لیست قیمت لوله و اتصاالات نیوپایپ

جهت دریافت قیمت محصولات نیوپایپ  با تخفیف ویژه با شماره های ما تماس حاصل نمایید .

قیمت)ریال(شرحکددقیمت)ریال( رشرحکد
۱۳۵,۳۷۰مغزى روپیچ توپیچ ۴/۳۱۰۳۱۲ ۴۸,۸۹۰)PEXALPEX(mm 16     لوله۹۱۲۱۶
۲۳۹,۲۳۰مغزى روپیچ توپیچ ۱۱۰۳۱۴۷۹,۸۹۰)PEXALPEX(mm 20     لوله۹۱۶۲۰
۷۳,۳۱۰مغزى روپیچ توپیچ ۲/۱ طول توپیچ mm15۱۰۳۲۰۱۴۵,۴۹۰)PEXALPEX(mm 25     لوله۹۲۰۲۵
۹۴,۸۱۰مغزى روپیچ توپیچ ۲/۱ طول توپیچ mm25۱۰۳۲۲۲۱۱,۱۰۰)PEXALPEX(mm 32     لوله۹۲۶۳۲
۱۰۴,۰۶۰مغزى روپیچ توپیچ ۲/۱ طول توپیچ mm30۱۰۳۲۴۶۶۷,۹۸۰)PEXALPEX(mm 40     لوله۹۳۲۴۰
۱۴۲,۰۲۰تبدیل روپیچ۲/۱x توپیچ ۴/۳۱۰۴۰۶۸۱۰,۹۶۰)PEXALPEX(mm 50     لوله۹۴۱۵۰
۸۱,۲۰۰تبدیل روپیچ۴/۳x توپیچ ۲/۱۱۰۴۰۸۱,۰۲۳,۴۴۰)PEXALPEX(mm 63     لوله۹۵۱۶۳
۱۷۵,۲۶۰تبدیل روپیچ۴/۳x توپیچ ۱۱۰۴۱۰۴۸,۸۸۰)PERT – AL – PERT(mm 16     لوله۹۹۰۱۰
۱۶۳,۹۶۰تبدیل روپیچ۱x توپیچ ۴/۳۱۰۴۵۰۷۹,۹۱۰)PERT – AL – PERT(mm 20     لوله۹۹۰۱۲
۲۳۴,۱۵۰تبدیل توپیچ ۱x روپیچ ۴/۱  ۱۱۰۴۵۲۱۴۵,۶۱۰)PERT – AL – PERT(mm 25     لوله۹۹۰۱۴
۲۶۰,۸۳۰تبدیل توپیچ۴/۳ روپیچ ۴/۱  ۱۱۰۴۵۴۲۱۱,۱۳۰)PERT – AL – PERT(mm 32     لوله۹۹۰۱۶
۱۸۷,۲۰۰زانویى ٩٠ درجه ۲/۱۱۰۵۱۰۴۳,۰۶۰)PEALPE(mm 16     لوله۹۸۰۱۰
۲۷۷,۶۲۰زانویى ٩٠ درجه ۴/۳۱۰۵۱۲۷۰,۱۰۰)PEALPE(mm 20     لوله۹۸۰۱۲
۱۶۰,۶۱۰چپقى ۲/۱۱۰۶۱۰۱۲۹,۶۴۰)PEALPE(mm 25     لوله۹۸۰۱۴
۲۹۳,۳۵۰چپقى ۴/۳۱۰۶۱۲۱۸۶,۵۹۰)PEALPE(mm 32     لوله۹۸۰۱۶
۳۸۷,۰۶۰چپقى ۱۱۰۶۱۴۸,۳۳۰فوم لوله ای ۱۶ mm۱۳۰۱۰
۲۱۹,۱۷۰چپقی مخصوص هواگیری ۲/۱ * ۱۱۰۶۱۶۱۰,۰۳۰فوم  لوله ای۲۰ mm۱۳۰۱۲
۱۳۱,۹۲۰مهره ماسوره ۲/۱x16۱۰۸۱۰۱۳,۴۳۰فوم  لوله ای۲۵ mm۱۳۰۱۴
۱۷۷,۲۷۰مهره ماسوره ۴/۳x16۱۰۸۱۲۱۷,۰۰۰فوم  لوله ای۳۲ mm۱۳۰۱۶
۱۸۳,۵۵۰مهره ماسوره ۲/۱x20۱۰۸۱۳۲۲,۲۷۰فوم  لوله ای۴۰ mm۱۳۰۱۸
۱۵۰,۴۵۰مهره ماسوره ۴/۳x20۱۰۸۱۴۲۷,۶۳۰فوم لوله ای ۵۰ mm۱۳۰۲۰
۳۰۱,۵۴۰مهره ماسوره ۴/۳x25۱۰۸۱۶۳۸,۴۲۰فوم  لوله ای۶۳ mm۱۳۰۲۲
۳۴۹,۰۶۰مهره ماسوره ۱x25۱۰۸۱۸۷۰,۰۵۰مغزى ۲/۱۱۰۱۱۰
۴۴,۵۱۰حلقه و ماسوره ۲/۱ x16۱۰۸۵۰۱۴۰,۰۰۰مغزى ۴/۳۱۰۱۱۲
۸۵,۸۲۰درپوش توپیچ ۴/۳۱۱۹۱۲۲۳۴,۳۹۰مغزى ۱۱۰۱۱۴
۲,۲۴۰بست لوله۱۶ mm۱۲۱۱۰۱۹۸,۲۵۰مغزى ۴/۱  ۱۱۰۱۱۶
۲,۵۱۰بست لوله۲۰ mm۱۲۱۱۲۲۲۴,۲۵۰مغزى ۲/۱  ۱۱۰۱۱۸
۲,۸۳۰بست لوله۲۵ mm۱۲۱۱۴۱۰۵,۹۷۰تبدیل روپیچ۴/۳x2/1۱۰۲۱۰
۵,۰۱۰بست لوله۳۲ mm۱۲۱۱۶۲۱۸,۱۳۰تبدیل روپیچ۴/۳x1۱۰۲۱۲
۴,۰۶۰بست زوج لوله۱۶ mm۱۲۱۵۰۱۰۰,۸۶۰مغزى روپیچ توپیچ ۲/۱۱۰۳۱۰

 

