸۹,۰۱۰ بوشن تبدیل۴۰*۷۵۱۱۱۴۰۱۲۵,۲۴۰لوله فویلدار ۲۰ mm۱۰۱۰۸
۹۶,۱۴۰ بوشن تبدیل۵۰*۷۵۱۱۱۴۲۱۷۶,۷۳۰لوله فویلدار ۲۵ mm۱۰۱۱۰
۱۱۰,۳۴۰ بوشن تبدیل۶۳*۷۵۱۱۱۴۴۳۲۵,۶۲۰لوله فویلدار ۳۲ mm۱۰۱۱۲
۱۳۶,۰۸۰ بوشن تبدیل۵۰*۹۰۱۱۱۴۶۴۶۴,۸۲۰لوله فویلدار ۴۰ mm۱۰۱۱۴
۱۵۲,۹۷۰ بوشن تبدیل۶۳*۹۰۱۱۱۴۸۶۸۴,۳۵۰لوله فویلدار ۵۰ mm۱۰۱۱۶
۱۸۳,۷۹۰ بوشن تبدیل۷۵*۹۰۱۱۱۵۰۱,۰۴۸,۴۰۰لوله فویلدار ۶۳ mm۱۰۱۱۸
۲۰۶,۸۸۰ بوشن تبدیل۶۳*۱۱۰۱۱۱۵۲۷,۶۰۰بوشن ۲۰   mm۱۱۰۰۸
۲۲۱,۶۶۰ بوشن تبدیل۷۵*۱۱۰۱۱۱۵۴۱۰,۲۴۰بوشن ۲۵   mm۱۱۰۱۰
۲۶۹,۹۸۰ بوشن تبدیل۹۰*۱۱۰۱۱۱۵۶۱۷,۱۹۰بوشن ۳۲   mm۱۱۰۱۲
۶۳۷,۱۷۰ بوشن تبدیل۱۱۰*۱۲۵۱۱۱۵۸۳۰,۷۱۰بوشن ۴۰   mm۱۱۰۱۴
۱۱,۲۱۰زانو ٩٠ درجه ۲۰   mm۱۲۱۰۸۵۴,۸۹۰بوشن ۵۰   mm۱۱۰۱۶
۱۶,۳۱۰زانو ٩٠ درجه ۲۵   mm۱۲۱۱۰۸۹,۴۰۰بوشن ۶۳   mm۱۱۰۱۸
۲۷,۲۳۰زانو ٩٠ درجه ۳۲   mm۱۲۱۱۲۱۴۷,۴۴۰بوشن ۷۵   mm۱۱۰۲۰
۵۳,۸۱۰زانو ٩٠ درجه ۴۰   mm۱۲۱۱۴۲۴۸,۸۷۰بوشن ۹۰   mm۱۱۰۲۲
۹۱,۷۲۰زانو ٩٠ درجه ۵۰   mm۱۲۱۱۶۳۹۶,۵۹۰بوشن ۱۱۰ mm۱۱۰۲۴
۱۶۴,۱۱۰زانو ٩٠ درجه ۶۳   mm۱۲۱۱۸۵۴۷,۷۴۰بوشن ۱۲۵ mm۱۱۰۲۶
۲۵۰,۰۸۰زانو ٩٠ درجه ۷۵   mm۱۲۱۲۰۷,۸۲۰بوشن تبدیل ۲۰*۲۵۱۱۱۱۲
۴۵۳,۹۳۰زانو ٩٠ درجه ۹۰   mm۱۲۱۲۲۹,۹۰۰بوشن تبدیل ۲۰*۳۲۱۱۱۱۴
۷۱۲,۶۵۰زانو ٩٠ درجه ۱۱۰ mm۱۲۱۲۴۱۰,۶۹۰بوشن تبدیل ۲۵*۳۲۱۱۱۱۶
۱,۱۲۲,۶۶۰زانو ٩٠ درجه ۱۲۵ mm۱۲۱۲۶۱۶,۷۹۰ بوشن تبدیل۲۰*۴۰۱۱۱۱۸

 

قیمت)ریال(شرح قیمت اتصالات سفید آذینکدقیمت)ریال(شرح قیمت اتصالات سفید آذینکد
۸۶,۴۹۰ سه راه تبدیل۵۰*۳۲*۵۰۱۳۵۶۵۱۳,۳۹۰زانو ٩٠ درجه چپقى ۲۰ mm۱۲۲۰۸
۲۰۹,۸۴۰ سه راه تبدیل۶۳*۲۵*۶۳۱۳۵۷۲۱۷,۲۸۰زانو ٩٠ درجه چپقى ۲۵ mm۱۲۲۱۰