قیمت)ریال(شرحکددقیمت)ریال( رشرحکد
۲,۴۶۹,۶۸۰کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز x1/2(5B1(۱۲۴۴۵ ۴,۰۰۰بست زوج لوله۲۰ mm۱۲۱۵۲
۲,۹۶۱,۶۳۰کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز x1/2(6B1(۱۲۴۴۶۴,۶۷۰بست زوج لوله۲۵ mm۱۲۱۵۴
۳,۴۵۵,۴۵۰کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز x1/2(7B1(۱۲۴۴۷۸۸۰بست خاردار لوله ۱۶ mm۱۲۱۶۰
۳,۹۴۹,۰۳۰کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز x1/2(8B1(۱۲۴۴۸۶,۷۷۰درپوش پایه بلند پلاستیکى آبی ۲/۱۱۲۲۱۰
۲۶,۰۰۰صفحه نصب زوج زیر ظرفشوئی ۲۸۰mm۱۲۴۵۱۶,۷۷۰درپوش پایه بلند پلاستیکى قرمز ۲/۱۱۲۲۱۲
۴۴,۵۸۰صفحه نصب زیر پکیج۱۲۴۵۲۱۲,۸۴۰درپوش پایه بلند پلاستیکى آبى ۴/۳۱۲۲۱۴
۵۶۰,۰۱۰کلکتور x1/2)2b4/3(۱۲۵۱۲۱۲,۸۴۰درپوش پایه بلند پلاستیکى قرمز ۴/۳۱۲۲۱۶
۸۳۸,۷۲۰کلکتور x1/2)3b4/3(۱۲۵۱۳۱۹,۷۴۰درپوش پایه بلند پلاستیکى آبى ۱۱۲۲۱۸
۱,۲۳۰,۱۳۰کلکتور x1/2)4b4/3(۱۲۵۱۴۱۹,۷۴۰درپوش پایه بلند پلاستیکى قرمز ۱۱۲۲۲۰
۱,۴۵۸,۷۲۰کلکتور x1/2)5b4/3(۱۲۵۱۵۲,۹۴۰درپوش پلاستیکى ۲/۱۱۲۲۵۰
۴۵۸,۱۷۰کلکتور x1/2)2b1(۱۲۵۲۲۵,۱۸۰درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار ۲/۱۱۲۲۷۰
۶۸۳,۹۰۰کلکتور x1/2)3b1(۱۲۵۲۳۸,۰۸۰درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار ۴/۳۱۲۲۷۲
۹۱۵,۶۰۰کلکتور x1/2)4b1(۱۲۵۲۴۱۱,۰۵۰درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار ۱۱۲۲۷۴
۱,۱۳۴,۳۳۰کلکتور x1/2)5b1(۱۲۵۲۵ ۹,۲۵۰صفحه نصب تك     ۶۳  mm۱۲۳۱۰
۱,۳۶۰,۹۹۰کلکتور x1/2)6b1(۱۲۵۲۶۱۸,۵۶۰صفحه نصب زوج   ۱۵۳mm۱۲۴۱۰
۱,۵۸۷,۱۲۰کلکتور x1/2)7b1(۱۲۵۲۷۲۵,۳۴۰صفحه نصب زوج  ۲۸۰ mm۱۲۴۱۱
۱,۸۱۳,۴۶۰کلکتور x1/2)8b1(۱۲۵۲۸۵۱,۳۲۰صفحه نصب رادیاتورى۵۰۰ mm۱۲۴۱۲
۲,۰۴۰,۵۳۰کلکتور x1/2)9b1(۱۲۵۲۹۳۶۱,۶۵۰کلکتور مدولار x1/2(2b1 (۱۲۴۲۲
۲,۲۶۶,۳۲۰کلکتور x1/2)10b1(۱۲۵۳۰۵۴۱,۸۶۰کلکتور مدولار x1/2(3b1 (۱۲۴۲۳
۲,۴۹۶,۴۱۰کلکتور x1/2)11b1(۱۲۵۳۱۷۲۲,۶۴۰کلکتور مدولار x1/2(4b1 (۱۲۴۲۴
۲,۷۲۳,۱۳۰کلکتور x1/2)12b1(۱۲۵۳۲۱,۰۵۷,۱۸۰کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی x1/2(2B1(۱۲۴۳۲
۱,۲۱۳,۹۸۰کلکتور x3/4)3b1(۱۲۵۳۳۱,۴۷۶,۴۱۰کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی x1/2(3B1(۱۲۴۳۳
۱,۵۸۱,۷۳۰کلکتور x3/4)4b1(۱۲۵۳۴۱,۹۷۳,۵۴۰کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی x1/2(4B1(۱۲۴۳۴
۲,۰۲۶,۸۷۰کلکتور x3/4)5b1(۱۲۵۳۵۲,۴۶۹,۶۸۰کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی x1/2(5B1(۱۲۴۳۵
۲,۲۳۵,۳۹۰کلکتور x3/4)6b1(۱۲۵۳۶۲,۹۶۱,۶۳۰کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی x1/2(6B1(۱۲۴۳۶
۱,۲۸۷,۱۲۰کلکتور x1/2)4b4/11(۱۲۵۴۴۳,۴۵۵,۴۵۰کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی x1/2(7B1(۱۲۴۳۷
۱,۶۰۸,۱۶۰کلکتور x1/2)5b4/11(۱۲۵۴۵۳,۹۴۹,۰۳۰کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی x1/2(8B1(۱۲۴۳۸
۱,۹۲۸,۸۴۰کلکتور x1/2)6b4/11(۱۲۵۴۶۱,۰۵۷,۱۸۰کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز x1/2(2B1(۱۲۴۴۲
۲,۲۴۹,۸۰۰کلکتور x1/2)7b4/11(۱۲۵۴۷۱,۴۷۶,۴۱۰کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز x1/2(3B1(۱۲۴۴۳
۲,۵۷۱,۱۹۰کلکتور x1/2)8b4/11(۱۲۵۴۸۱,۹۷۳,۵۴۰کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز x1/2(4B1(۱۲۴۴۴

 

قیمت)ریال(شرحکددقیمت)ریال( رشرحکد
۲۰۴,۳۸۰درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلکتور ۲/۱ ۱ با خروجی ۲/۱ توپیچ۱۲۶۰۵ ۲,۸۹۱,۹۷۰کلکتور x1/2)9b4/11(۱۲۵۴۹
۳۳,۳۸۰پیچ هواگیری دستی۱۲۶۱۰۳,۲۱۳,۹۶۰کلکتور x1/2)10b4/11(۱۲۵۵۰
۸,۶۲۶,۲۸۰کلکتور رفت ترموستاتیك و کلکتور برگشت همراه با والو )۲/۱*۱(b3 تیپ پرسی۱۲۷۲۳۳,۵۳۵,۹۵۰کلکتور x1/2)11b4/11(۱۲۵۵۱
۱۱,۳۸۴,۹۲۰کلکتور رفت ترموستاتیك و کلکتور برگشت همراه با والو )۲/۱*۱(b4 تیپ پرسی۱۲۷۲۴۳,۸۵۷,۵۰۰کلکتور x1/2)12b4/11(۱۲۵۵۲
۱۳,۹۴۱,۱۹۰کلکتور رفت ترموستاتیك و کلکتور برگشت همراه با والو )۲/۱*۱(b5 تیپ پرسی۱۲۷۲۵۱,۶۱۱,۳۷۰کلکتور x3/4)3b4/11(۱۲۵۵۳
۱۶,۶۶۴,۴۶۰کلکتور رفت ترموستاتیك و کلکتور برگشت همراه با والو )۲/۱*۱(b6 تیپ پرسی۱۲۷۲۶۲,۱۲۷,۸۳۰کلکتور x3/4)4b4/11(۱۲۵۵۴
۱۹,۶۷۴,۳۱۰کلکتور رفت ترموستاتیك و کلکتور برگشت همراه با والو )۲/۱*۱(b7 تیپ پرسی۱۲۷۲۷۲,۵۹۶,۵۹۰کلکتور x3/4)5b4/11(۱۲۵۵۵
۲۲,۳۷۳,۶۹۰کلکتور رفت ترموستاتیك و کلکتور برگشت همراه با والو )۲/۱*۱(b8 تیپ پرسی۱۲۷۲۸۳,۰۹۵,۰۳۰کلکتور x3/4)6b4/11(۱۲۵۵۶
۸,۰۳۸,۰۰۰کلکتور رفت ترموستاتیك و کلکتور برگشت همراه با والو )۲/۱*۱(b3 تیپ کوپلی۱۲۸۲۳۲,۹۰۹,۵۴۰کلکتور x1/2)4b2/11(۱۲۵۶۴
۱۰,۶۶۳,۶۲۰کلکتور رفت ترموستاتیك و کلکتور برگشت همراه با والو )۲/۱*۱(b4 تیپ کوپلی۱۲۸۲۴۳,۹۵۶,۸۹۰کلکتور x1/2)5b2/11(۱۲۵۶۵
۱۳,۲۶۵,۱۳۰کلکتور رفت ترموستاتیك و کلکتور برگشت همراه با والو )۲/۱*۱(b5 تیپ کوپلی۱۲۸۲۵۴,۷۴۷,۷۶۰کلکتور x1/2)6b2/11(۱۲۵۶۶
۱۵,۸۳۹,۲۸۰کلکتور رفت ترموستاتیك و کلکتور برگشت همراه با والو )۲/۱*۱(b6 تیپ کوپلی۱۲۸۲۶۵,۵۳۸,۳۱۰کلکتور x1/2)7b2/11(۱۲۵۶۷
۱۸,۱۳۲,۵۸۰کلکتور رفت ترموستاتیك و کلکتور برگشت همراه با والو )۲/۱*۱(b7 تیپ کوپلی۱۲۸۲۷۶,۳۲۹,۲۳۰کلکتور x1/2)8b2/11(۱۲۵۶۸
۲۱,۱۳۵,۶۰۰کلکتور رفت ترموستاتیك و کلکتور برگشت همراه با والو )۲/۱*۱(b8 تیپ کوپلی۱۲۸۲۸۷,۱۱۹,۶۸۰کلکتور x1/2)9b2/11(۱۲۵۶۹
۱,۷۳۴,۳۰۰جعبه کلکتور ۴۵x45۱۵۰۱۰۲,۱۸۲,۱۸۰کلکتور x3/4)3b2/11(۱۲۵۷۳
۲,۱۹۴,۶۴۰جعبه کلکتور ۴۵x65۱۵۰۱۲۳,۱۶۷,۰۶۰کلکتور x3/4)4b2/11(۱۲۵۷۴
۳,۳۱۸,۷۷۰جعبه کلکتور ۴۵x95۱۵۰۱۴۳,۹۵۷,۹۱۰کلکتور x3/4)5b2/11(۱۲۵۷۵
۳,۱۸۳,۰۶۰جعبه کلکتور ۶۵*۵۰ همراه با پایه )مخصوص گرمایش از کف ترموستاتیك(۱۵۰۱۵۴,۷۴۸,۹۲۰کلکتور x3/4)6b2/11(۱۲۵۷۶
۲,۹۰۱,۲۸۰جعبه کلکتور ۸۵*۴۵۱۵۰۱۶۵,۵۳۹,۸۷۰کلکتور x3/4)7b2/11(۱۲۵۷۷
۳,۵۰۶,۸۹۰جعبه کلکتور ۸۰*۵۰ همراه با پایه )مخصوص گرمایش از کف ترموستاتیك(۱۵۰۲۰۶,۳۳۰,۷۷۰کلکتور x3/4)8b2/11(۱۲۵۷۸
۲,۶۰۱,۵۰۰جعبه کلکتور ۷۵*۴۵۱۵۰۲۲۷,۱۲۱,۲۷۰کلکتور x3/4)9b2/11(۱۲۵۷۹
۵۷,۲۳۰پایه کلکتور۱۵۰۵۰۱۴۹,۴۱۰درپوش فلزى کلکتور ۴/۳۱۲۵۹۱
۸,۵۱۰بست کلکتور۴/۳۱۵۱۱۰۱۲۴,۷۰۰درپوش فلزى کلکتور ۱۱۲۵۹۲
۵,۶۰۰بست کلکتور ۴/۳  طرح B۱۵۱۱۱۱۴۷,۸۲۰درپوش توپیچ ۱ مخصوص کلکتور مدولار۱۲۵۹۳
۵,۶۹۰بست کلکتور ۱ طرح B۱۵۱۱۳۲۱۲,۴۵۰درپوش فلزى روپیچ ۴/۱ ۱۱۲۵۹۴
۶,۴۴۰بست کلکتور ۴/۱  ۱  طرح B۱۵۱۱۵۲۳۴,۴۷۰درپوش فلزى روپیچ ۲/۱ ۱۱۲۵۹۵
۶,۷۱۰بست کلکتور ۲/۱  ۱  طرح B۱۵۱۲۸۱۲۸,۷۱۰درپوش فلزی مخصوص هواگیری ۱۱۲۶۰۰
۱۲۰,۴۶۰بوشن پرسى۱۶x16۲۰۱۱۰۲۱۶,۷۲۰درپوش فلزی مخصوص هواگیری  ۱ ۴/۱۱۲۶۰۲
۱۶۲,۶۳۰بوشن پرسى۲۰x20۲۰۱۱۲۱۷۷,۷۹۰درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلکتور ۴/۱ ۱ با خروجی ۲/۱ توپیچ۱۲۶۰۳
۲۴۹,۳۷۰بوشن پرسى۲۵x25۲۰۱۱۴۲۴۰,۵۶۰درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلکتور ۲/۱ ۱۱۲۶۰۴

 

قیمت)ریال(شرحکددقیمت)ریال( رشرحکد
۲۲۸,۲۱۰سه راهى تبدیل پرسى۱۶x16x20۲۰۷۴۲ ۳۴۹,۰۴۰بوشن پرسى۳۲x32۲۰۱۱۶
۲۳۵,۹۱۰سه راهى تبدیل پرسى۲۰x16x20۲۰۷۴۴۱,۵۶۳,۰۰۰بوشن پرسى۴۰x40۲۰۱۱۸
۳۳۴,۸۷۰سه راهى تبدیل پرسى۱۶x20x20۲۰۷۴۶۲,۵۷۲,۹۲۰بوشن پرسى۵۰x50۲۰۱۲۰
۳۵۲,۲۱۰سه راهى تبدیل پرسى۱۶x16x25۲۰۷۴۸۴,۰۵۶,۷۳۰بوشن پرسى۶۳x63۲۰۱۲۲
۳۸۰,۶۴۰سه راهى تبدیل پرسى۲۰x16x25۲۰۷۴۹۱۴۴,۱۰۰بوشن تبدیل پرسى۱۶x20۲۰۲۱۰
۳۴۵,۹۴۰سه راهى تبدیل پرسى۲۵x16x25۲۰۷۵۰۲۰۹,۰۹۰بوشن تبدیل پرسى۱۶x25۲۰۲۱۲
۴۴۲,۲۶۰سه راهى تبدیل پرسى۲۰x20x25۲۰۷۵۲۲۴۸,۹۶۰بوشن تبدیل پرسى۲۰x25۲۰۲۱۴
۴۷۴,۷۳۰سه راهى تبدیل پرسى۲۵x20x25۲۰۷۵۴۲۵۵,۶۴۰بوشن تبدیل پرسى۲۰x32۲۰۲۱۶
۴۶۶,۰۴۰سه راهی تبدیل پرسی ۲۵x16x32۲۰۷۵۷۳۳۵,۱۵۰بوشن تبدیل پرسى۲۵x32۲۰۲۱۸
۵۷۵,۱۹۰سه راهى تبدیل پرسى۳۲x16x32۲۰۷۵۸۱,۳۵۱,۲۱۰بوشن تبدیل پرسى۲۵x40۲۰۲۲۲
۶۲۴,۳۲۰سه راهى تبدیل پرسى۳۲x20x32۲۰۷۶۰۱,۴۶۵,۸۴۰بوشن تبدیل پرسى۳۲x40۲۰۲۲۴
۶۱۲,۸۹۰سه راهى تبدیل پرسى۲۵x25x32۲۰۷۶۲۱,۵۴۱,۱۲۰بوشن تبدیل پرسى۳۲x50۲۰۲۲۶
۷۰۴,۸۶۰سه راهى تبدیل پرسى۳۲x25x32۲۰۷۶۴۱,۷۴۷,۸۰۰بوشن تبدیل پرسى۴۰x50۲۰۲۲۸
۲,۵۵۸,۵۶۰سه راهى تبدیل پرسى۴۰x20x40۲۰۷۷۰۳,۳۲۱,۹۰۰بوشن تبدیل پرسى۴۰x63۲۰۲۳۲
۲,۶۳۱,۷۷۰سه راهى تبدیل پرسى۴۰x25x40۲۰۷۷۳۳,۵۲۲,۵۵۰بوشن تبدیل پرسى۵۰x63۲۰۲۳۴
۲,۵۲۴,۵۵۰سه راهى تبدیل پرسى۳۲x32x40۲۰۷۷۶۱۹۵,۲۳۰زانو ٩٠ پرسى۱۶x16۲۰۵۱۰
۲,۹۵۲,۸۳۰سه راهى تبدیل پرسى۴۰x32x40۲۰۷۷۹۲۴۷,۰۶۰زانو ٩٠ پرسى۲۰x20۲۰۵۱۲
۳,۴۴۰,۹۶۰سه راهى تبدیل پرسى۵۰x25x50۲۰۷۸۲۳۶۳,۸۵۰زانو ٩٠ پرسى۲۵x25۲۰۵۱۴
۳,۵۷۵,۶۱۰سه راهى تبدیل پرسى۵۰x32x50۲۰۷۸۴۴۷۲,۶۴۰زانو ٩٠ پرسى۳۲x32۲۰۵۱۶
۳,۸۸۹,۸۸۰سه راهى تبدیل پرسى۵۰x40x50۲۰۷۸۶۲,۱۹۱,۲۶۰زانو ٩٠ پرسى۴۰x40۲۰۵۱۸
۶,۱۲۲,۶۱۰سه راهى تبدیل پرسى۶۳x25x63۲۰۷۹۰۳,۲۶۰,۶۲۰زانو ٩٠ پرسى۵۰x50۲۰۵۲۰
۶,۳۸۷,۸۶۰سه راهى تبدیل پرسى۶۳x32x63۲۰۷۹۲۶,۲۱۲,۳۸۰زانو ٩٠ پرسى۶۳x63۲۰۵۲۲
۶,۵۷۰,۵۴۰سه راهى تبدیل پرسى۶۳x40x63۲۰۷۹۴۲۰۷,۷۳۰سه راهى پرسى۱۶x16x16۲۰۷۱۰
۲۷۷,۵۰۰زانویى صفحه دار توپیچ پرسى۲/۱x16۲۰۹۱۰۲۷۵,۰۰۰سه راهى پرسى۲۰x20x20۲۰۷۱۲
۱۶۷,۵۶۰زانو صفحه دار پلیمری توپیچ پرسی ۲/۱*۱۶۲۰۹۱۱۵۶۴,۸۰۰سه راهى پرسى۲۵x25x25۲۰۷۱۴
۳۱۹,۱۵۰زانویى صفحه دار توپیچ پرسى ۲/۱x20۲۰۹۱۴۷۷۴,۲۸۰سه راهى پرسى۳۲x32x32۲۰۷۱۶
۲۲۹,۱۷۰زانو صفحه دار پلیمری توپیچ پرسی ۲/۱*۲۰۲۰۹۱۵۲,۹۷۵,۴۶۰سه راهى پرسى۴۰x40x40۲۰۷۱۸
۲۶۵,۷۶۰زانویى صفحه دار روپیچ پرسى ۴/۳x16۲۱۰۱۰۵,۴۵۸,۱۴۰سه راهى پرسى۵۰x50x50۲۰۷۲۰
۳۲۶,۹۸۰زانویى صفحه دار روپیچ پرسى ۴/۳x20۲۱۰۱۴۸,۰۹۷,۰۱۰سه راهى پرسى۶۳x63x63۲۰۷۲۲
۳۷۴,۷۵۰سه راهى٩٠ صفحه دار توپیچ پرسى۱۶x1/2“x16۲۱۱۱۰۲۹۳,۷۶۰سه راهى تبدیل پرسى۱۶x20x16۲۰۷۴۰