۲۱۰,۰۷۰ سه راه تبدیل۶۳*۳۲*۶۳۱۳۵۷۴۱۹,۵۴۰زانو ٩٠ درجه تبدیل ۲۵*۲۰ mm۱۲۳۱۲
۲۱۲,۹۹۰ سه راه تبدیل۶۳*۴۰*۶۳۱۳۵۷۶۱۰,۹۰۰زانو ٤٥ درجه ۲۰ mm۱۲۵۰۸
۲۱۸,۵۳۰ سه راه تبدیل۶۳*۵۰*۶۳۱۳۵۷۸۱۶,۲۵۰زانو ٤٥ درجه ۲۵ mm۱۲۵۱۰
۶,۸۹۰درپوش ۲۰    mm۱۴۱۰۸۲۷,۹۳۰زانو ٤٥ درجه ۳۲ mm۱۲۵۱۲
۹,۸۰۰درپوش ۲۵    mm۱۴۱۱۰۵۴,۲۹۰زانو ٤٥ درجه ۴۰ mm۱۲۵۱۴
۱۳,۱۶۰درپوش ۳۲    mm۱۴۱۱۲۹۰,۸۴۰زانو ٤٥ درجه ۵۰ mm۱۲۵۱۶
۲۱,۵۵۰درپوش ۴۰    mm۱۴۱۱۴۱۱۲,۳۳۰زانو ٤٥ درجه ۶۳ mm۱۲۵۱۸
۳۹,۴۰۰درپوش ۵۰     mm۱۴۱۱۶۱۴,۲۲۰سه راه ۲۰   mm۱۳۱۰۸
۸۵,۸۰۰درپوش ۶۳     mm۱۴۱۱۸۱۹,۶۶۰سه راه ۲۵   mm۱۳۱۱۰
۱۲۹,۶۰۰درپوش ۷۵     mm۱۴۱۲۰۳۲,۶۳۰سه راه ۳۲   mm۱۳۱۱۲
۱۸۹,۳۸۰درپوش ۹۰     mm۱۴۱۲۲۶۴,۴۹۰سه راه ۴۰   mm۱۳۱۱۴
۳۲۱,۰۱۰درپوش ۱۱۰   mm۱۴۱۲۴۱۰۵,۷۵۰سه راه ۵۰   mm۱۳۱۱۶
۳۰,۲۸۰لوله خمدار ۲۰  mm۱۶۱۰۸۱۹۱,۴۳۰سه راه ۶۳   mm۱۳۱۱۸
۴۴,۵۸۰لوله خمدار ۲۵  mm۱۶۱۱۰۳۳۶,۹۶۰سه راه ۷۵   mm۱۳۱۲۰
۷۶,۰۷۰لوله خمدار ۳۲  mm۱۶۱۱۲۶۴۳,۹۴۰سه راه ۹۰   mm۱۳۱۲۲
۴۰,۴۶۰لوله خم دوسر بوشن سفید ۲۰ mm۱۶۲۰۸۸۹۴,۹۱۰سه راه ۱۱۰ mm۱۳۱۲۴
۲۰,۳۸۰پل بست دار ۲۰  mm۱۶۵۰۸۱,۳۴۶,۰۶۰سه راه ۱۲۵ mm۱۳۱۲۶
۲۵,۴۳۰پل بست دار ۲۵  mm۱۶۵۱۰۱۹,۷۸۰سه راه سه کنج ۲۰ mm۱۳۲۰۸
۲۵,۱۹۰چهارراه ۲۰   mm۱۷۱۰۸۲۵,۲۹۰سه راه سه کنج ۲۵ mm۱۳۲۱۰
۳۲,۶۱۰چهارراه ۲۵   mm۱۷۱۱۰۱۸,۹۵۰سه راه تبدیل ۲۵*۲۰*۲۰۱۳۵۲۰
۶۴,۶۰۰زانو بوشن فلزي دیواري ۲/۱*۲۰۲۰۱۰۸۱۸,۳۹۰ سه راه تبدیل۲۵*۲۰*۲۵۱۳۵۲۲
۹۱,۱۳۰زانو بوشن فلزي دیواري  ۴/۳*۲۵۲۰۱۱۰۲۵,۰۱۰ سه راه تبدیل۲۵*۲۵*۲۰۱۳۵۲۴
۶۵,۱۶۰زانو بوشن فلزي دیواري ۲/۱*۲۵۲۰۱۱۲۲۸,۹۶۰ سه راه تبدیل۳۲*۲۰*۲۰۱۳۵۳۲
۹۶,۳۰۰زانو مغزي فلزي دیواري ۲/۱*۲۰۲۰۵۰۸۲۷,۹۲۰ سه راه تبدیل۳۲*۲۰*۳۲۱۳۵۳۴