 

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه از تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵  )تا اطلاع ثانوی نقدی(

قیمت)ریال(شرحکددقیمت)ریال( رشرحکد
۸۶۳,۶۳۰بوشن روپیچ پرسى ۴/۱ ۱x32۳۰۲۲۴ ۴۳۱,۶۳۰سه راهى٩٠ صفحه دار توپیچ پرسى۲۰x1/2“x20۲۱۱۱۴
۲,۱۵۱,۶۰۰بوشن روپیچ پرسى ۴/۱ ۱x40۳۰۲۲۸ ۳۲۸,۶۴۰سه راهى صفحه دار توپیچ پرسى۱۶x1/2“x16۲۱۳۱۰
۲,۳۹۹,۸۷۰بوشن روپیچ پرسى ۲/۱ ۱x50۳۰۲۳۲ ۴۱۸,۶۵۰سه راهى صفحه دار توپیچ پرسى۲۰x1/2“x20۲۱۳۱۴
۳,۷۸۵,۹۰۰بوشن روپیچ پرسى ۲x63۳۰۲۳۶ ۲۰۲,۲۵۰سه راهى ٩٠ دیوارى پرسى۱۶x1/2“x16۲۱۵۱۰
۱۴۹,۰۱۰بوشن توپیچ پرسى ۲/۱x16۳۰۴۱۰ ۳۲۵,۷۵۰سه راهی ۹۰ دیواری پرسی ۱۶x1/2“x16 طرح B۲۱۵۱۱
۱۶۲,۲۱۰بوشن توپیچ پرسى ۲/۱x20۳۰۴۱۲ ۳۷۷,۳۴۰سه راهى ٩٠ دیوارى پرسى۲۰x1/2“x16۲۱۵۱۲
۲۲۸,۷۳۰بوشن توپیچ پرسى ۴/۳x20۳۰۴۱۴ ۲۹۱,۰۶۰سه راهى ٩٠ دیوارى پرسى۲۰x1/2“x20۲۱۵۱۴
۲۸۰,۵۰۰بوشن توپیچ پرسى ۴/۳x25۳۰۴۱۸ ۳۷۷,۲۷۰سه راهى ٩٠ دیوارى پرسى۱۶x1/2“x20۲۱۵۱۶
۳۹۸,۷۸۰بوشن توپیچ پرسى ۱x25۳۰۴۲۰ ۱۴۰,۶۳۰زانویى دیوارى پرسى ۲/۱x16۲۱۶۱۰
۴۴۹,۹۷۰بوشن توپیچ پرسى ۱x32۳۰۴۲۲ ۲۷۶,۸۹۰زانویی دیواری پرسی۲/۱x16 طرح B۲۱۶۱۱
۹۶۵,۶۹۰بوشن توپیچ پرسى ۴/۱ ۱x32۳۰۴۲۴ ۲۰۱,۱۱۰زانویى دیوارى پرسى ۲/۱x20۲۱۶۱۴
۲,۱۶۸,۲۲۰بوشن توپیچ پرسى ۲/۱ ۱x40۳۰۴۲۸ ۴۵۹,۹۳۰زانویى دیوارى پرسى ۴/۳x25۲۱۶۱۸
۲,۳۹۶,۸۳۰بوشن توپیچ پرسى ۲/۱ ۱x50۳۰۴۳۲ ۴۹۶,۱۹۰زانویى دیوارى پرسى ۱*۳۲۲۱۶۲۲
۴,۰۷۳,۵۲۰بوشن توپیچ پرسى ۲x63۳۰۴۳۶ ۳۷۰,۵۰۰سه راهى دیوارى پرسى۱۶x1/2“x16۲۱۷۱۰
۱۹۳,۰۵۰زانویى ٩٠روپیچ  پرسى۲/۱x16۳۰۵۱۰ ۴۲۷,۷۶۰سه راهى دیوارى پرسى۲۰x1/2“x20۲۱۷۱۴
۲۷۶,۸۱۰زانویى٩٠  روپیچ پرسى ۴/۳x20۳۰۵۱۴ ۵۴۱,۷۵۰سه راهی دیواری موازی پرسی ۱۶x1/2x16۲۱۸۱۰
۳۶۵,۰۷۰زانویى ٩٠روپیچ  پرسى ۴/۳x25۳۰۵۱۸ ۵۹۲,۸۸۰سه راهی دیواری موازی پرسی ۲۰x1/2x20۲۱۸۱۴
۵۰۳,۰۷۰زانویى ٩٠روپیچ  پرسى ۱x25۳۰۵۲۰ ۸۱,۴۱۰درپوش پرسى۱۶ mm۲۱۹۱۰
۵۳۳,۹۰۰زانویى٩٠ روپیچ  پرسى ۱x32۳۰۵۲۲ ۱۲۴,۷۳۰درپوش پرسى۲۰ mm۲۱۹۱۲
۲۱۶,۵۵۰زانویى چپقى پرسى ۲/۱x16۳۰۶۱۰ ۱۱۶,۴۹۰درپوش پرسى۲۵ mm۲۱۹۱۴
۲۵۲,۲۲۰زانویى چپقى پرسى ۲/۱x20۳۰۶۱۲ ۲۲۴,۲۹۰درپوش پرسى۳۲ mm۲۱۹۱۶
۳۰۱,۳۱۰زانویى چپقى پرسى ۴/۳x20۳۰۶۱۴ ۵۳۷,۱۴۰درپوش پرسى۴۰ mm۲۱۹۱۸
۲۶۸,۰۱۰زانویى چپقى پرسى ۴/۳x25۳۰۶۱۸ ۶۷۰,۸۴۰درپوش پرسى۵۰ mm۲۱۹۲۰
۳۹۸,۶۴۰زانویى چپقى پرسى ۱x25۳۰۶۲۰ ۸۱۵,۵۵۰درپوش پرسى۶۳ mm۲۱۹۲۲
۵۰۶,۱۷۰زانویى چپقى پرسى ۱x32۳۰۶۲۲ ۱۰۴,۲۹۰بوشن روپیچ پرسى ۲/۱x16۳۰۲۱۰
۲,۰۱۵,۹۰۰زانویى چپقى پرسى ۲/۱ ۱x40۳۰۶۲۶ ۱۴۶,۸۷۰بوشن روپیچ پرسى ۲/۱x20۳۰۲۱۲
۳,۰۹۹,۲۴۰زانویى چپقى پرسى ۲/۱ ۱x50۳۰۶۳۰ ۲۰۵,۱۹۰بوشن روپیچ پرسى ۴/۳x20۳۰۲۱۴
۳۰۳,۹۴۰سه راهى توپیچ پرسى ۱۶x1/2“x16۳۰۷۶۰ ۲۱۶,۹۳۰بوشن روپیچ پرسی ۲/۱x25۳۰۲۱۶
۳۷۶,۷۷۰سه راهى توپیچ پرسى۲۰x1/2“x20۳۰۷۶۲ ۲۴۸,۷۴۰بوشن روپیچ پرسى ۴/۳x25۳۰۲۱۸
۴۳۴,۲۷۰سه راهى توپیچ پرسى۲۵x1/2“x25۳۰۷۶۶ ۳۶۶,۴۵۰بوشن روپیچ پرسى ۱x25۳۰۲۲۰
۵۴۷,۹۴۰سه راهى توپیچ پرسى۲۵x3/4“x25۳۰۷۶۸ ۴۰۰,۷۳۰بوشن روپیچ پرسى ۱x32۳۰۲۲۲

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه از تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵  )تا اطلاع ثانوی نقدی(

قیمت)ریال(شرحکددقیمت)ریال( رشرحکد
۳۱۴,۹۰۰والو دوسر روپیچ ۲/۱ با دبی ۱۵۳۵۰۷۰ ۷۳۸,۴۱۰سه راهى توپیچ پرسى۳۲x3/4“x32۳۰۷۷۲
۵۵۵,۵۳۰والو هواگیری با ورودی ۲/۱۳۵۱۱۶۲,۳۵۷,۲۶۰سه راهى توپیچ پرسى۴۰x3/4“x40۳۰۷۷۶
۱,۱۸۲,۶۱۰والو هواگیری کامل۱ )بهمراه شیر تخلیه(۳۵۱۱۸۳,۰۹۴,۴۵۰سه راهى توپیچ پرسى۵۰x1“x50۳۰۷۸۰
۲۱۸,۴۳۰نیو والو کوپلی ۲/۱x16  طرح جدید۳۵۱۲۲۱۹۰,۸۳۰مهره ماسوره پرسى ۲/۱x16۳۰۸۱۰
۲۸۱,۰۵۰نیو والو کوپلی ۲/۱ * ۲۰ آبی و قرمز۳۵۱۲۴۲۸۹,۹۶۰مهره ماسوره پرسى ۲/۱x20۳۰۸۱۶
۳۴۹,۱۶۰نیو والو دوسر کوپلی ۱۶ آبی و قرمز۳۵۱۳۲۴۴۷,۹۲۰مهره ماسوره پرسى ۴/۳x25۳۰۸۲۰
۴۱۷,۳۹۰نیو والو دو سر کوپلی ۲۰۳۵۱۳۴۶۹۳,۸۶۰مهره ماسوره پرسى ۱x32۳۰۸۲۴
۳,۰۷۲,۴۸۰والو کنار گذر)بای پس( ۱۳۵۲۱۴۲,۲۲۵,۵۹۰مهره ماسوره پرسى ۴/۱ ۱x40۳۰۸۲۸
۲۳۵,۴۷۰نیو والو دوسر روپیچ ۲/۱۳۵۲۵۲۲,۸۱۱,۵۶۰مهره ماسوره پرسى ۲/۱ ۱x50۳۰۸۳۶
۲۷۲,۵۱۰نیو والو دوسر توپیچ ۲/۱۳۵۲۶۲۲۸۳,۲۰۰والو کلکتوری ۲/۱ با قابلیت نصب مهره ماسوره با دسته پروانه ای۳۵۰۰۰
۲۵۱,۶۹۰نیو والو توپیچ روپیچ ۲/۱ دسته آبی و قرمز۳۵۲۷۲۳۲۳,۴۷۰والو کلکتوری توپیچ روپیچ ۲/۱ با دسته پروانه ای)توپی بزرگ(۳۵۰۰۱
۴۲۱,۳۱۰والو یکطرفه توپیچ ۲/۱۳۵۳۱۰۳۰۳,۳۸۰والو کلکتوری کوپلی ۲/۱*۱۶ با دسته پروانه ای۳۵۰۰۲
۵۴۹,۲۰۰والو یکطرفه توپیچ ۴/۳۳۵۳۱۲۳۵۰,۵۴۰والو کلکتوری کوپلی ۲/۱*۲۰ با دسته پروانه ای۳۵۰۰۴
۲۲۶,۶۷۰والو زانویی)پشت لباسشویی(  ۴/۳ x2/1۳۵۴۵۲۳۹۸,۴۰۰والو کلکتوری ۴/۳ با قابلیت نصب مهره ماسوره پرسی با دسته پروانه ای۳۵۰۰۵
۶۰۸,۶۸۰والو زانویی کوپلی ۴/۳x25 آبی و قرمز۳۵۴۵۳۴۶۰,۴۳۰والو کلکتوری کوپلی ۴/۳*۲۰ با دسته پروانه ای۳۵۰۰۶
۷۷۲,۶۴۰والو زانویی کوپلی ۱x25 آبی و قرمز۳۵۴۵۴۵۴۱,۲۶۰والو کلکتوری کوپلی ۴/۳*۲۵ با دسته پروانه ای۳۵۰۰۸
۱,۰۴۷,۹۷۰والو زانویی کوپلی ۱x32 آبی و قرمز۳۵۴۵۶۷۸۵,۱۹۰والو کلکتوری کوپلی ۱*۲۵ با دسته پروانه ای۳۵۰۱۰
۲۱۱,۴۳۰والو گازی توپیچ ۲/۱۳۵۶۰۰۸۴۸,۷۷۰والو کلکتوری کوپلی ۱*۳۲ با دسته پروانه ای۳۵۰۱۲
۳۰۵,۳۵۰والو گازی توپیچ ۴/۳۳۵۶۰۲۳۴۷,۶۱۰والو ورودی رادیاتوری ۲/۱ )ربع گرد(۳۵۰۱۴
۵۰۱,۱۲۰والو گازی توپیچ ۱۳۵۶۰۴۳۴۶,۷۶۰والو ورودی رادیاتوری ۲/۱۳۵۰۱۶
۳۵۵,۲۵۰والو دوسرتوپیچ ۴/۳ دسته پروانه ای۳۵۷۱۲۲۸۲,۵۳۰والو خروجی رادیاتوری ۲/۱۳۵۰۱۸
۴۱۲,۲۵۰والو روپیچ توپیچ ۴/۳ دسته گازی۳۵۷۲۲۲۷۱,۶۳۰والو با قابلیت نصب دوسر مهره ماسوره پرسی رزوه ای ۲/۱ SGP  آبی و قرمز۳۵۰۲۰
۶۴۳,۶۹۰والو روپیچ توپیچ دسته پروانه ای ۱۳۵۷۳۴۲۹۱,۱۷۰والو کلکتوری توپیچ روپیچ ۲/۱ )آبی و قرمز(۳۵۰۲۱
۳۰۳,۹۹۰والو توپیچ روپیچ ۲/۱  آبی و قرمز۳۵۸۱۶۲۸۳,۱۳۰والو کلکتورى یکسرکوپلى ۲/۱x16 آبى و قرمز۳۵۰۲۲
۳۲۱,۸۵۰والو غیر گازی)نافی بلند(۲/۱۳۵۸۱۸۳۲۴,۲۰۰والو کلکتورى یکسرکوپلى ۲/۱x20 آبى و قرمز۳۵۰۲۴
۴۳۴,۳۹۰والو توپیچ روپیچ ۴/۳۳۵۸۲۰۳۴۲,۴۱۰والو کلکتوری یکسر مغزی  ۴/۳  آبی و قرمز۳۵۰۴۰
۴۴۱,۰۶۰والو غیر گازی)نافی بلند(۴/۳۳۵۸۲۲۴۶۴,۰۶۰والو کلکتورى یکسرکوپلى ۴/۳x20 آبى و قرمز۳۵۰۴۲
۲۶۷,۴۴۰والو پیسوار فیلتردار۸/۳*۲/۱۳۵۸۴۰۵۳۳,۷۸۰والو کلکتورى یکسرکوپلى ۴/۳x25 آبى و قرمز۳۵۰۴۴
۲۶۷,۵۱۰والو پیسوار فیلتردار۲/۱*۲/۱۳۵۸۴۲۷۸۲,۹۳۰والو کلکتوری کوپلی ۱*۲۵  آبی و قرمز۳۵۰۴۶
۶۸۵,۶۰۰والو دوسر روپیچ ۱ آبی و قرمز۳۵۸۹۰۸۴۹,۹۴۰والو کلکتوری کوپلی ۱*۳۲۳۵۰۴۸