۱۲۱,۳۶۰زانو مغزي فلزي دیواري ۴/۳*۲۰۲۰۵۰۹۳۲,۲۶۰ سه راه تبدیل۳۲*۲۵*۳۲۱۳۵۴۰
۱۲۵,۸۵۰زانو مغزي فلزي دیواري ۴/۳*۲۵۲۰۵۱۲۵۲,۴۱۰ سه راه تبدیل۴۰*۲۰*۴۰۱۳۵۴۱
۵۷,۲۵۰بوشن یكسر فلزي  ۲/۱*۲۰۲۱۰۰۸۵۴,۶۲۰ سه راه تبدیل۴۰*۲۵*۴۰۱۳۵۴۲
۸۶,۳۵۰بوشن یكسر فلزي ۴/۳*۲۰۲۱۰۱۰۵۸,۱۴۰ سه راه تبدیل۴۰*۳۲*۴۰۱۳۵۴۵

 

قیمت)ریال(شرح قیمت اتصالات آذینکدقیمت)ریال(شرح قیمت اتصالات سفید آذینکد
۳۰۸,۶۱۰مهره ماسوره بوشن فلزى ۴/۳*۲۵۲۳۵۱۵۵۸,۹۵۰بوشن یكسر فلزي  ۲/۱*۲۵۲۱۰۱۱
۴۱۴,۸۶۰مهره ماسوره بوشن فلزى ۱*۳۲۲۳۵۱۶۸۶,۲۸۰بوشن یكسر فلزي  ۴/۳*۲۵۲۱۰۱۲
۷۳۴,۵۳۰مهره ماسوره بوشن فلزى ۴/۱  ۱*۴۰۲۳۵۱۸۱۳۶,۳۹۰بوشن یكسر فلزي  ۱*۳۲۲۱۰۱۴
۱,۰۹۹,۸۸۰مهره ماسوره بوشن فلزى۲/۱  ۱*۵۰۲۳۵۲۰۳۰۳,۳۱۰بوشن یكسر فلزى  ۴/۱ ۱*۴۰۲۱۱۱۶
۱,۵۳۵,۹۱۰مهره ماسوره بوشن فلزى ۲*۶۳۲۳۵۲۲۳۴۶,۰۷۰بوشن یكسر فلزى ۲/۱ ۱*۵۰۲۱۱۱۸
۹۸,۴۹۰مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزي ۲/۱x20۲۴۵۳۰۷۷۵,۷۰۰بوشن یكسر فلزى   ۲*۶۳۲۱۱۲۰
۱۲۰,۲۰۰مهره ماسوره تلفیقی بوشن مغزي ۲/۱x20۲۴۵۳۱۱,۰۱۶,۲۷۰بوشن یكسر فلزى  ۲/۱ ۲*۷۵۲۱۱۲۲
۱۳۷,۱۵۰مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزي ۴/۳x25۲۴۵۳۲۲,۰۸۷,۵۱۰بوشن یكسر فلزى   ۳*۹۰۲۱۱۲۴
۱۶۷,۸۱۰مهره ماسوره تلفیقی بوشن مغزي ۴/۳x25۲۴۵۳۳۲,۹۲۲,۳۶۰بوشن یكسر فلزى  ۴*۱۱۰۲۱۱۲۶
۶۶,۳۴۰سه راه بوشن فلزى  ۲/۱*۲۰۲۵۰۰۸۸۷,۸۳۰مغزي یكسر فلزي  ۲/۱*۲۰۲۱۲۰۸
۸۸,۰۸۰سه راه بوشن فلزى ۴/۳*۲۰۲۵۰۱۰۱۲۰,۸۲۰مغزي یكسر فلزي ۴/۳*۲۰۲۱۲۱۰
۷۳,۷۲۰سه راه بوشن فلزى ۲/۱*۲۵۲۵۰۱۲۸۹,۵۹۰مغزي یكسر فلزي  ۲/۱*۲۵۲۱۲۱۱
۹۱,۹۲۰سه راه بوشن فلزى ۴/۳*۲۵۲۵۰۱۴۱۱۹,۹۲۰مغزي یكسر فلزي ۴/۳*۲۵۲۱۲۱۲