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه از تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵  )تا اطلاع ثانوی نقدی(

قیمت)ریال(شرحکددقیمت)ریال( رشرحکد
۱۱۶,۶۴۰رابط روپیچ کوپلی ۲/۱x16۵۰۲۰۸ ۷۰۵,۹۴۰والو دوسرروپیچ ۱ با قابلیت نصب مهره ماسوره پرسی رزوه ای دسته فلزی۳۵۸۹۲
۱۵۸,۹۸۰رابط روپیچ کوپلی ۲/۱x20۵۰۲۱۰ ۳۶۹,۶۵۰شیر حیاطی ۲/۱ * ۲/۱۳۵۹۰۰
۲۷۵,۹۴۰رابط روپیچ کوپلی ۲/۱x25۵۰۲۱۱ ۹۱,۶۲۰مهره ماسوره ۲/۱ x16 پرسی، مخصوص  والو  ۲/۱۳۵۹۲۰
۲۳۶,۶۴۰رابط روپیچ کوپلی ۴/۳x25۵۰۲۱۲ ۱۶۶,۴۵۰مهره ماسوره ۲/۱ x20 پرسی، مخصوص  والو  ۲/۱۳۵۹۲۱
۱۸۷,۱۶۰رابط روپیچ کوپلی ۴/۳x20۵۰۲۱۵ ۱۹۵,۸۴۰مهره ماسوره ۴/۳x20 پرسی ،مخصوص والو ۴/۳۳۵۹۲۲
۳۷۸,۳۵۰رابط روپیچ کوپلی ۱x32۵۰۲۱۸ ۴۳۴,۴۳۰صافی زیر پکیج توپیچ روپیچ ۲/۱۳۵۹۳۰
۳۷۲,۸۷۰رابط روپیچ کوپلی ۱x25۵۰۲۲۰ ۶۸۷,۱۶۰صافی زیر پکیج توپیچ روپیچ ۴/۳۳۵۹۳۲
۱۷۶,۷۳۰بوشن کوپلی ۱۶x16۶۰۱۱۰ ۴۴۸,۸۸۰صافی زیر پکیج  دوسر توپیچ  ۲/۱۳۵۹۴۰
۲۳۴,۰۵۰بوشن کوپلی ۲۰x20۶۰۱۱۲ ۶۷۷,۹۰۰صافی زیر پکیج دوسر توپیچ ۴/۳۳۵۹۴۲
۳۷۱,۴۲۰بوشن کوپلی ۲۵x25۶۰۱۱۴ ۲۳,۲۵۰حلقه استیل اتصال پرسى۱۶ mm۴۰۱۱۰
۵۶۷,۲۱۰بوشن کوپلی ۳۲x32۶۰۱۱۶ ۳۴,۲۴۰حلقه استیل اتصال پرسى۲۰ mm۴۰۱۱۲
۲۱۵,۵۲۰بوشن تبدیل کوپلی ۱۶x20۶۰۲۱۰ ۶۵,۶۹۰حلقه استیل اتصال پرسى۲۵ mm۴۰۱۱۴
۲۶۲,۴۳۰بوشن تبدیل  کوپلی ۱۶x25۶۰۲۱۲ ۷۸,۱۷۰حلقه استیل اتصال پرسى۳۲ mm۴۰۱۱۶
۲۹۰,۲۴۰بوشن تبدیل  کوپلی ۲۰x25۶۰۲۱۴ ۱۰۶,۵۶۰حلقه استیل اتصال پرسى۴۰ mm۴۰۱۱۸
۴۹۷,۴۲۰بوشن تبدیل  کوپلی ۲۵x32۶۰۲۱۸ ۱۳۵,۴۱۰حلقه استیل اتصال پرسى۵۰ mm۴۰۱۲۰
۲۳۹,۹۹۰زانو ۹۰ کوپلی ۱۶x16۶۰۴۱۰ ۲۰۲,۳۷۰حلقه استیل اتصال پرسى۶۳ mm۴۰۱۲۲
۲۷۱,۲۸۰زانو ۹۰ کوپلی ۲۰x20۶۰۴۱۲ ۱,۷۸۰اورینگ ۱۶ mm۴۰۲۱۰
۴۷۰,۲۵۰زانو ۹۰ کوپلی ۲۵x25۶۰۴۱۴ ۳,۰۰۰اورینگ ۲۰ mm۴۰۲۱۲
۶۸۸,۰۲۰زانو ۹۰ کوپلی ۳۲x32۶۰۴۱۶ ۳,۷۵۰اورینگ ۲۵ mm۴۰۲۱۴
۱۹۸,۷۸۰زانو ۹۰  روپیچ کوپلی ۲/۱x16۶۰۵۱۰ ۵,۰۲۰اورینگ ۳۲ mm۴۰۲۱۶
۲۴۱,۲۲۰زانو ۹۰  روپیچ کوپلی ۴/۳x20۶۰۵۱۴ ۵,۲۸۰اورینگ ۴۰ mm۴۰۲۱۸
۳۰۱,۹۵۰زانو ۹۰ روپیچ کوپلی ۴/۳x25۶۰۵۱۸ ۸,۰۳۰اورینگ ۵۰ mm۴۰۲۲۰
۲۹۹,۶۵۰زانو ۹۰  روپیچ کوپلی ۱x25۶۰۵۲۰ ۱۴,۰۴۰اورینگ ۶۳ mm۴۰۲۲۲
۵۶۱,۶۳۰زانو ۹۰  روپیچ کوپلی ۱x32۶۰۵۲۲ ۲,۲۷۰اورینگ ۲/۱۴۰۲۳۰
۲۰۷,۸۹۰زانو چپقی کوپلی ۲/۱x16۶۰۶۱۰ ۵,۵۱۰اورینگ ۱۴۰۲۳۴
۱۹۳,۵۵۰زانو چپقی کوپلی ۲/۱x20۶۰۶۱۲ ۱۲۷,۹۲۰رابط توپیچ کوپلی ۲/۱x16۵۰۱۰۸
۲۵۶,۳۴۰زانو چپقی کوپلی ۴/۳x20۶۰۶۱۴ ۱۵۱,۱۷۰رابط توپیچ کوپلی ۲/۱x20۵۰۱۱۰
۳۳۰,۸۲۰زانو چپقی کوپلی ۴/۳x25۶۰۶۱۸ ۱۹۶,۵۱۰رابط توپیچ کوپلی ۴/۳x20۵۰۱۱۲
۵۰۸,۱۹۰زانو چپقی کوپلی ۱*۲۵۶۰۶۲۰ ۲۲۷,۵۶۰رابط توپیچ کوپلی ۴/۳x25۵۰۱۱۴
۵۴۵,۵۶۰زانو چپقی کوپلی ۱x32۶۰۶۲۲ ۴۲۹,۵۷۰رابط توپیچ کوپلی ۱x32۵۰۱۱۸

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه از تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵  )تا اطلاع ثانوی نقدی(

قیمت)ریال(شرحکددقیمت)ریال( رشرحکد
۵۷۳,۵۹۰سه راهی دیواری موازی کوپلی ۲۰ x1/2“x16۶۱۸۱۲ ۲۷۸,۰۸۰سه راهی کوپلی ۱۶x16x16۶۰۷۱۰
۶۵۱,۴۷۰سه راهی دیواری موازی کوپلی ۲۰ * ۲/۱ * ۲۰۶۱۸۱۴ ۳۹۵,۷۷۰سه راهی کوپلی ۲۰x20x20۶۰۷۱۲
۱۱,۰۳۰حلقه کوپلی ۱۶۵۰۱۰۸۳ ۵۲۷,۱۱۰سه راهى کوپلى ۲۵x25x25۶۰۷۱۴
۱۲,۷۹۰حلقه کوپلی ۲۰۵۰۱۱۰۳ ۸۹۳,۴۵۰سه راهى کوپلى ۳۲x32x32۶۰۷۱۶
۲۴,۳۴۰حلقه کوپلی ۲۵۵۰۱۱۴۳ ۲۷۲,۴۰۰سه راهی تبدیلی کوپلی ۱۶x20x16۶۰۷۴۰
۲۹,۷۵۰حلقه کوپلی ۳۲۵۰۱۱۸۳ ۲۲۸,۴۸۰سه راهی  تبدیلی کوپلی ۱۶x16x20۶۰۷۴۲
۳۹,۲۶۰مهره کوپلی ۱۶۵۰۱۰۸۱ ۳۴۲,۵۸۰سه راهی  تبدیلی کوپلی ۲۰x16x20۶۰۷۴۴
۵۵,۷۶۰مهره کوپلی ۲۰۵۰۱۱۰۱ ۳۲۵,۲۱۰سه راهی  تبدیلی کوپلی ۱۶x20x20۶۰۷۴۶
۷۴,۵۱۰مهره کوپلی ۲۵۵۰۱۱۴۱ ۴۶۱,۸۵۰سه راهی  تبدیلی کوپلی ۲۰x16x25۶۰۷۴۹
۹۹,۶۱۰مهره کوپلی ۳۲۵۰۱۱۸۱ ۴۵۴,۷۰۰سه راهی  تبدیلی کوپلی ۲۵x16x25۶۰۷۵۰
  انشعابات  ۴۰۷,۴۵۰سه راهی  تبدیلی کوپلی ۲۰x20x25۶۰۷۵۲
۸۶,۵۸۰پایه شیر قطع و وصل پلیمری۵۳۲۱۰ ۴۱۸,۸۵۰سه راهى تبدیل کوپلى ۲۵x20x25۶۰۷۵۴
۴۸۹,۱۱۰محفظه تلسکوپی۵۴۱۰۰ ۷۴۸,۸۶۰سه راهی تبدیل کوپلی ۳۲x16x32۶۰۷۵۸
۲,۰۸۵,۹۲۰شیر قطع و وصل دوسر روپیچ تمام برنز ۲/۱۶۱۳۵۲ ۷۰۶,۲۱۰سه راهى تبدیل کوپلى ۳۲x20x32۶۰۷۶۰
۳,۱۶۰,۲۳۰شیر قطع و وصل دوسر روپیچ تمام برنز ۱۶۱۳۵۶ ۶۶۸,۶۶۰سه راهى تبدیل کوپلى ۲۵x25x32۶۰۷۶۲
۹۷۰,۸۱۰شیر قطع و وصل دوسر روپیچ ۲/۱۶۱۳۶۶ ۳۴۴,۴۹۰سه راهی ۱۸۰ توپیچ کوپلی ۲۰*۲/۱*۲۰۶۰۸۶۲
۱,۰۴۶,۳۲۰شیر قطع و وصل دوسر کوپلی ۲۰۶۱۳۶۷ ۷۲۱,۰۶۰سه راهی ۱۸۰ توپیچ کوپلی ۲۵x3/4x25۶۰۸۶۸
۱,۰۸۸,۲۱۰شیر قطع و وصل دوسر روپیچ ۴/۳۶۱۳۶۸ ۲۵۰,۳۶۰زانو صفحه دار توپیچ کوپلى ۲/۱ x16۶۰۹۱۰
۱,۲۸۸,۲۱۰شیر قطع و وصل دوسر کوپلی ۲۵۶۱۳۶۹ ۲۱۷,۴۳۰زانو صفحه دار پلیمری توپیچ کوپلی ۲/۱*۱۶۶۰۹۱۱
۸۹۲,۱۸۰شیر شبکه دوسر روپیچ تمام برنز ۲/۱۶۱۵۴۲ ۳۰۹,۴۰۰زانو صفحه دار توپیچ کوپلى ۲/۱ x20۶۰۹۱۴
۲,۲۲۸,۰۴۰شیر شبکه دوسر روپیچ تمام برنز ۱۶۱۵۴۶ ۲۵۲,۵۳۰زانو صفحه دار پلیمری توپیچ کوپلی ۲/۱*۲۰۶۰۹۱۵
۵۱۲,۱۸۰شیر شبکه دوسرروپیچ ۲/۱۶۱۵۵۸ ۳۱۶,۳۹۰سه راهی صفحه دار توپیچ کوپلی ۱۶x1/2x16۶۱۳۱۰
۶۴۸,۶۲۰شیر شبکه روپیچ رزوه ای و کوپلی ۲/۱*۲۰۶۱۵۵۹ ۳۸۰,۱۰۰سه راهی ۱۸۰ صفحه دار توپیچ کوپلی ۲۰x1/2x20۶۱۳۱۴
۷۲۷,۲۵۰شیر شبکه دوسر روپیچ ۴/۳۶۱۵۶۰ ۲۶۶,۷۸۰سه راهی ۹۰ دیواری کوپلی ۱۶x1/2“x16۶۱۵۱۰
۸۷۹,۸۲۰شیر شبکه روپیچ کوپلی ۴/۳*۲۵۶۱۵۶۱ ۳۹۷,۳۱۰سه راهی ۹۰ دیواری کوپلی ۲۰x1/2“x16۶۱۵۱۲
۸۹۲,۱۸۰شیر یکطرفه توپیچ روپیچ تمام برنز ۲/۱۶۹۰۵۲ ۲۹۴,۹۳۰سه راهی ۹۰ دیواری کوپلی ۲۰x1/2“x20۶۱۵۱۴
۱,۵۵۳,۳۲۰شیر یکطرفه توپیچ روپیچ تمام برنز ۱۶۹۰۵۶ ۳۵۵,۴۰۰سه راهی ۹۰ دیواری کوپلی ۱۶x1/2“x20۶۱۵۱۶
۹۱۱,۱۴۰شیر سوئیچی روپیچ توپیچ  ۲/۱۶۹۰۶۰ ۱۸۵,۴۰۰زانو دیواری کوپلی ۲/۱ x16۶۱۶۱۰
۱,۰۲۹,۹۲۰شیر سوئیچی توپیچ کوپلی ۲/۱*۲۰۶۹۰۶۱ ۲۳۷,۵۵۰زانو دیواری کوپلی ۲/۱ x20۶۱۶۱۴
۱,۰۷۴,۰۰۰شیر سوئیچی روپیچ توپیچ ۴/۳۶۹۰۶۲ ۴۵۱,۶۱۰زانو دیواری کوپلی ۴/۳ x25۶۱۶۱۸
۱,۳۳۱,۷۴۰شیر سوئیچی کوپلی ۴/۳*۲۵ طرح جدید۶۹۰۶۳ ۲۹۸,۲۵۰سه راهی دیواری کوپلی ۱۶ x1/2“x16۶۱۷۱۰
۷,۹۹۰,۴۸۰شیر محرك الکتریکى۲۲۰ v۳۰۲۵۹ ۳۲۹,۴۳۰سه راهی دیواری کوپلی ۲۰ x1/2“x20۶۱۷۱۴
۴,۸۸۸,۶۹۰ترموستات اتاقى تك فصل۲۲۰ v۶۱۴۰۲ ۶۰۶,۵۶۰سه راهی دیواری موازی کوپلی ۱۶ x1/2“x16۶۱۸۱۰
۸,۱۸۷,۱۸۰ترموستات اتاقى تك فصل دیجیتالى ۲۲۰ ولت۶۵۷۱۹ ۳,۰۴۲,۳۰۰محرك الکتریکى ترموستاتیك رادیاتورى۶-TF۶۵۷۲۰