۱۵۰,۸۹۰سه راه بوشن فلزى ۱*۳۲۲۵۰۱۸۲۰۶,۳۲۰مغزي یكسر فلزي ۱*۳۲۲۱۲۱۴
۱۰۰,۸۳۰سه راه مغزى فلزى ۲/۱*۲۰۲۵۵۰۶۴۵۲,۶۹۰مغزى یكسر فلزى  ۴/۱ ۱*۴۰۲۱۳۱۶
۱۴۲,۱۴۰سه راه مغزى فلزى ۴/۳*۲۰۲۵۵۱۰۵۶۰,۵۹۰مغزى یكسر فلزى ۲/۱ ۱*۵۰۲۱۳۱۸
۱۰۹,۵۸۰سه راه مغزى فلزى ۲/۱*۲۵۲۵۵۱۲۱,۰۸۲,۲۷۰مغزى یكسر فلزى  ۲*۶۳۲۱۳۲۰
۶۵,۵۲۰سه راه بوشن فلزى دیوارى  ۲/۱*۲۰۲۶۰۱۰۶۳,۰۶۰زانو یكسر بوشن فلزى  ۲/۱*۲۰۲۳۰۰۸
۶۹,۴۶۰سه راه بوشن فلزى دیوارى  ۲/۱*۲۵۲۶۰۱۴۹۰,۲۵۰زانو یكسر بوشن فلزى ۴/۳*۲۰۲۳۰۱۰
۹۴,۰۸۰سه راه بوشن فلزى دیوارى ۴/۳*۲۵۲۶۰۱۶۶۲,۱۷۰زانو یكسر بوشن فلزى  ۲/۱*۲۵۲۳۰۱۲
۱۱۳,۹۳۰سه راه مغزى فلزى دیوارى  ۲/۱*۲۰۲۶۵۱۰۹۱,۴۴۰زانو یكسر بوشن فلزى ۴/۳*۲۵۲۳۰۱۴
۱۳۱,۰۲۰سه راه مغزى فلزى دیوارى  ۴/۳*۲۵۲۶۵۱۸۹۲,۳۸۰زانو یكسر بوشن فلزى  ۴/۳*۳۲۲۳۰۱۶
۲۳۸,۶۰۰فلنچ mm63۳۰۲۱۸۱۳۸,۷۴۰زانو یكسر بوشن فلزى  ۱*۳۲۲۳۰۱۸
۲۵۶,۴۶۰فلنچ mm75۳۰۲۲۰۱۶۰,۴۰۰زانو بوشن فلزي زوج ۲/۱*۲۰۲۳۲۰۸
۳۵۰,۴۰۰فلنچ mm90۳۰۲۲۲۱۷۴,۹۶۰زانو بوشن فلزي زوج ۲/۱*۲۵۲۳۲۱۲
۴۰۲,۷۱۰فلنچ mm110۳۰۲۲۴۹۵,۴۶۰زانو یكسر مغزى فلزى ۲/۱*۲۰۲۳۵۰۸
۶۴,۵۹۰آداپتور فلنچ mm63۳۰۳۱۸۱۲۹,۳۲۰زانو یكسر مغزى فلزى ۴/۳*۲۰۲۳۵۰۹
۹۵,۶۶۰آداپتور فلنچ mm75۳۰۳۲۰۱۲۹,۷۶۰زانو یكسر مغزى فلزى ۴/۳*۲۵۲۳۵۱۰
۱۷۲,۴۳۰آداپتور فلنچ mm90۳۰۳۲۲۱۰۸,۵۶۰زانو یكسر مغزى فلزى   ۲/۱*۲۵۲۳۵۱۱
۲۲۵,۴۲۰آداپتور فلنچ mm110۳۰۳۲۴۲۱۹,۳۰۰مهره ماسوره بوشن فلزى ۲/۱*۲۰۲۳۵۱۴

 

لیست قیمت  لوله و اتصالات پلی پروپیلن از تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳) تا اطلاع ثانوی نقدی(

قیمت)ریال(شرح قیمت اتصالات سفید پلی پروپیلن آذینکدقیمت)ریال(شرح قیمت اتصالات آذینکد
۸,۰۸۰درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار) ۴/۳( m۴۱۱۲۲۵۰,۴۸۰مهره ماسوره دو طرف جوش ۲۰ mm۴۰۲۰۲
      ۱۱,۰۵۰   ۲درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار)۱( mm۴۱۱۲۴۶۹,۳۵۰مهره ماسوره دو طرف جوش ۲۵ mm۴۰۲۰۴
۶,۷۷۰درپوش رزوه دار پایه بلند قرمز)۲/۱ )mm20۴۱۱۵۱۱۰۰,۶۷۰ مهره ماسوره دو طرف جوش سفید ۳۲ mm۴۰۲۰۶
۱۲,۸۴۰درپوش رزوه دار پایه بلند قرمز)۴/۳ )mm25۴۱۱۵۲۱۸۱,۳۲۰شیر مغزى برنجى یكپارچه ۲۰   mm۴۰۳۰۸
۱۹,۷۴۰درپوش رزوه دار پایه بلند قرمز)۱ )    mm32۴۱۱۵۳۲۱۶,۶۷۰شیر مغزى برنجى یكپارچه ۲۵   mm۴۰۳۱۰
۶,۷۷۰درپوش رزوه دار پایه بلند آبى)۲/۱ )mm20۴۱۱۶۱۳۶۴,۲۶۰شیر مغزى برنجى یكپارچه ۳۲  mm۴۰۳۱۲
۱۲,۸۴۰درپوش رزوه دار پایه بلند آبى)۴/۳ )mm25۴۱۱۶۲۵۸۴,۲۴۰شیر مغزى برنجى یكپارچه ۴۰  mm۴۰۳۱۴
۱۹,۷۴۰درپوش رزوه دار پایه بلند آبى)۱ )    mm32۴۱۱۶۳۴۳۶,۶۱۰شیرفلكه ٤٥ درجه ۲۰  mm۴۰۵۰۹
۹,۷۵۰شابلون ۲/۱۴۱۲۰۸۵۲۵,۱۸۰شیرفلكه بوشن فلزى ٤٥ درجه ۲۰ mm۴۰۵۱۱
۸,۳۸۰شابلون ۴/۳۴۱۲۱۰۴۳۱,۰۳۰شیرفلكه ٤٥ درجه ۲۵ mm۴۰۵۱۳
لیست ابزار آلات۲۱۰,۰۳۰شیرفلكه) کامل (۲۰  mm۴۰۸۰۸
۸,۷۵۶,۴۸۰جعبه ابزار۵۰۱۲۱۳۲۴,۶۵۰شیرفلكه) کامل (۲۵  mm۴۰۸۱۰
۲,۷۹۰,۵۳۰دستگاه جوش ۵۰-۲۰۵۰۱۲۲۵۰۰,۴۷۰شیرفلكه) کامل (۳۲  mm۴۰۸۱۲
۶۸۹,۶۱۰صفحه المنت۵۰۱۲۳۵۱۲,۹۹۰شیرفلكه) کامل (۴۰  mm۴۰۸۱۴
۵۷۲,۵۴۰ترموستات دستگاه جوش۵۰۱۲۴۷۶,۶۸۰پایین تنه شیر فلكه سفید۲۰ mm۴۰۸۲۸
۴,۲۶۵,۹۸۰دستگاه جوش ۱۲۵-۶۳۵۰۱۲۶۹۵,۷۲۰پایین تنه شیر فلكه سفید۲۵ mm۴۰۸۳۰
۳۲۰,۷۵۰دسته اتو۵۰۱۲۸۱۴۱,۶۹۰پایین تنه شیر فلكه سفید۳۲ mm۴۰۸۳۲