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه از تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵  )تا اطلاع ثانوی نقدی(

قیمت)ریال(شرحکددقیمت)ریال( رشرحکد
۲,۷۶۱,۶۶۰شارژر دستگاه پرس۱۳۱۱۲ ۱,۶۳۱,۵۱۰محرك الکتریکى ترموستاتیك رادیاتورى۹-TF۶۵۷۲۱
۵,۳۲۷,۶۶۰باتری دستگاه پرس۱۳۱۱۴ ۱,۶۳۱,۵۱۰محرك الکتریکى ترموستاتیك رادیاتورى۳۴-TF۶۵۷۲۲
۶۹,۲۲۹,۰۸۰پرس هیدرولیك۱۳۱۱۶ ۳,۲۶۳,۰۰۰والو ترموستاتیك رادیاتورى رفت ۲/۱۶۵۷۲۳
۱,۷۴۱,۲۲۰قالب۴۰ mm۱۳۲۱۸ ۸,۵۷۲,۸۲۰محرك الکتریکى ترموستاتیك رادیاتورى دیجیتال۶۵۷۲۴
۱,۷۴۱,۲۲۰قالب۵۰ mm۱۳۲۲۰ ۶,۲۷۸,۲۴۰ترموستاتیك اتاقی مکانیکی cwt(220v(۶۵۷۲۶
۱۰,۰۷۱,۵۵۰قالب۶۳ mm۱۳۲۲۲  xpe فوم 
۱۰,۷۸۶,۵۷۰فك پرس ۴۰-۵۰mm۱۳۳۱۰ ۲۱۸,۴۰۰ D.T=30.10   XPEفوم۱۵۱۰
۸,۳۳۲,۷۶۰فك پرس ۶۳-۷۵ mm۱۳۳۱۲ ۲۴۵,۰۹۰فوم D.T=30.10   XPE روکش متالایز۱۵۱۱
۲۳,۲۵۴,۳۸۰جعبه فك و قالب ۱۶-۳۲ mm۱۳۴۱۰ ۲۷۱,۷۷۰فوم D.T=30.10   XPE روکش آلومینیوم۱۵۱۲
۴,۸۱۱,۲۵۰فك و قالب ۱۶ mm۱۳۵۱۰ ۴۴۴,۳۹۰ D.T=30.20   XPEفوم۱۵۲۰
۵,۳۸۸,۶۰۰فك و قالب ۲۰ mm۱۳۵۱۲ ۴۷۱,۰۸۰فوم D.T=30.20   XPE روکش متالایز۱۵۲۱
۶,۳۵۰,۸۵۰فك و قالب ۲۵ mm۱۳۵۱۴ ۴۹۷,۷۶۰فوم D.T=30.20   XPE روکش آلومینیوم۱۵۲۲
۶,۹۹۲,۳۵۰فك و قالب ۳۲ mm۱۳۵۱۶ ۶۷۰,۴۹۰ D.T=30.30   XPEفوم۱۵۳۰
۵,۱۶۴,۰۸۰لوله خم کن۱۶-۳۲ mm۱۴۰۱۰ ۶۹۷,۱۷۰فوم D.T=30.30   XPE روکش متالایز۱۵۳۱
۱۹۲,۴۵۰قالب لوله خم کن سایز۱۶ mm۱۴۰۱۲ ۷۲۳,۸۶۰فوم D.T=30.30   XPE روکش آلومینیوم۱۵۳۲
۲۱۶,۵۱۰قالب لوله خم کن سایز۲۰ mm۱۴۰۱۴ ۱۸۶,۹۴۰ REBOUND XPE 10mmفوم۱۲۲۱۰
۲۴۰,۵۶۰قالب لوله خم کن سایز۲۵ mm۱۴۰۱۶ ۳۷۲,۶۷۰ REBOUND XPE 20mmفوم۱۲۲۲۰
۲۶۴,۶۲۰قالب لوله خم کن سایز۳۲ mm۱۴۰۱۸ ۵۵۶,۷۷۰ REBOUND XPE 30mmفوم۱۲۲۳۰
۱۱۲,۲۶۰دسته ابزار تنظیم۱۴۰۲۰  ابزارآلات 
۱۷۶,۴۱۰متر جعبه ابزار m3۱۵۰۲۰ ۲۵۹,۸۱۰فنر خم خارج لوله سایز ۱۶۱۲۶۵۰
۳,۲۰۷,۵۰۰کیف سامسونت۱۵۰۳۰ ۳۱۲,۷۳۰فنر خم خارج لوله سایز ۲۰۱۲۶۵۲
۵,۸۸۵,۷۶۰دستگاه منگنه زن بست خاردار۱۶۰۱۰ ۳۶۸,۸۶۰فنر خم خارج لوله سایز ۲۵۱۲۶۵۴
۸,۸۲۰,۶۳۰رول بازکن لوله۱۷۰۱۰ ۴۱۶,۹۸۰فنر خم خارج لوله سایز ۳۲۱۲۶۵۶
۱,۱۰۶,۵۹۰جعبه خالی فك و قالب۱۸۰۱۰ ۵۵۲,۷۲۰ابزارتنظیم۱۶ mm۱۲۷۱۰
۹۷۵,۰۰۰محلول کاهنده نقطه انجماد)مکنا(۲۰ لیتری۱۸۰۱۲ ۵۵۲,۷۲۰ابزارتنظیم۲۰ mm۱۲۷۱۲
    ۱,۴۵۹,۴۱۰ابزارتنظیم۳۲ mm۱۲۷۱۶
    ۱,۵۵۵,۶۴۰ابزارتنظیم۴۰ mm۱۲۷۱۸
    ۱,۸۴۴,۳۱۰ابزارتنظیم۵۰ mm۱۲۷۲۰
کاهش و افزایش قیمت محصولات بدون اعلام قبلی انجام می پذیرد ۲,۰۸۴,۸۸۰ابزارتنظیم۶۳ mm۱۲۷۲۲
    ۲۳۲,۵۴۰ابزار تنظیم سه پره )۱۶-۲۰-۲۵(۱۲۷۵۰
    ۹۱۷,۳۵۰قیچى لوله بر۴۲M۱۲۸۱۰
    ۶,۵۱۱,۲۳۰جعبه ابزار کامل۱۲۹۱۰