۲۷,۵۰۸,۳۶۰دستگاه جوش نیمه اتوماتیک ۱۲۵-۵۰۵۰۱۳۰۱۳۲,۷۵۰بالاتنه شیر فلكه mm20۴۰۸۴۸
۲,۰۰۴,۶۹۰جعبه ابزار خالی )بدون متعلقات(۵۰۱۳۲۲۲۸,۴۰۰بالاتنه شیر فلكه mm25۴۰۸۵۰
۲۲۴,۵۳۰قالب دستگاه المنت۲۰ mm۵۰۲۰۸۳۵۸,۹۲۰بالاتنه شیر فلكه mm32۴۰۸۵۲
۲۴۸,۵۸۰قالب دستگاه المنت۲۵ mm۵۰۲۱۰۲,۵۱۰بست لوله ۲۰ mm۴۰۹۴۰
۲۶۹,۴۳۰قالب دستگاه المنت۳۲ mm۵۰۲۱۲۲,۸۳۰بست لوله ۲۵ mm۴۰۹۴۲
۳۲۵,۵۶۰قالب دستگاه المنت۴۰ mm۵۰۲۱۴۵,۰۱۰بست لوله ۳۲ mm۴۰۹۴۴
۱,۰۲۶,۴۰۰قالب دستگاه المنت۵۰ mm۵۰۲۱۶۷,۰۷۰بست لوله ۴۰ mm۴۰۹۴۶
۱,۳۳۱,۱۱۰قالب دستگاه المنت۶۳ mm۵۰۲۱۸۴,۰۰۰بست زوج سفید ۲۰ mm۴۰۹۶۰
۱,۵۲۳,۵۶۰قالب دستگاه المنت۷۵ mm۵۰۲۲۰۴,۶۷۰بست زوج سفید ۲۵ mm۴۰۹۶۲
۳,۱۱۱,۲۸۰قالب دستگاه المنت۹۰ mm۵۰۲۲۲۲,۸۶۰درپوش رزوه دار )۲/۱ )mm20۴۱۱۰۰
۴,۶۹۸,۹۹۰قالب دستگاه المنت۱۱۰ mm۵۰۲۲۴۴,۲۶۰درپوش رزوه دار )۴/۳ )mm25۴۱۱۰۲
۶,۰۴۶,۱۴۰قالب دستگاه المنت۱۲۵ mm۵۰۲۲۶۷,۶۲۰درپوش رزوه دار )۱ )    mm32۴۱۱۰۴
۱۷۶۴۱۰متر )۳ متري(۵۰۳۱۰۵۱۸۰mدرپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار) ۲/۱(۴۱۱۲۰

لیست قیمت  لوله و اتصالات پلی پروپیلن آذین  از تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳) تا اطلاع ثانوی نقدی(

قیمت)ریال(شرحکدقیمت)ریال(شرحکد
۹۱۷۳۵۰قیچى لوله بر۴۲M۶۰۳۰۲
۲۴۵۳۷۴۰رنده لوله هاى پنج لایه)فویلدار( ۲۵ *۲۰۷۰۳۰۲
۲۷۱۰۳۴۰رنده لوله هاى پنج لایه)فویلدار( ۴۰ *۳۲۷۰۳۰۴
۳۴۱۵۹۹۰رنده لوله هاى پنج لایه)فویلدار( ۵۰ * ۴۰۷۰۳۰۶
۳۷۲۰۷۰۰رنده لوله هاى پنج لایه)فویلدار( ۵۰ * ۶۳۷۰۳۰۸
۱۹۲۴۵۰تیغه رنده لوله هاى پنج لایه)فویلدار(۷۰۳۰۹
کاهش و افزایش قیمت محصولات بدون اعلام قبلی انجام می پذیرد