لیست قیمت اتصالات پیچی پلی ران

          کلیه محصولات اتصالات پیچی پلی اتیلن پلی ران دارای تخفیف میباشند خواهشمند است قبل از خرید تماس حاصل فرمایید

قيمت واحد)ريال (تعداد در كارتنكد كالااندازه

mm. /inch

نام محصول
۲۱,۲۳۰۱۵۰۰۱۰-۰۲۰-۰۲۲۰× ۱/۲اتصال نر پلی اتیلن پلی ران
۲۸,۰۴۰۱۰۰۰۱۰-۰۲۵-۰۳۲۵×۳/۴
۴۸,۸۲۰۱۰۰۰۱۰-۰۳۲-۱۰۳۲×۱
۹۲,۷۰۰۴۵۰۱۰-۰۴۰-۱۱۴۰×۱ ¼
۱۲۹,۱۷۰۳۰۰۱۰-۰۵۰-۱۲۵۰×۱ ۱/۲
۱۳۲,۵۴۰۳۰۰۱۰-۰۵۰-۲۰۵۰×۲
۲۰۳,۲۱۰۲۰۰۱۰-۰۶۳-۲۰۶۳×۲
۳۹۶,۸۷۰۱۱۰۱۰-۰۷۵-۲۰۷۵×۲
۳۹۶,۸۷۰۱۱۰۱۰-۰۷۵-۲۲۷۵×۲ ۱/۲
۷۸۸,۹۶۰۹۰۱۰-۰۹۰-۳۰۹۰×۳
۱,۱۹۷,۵۱۰۸۰۱۰-۱۱۰-۴۰۱۱۰×۴
۱,۹۷۹,۱۸۰۶۰۱۰-۱۲۵-۴۰۱۲۵×۴
۱,۹۷۹,۱۸۰۶۰۱۰-۱۲۵-۵۰۱۲۵×۵
قيمت واحد)ريال (تعداد دركد كالااندازه

mm . / inch

نام محصول
۲۴,۴۳۰۱۵۰۰۱۱-۰۲۰-۰۲۲۰×۱/۲اتصال ماده پلی اتیلن پلی ران
۲۹,۱۹۰۱۵۰۰۱۱-۰۲۵-۰۳۲۵×۳/۴
۴۶,۳۴۰۱۰۰۰۱۱-۰۳۲-۱۰۳۲×۱
۱۰۰,۷۳۰۴۵۰۱۱-۰۴۰-۱۱۴۰×۱ ۱/۴
۱۲۷,۵۵۰۳۵۰۱۱-۰۵۰-۱۲۵۰×۱ ۱/۲
۲۰۴,۱۸۰۲۰۰۱۱-۰۶۳-۲۰۶۳×۲
۴۶۷,۷۴۰۱۳۰۱۱-۰۷۵-۲۰۷۵×۲
۴۶۷,۷۴۰۱۳۰۱۱-۰۷۵-۲۲۷۵×۲ ۱/۲
۸۷۸,۶۴۰۱۰۰۱۱-۰۹۰-۳۰۹۰×۳
۱,۳۶۴,۶۲۰۸۰۱۱-۱۱۰-۴۰۱۱۰×۴
۱,۹۷۹,۱۸۰۶۰۱۱-۱۲۵-۴۰۱۲۵×۴
۱,۹۷۹,۱۸۰۶۰۱۱-۱۲۵-۵۰۱۲۵×۵
قيمت واحد

) ريال (

تعداد در كارتنكد كالااندازه

.mm

نام محصول
۳۶,۰۹۰۱۳۵۰۱۲-۰۲۰-۰۰۲۰×۲۰رابط مساوی پلی ران
۴۸,۳۸۰۹۶۰۱۲-۰۲۵-۰۰۲۵×۲۵
۸۳,۳۵۰۷۰۰۱۲-۰۳۲-۰۰۳۲×۳۲
۱۳۹,۸۰۰۳۰۰۱۲-۰۴۰-۰۰۴۰×۴۰
۲۰۶,۳۷۰۲۰۰۱۲-۰۵۰-۰۰۵۰×۵۰
۳۲۱,۲۵۰۱۲۰۱۲-۰۶۳-۰۰۶۳×۶۳
۶۸۵,۱۲۰۶۰۱۲-۰۷۵-۰۰۷۵×۷۵
۱,۲۴۷,۲۰۰۶۰۱۲-۰۹۰-۰۰۹۰×۹۰
۱,۵۱۸,۳۳۰۴۰۱۲-۱۱۰-۰۰۱۱۰×۱۱۰
۲,۲۵۷,۰۲۰۳۰۱۲-۱۲۵-۰۰۱۲۵×۱۲۵

اتصالات پیچی فشار قوی

قيمت واحد)ريال (تعداد در كارتنكد كالااندازه

mm. /inch

نام محصول
۴۱,۴۳۰۱۰۰۰۱۳-۰۲۵-۲۰۲۵×۲۰تبديل پیچی پلی ران
۸۸,۰۹۰۸۰۰۱۳-۰۳۲-۲۰۳۲×۲۰
۸۸,۵۵۰۷۵۰۱۳-۰۳۲-۲۵۳۲×۲۵
۱۰۶,۴۷۰۵۰۰۱۳-۰۴۰-۲۵۴۰×۲۵
۱۰۶,۴۷۰۴۰۰۱۳-۰۴۰-۳۲۴۰×۳۲
۱۶۸,۹۳۰۳۰۰۱۳-۰۵۰-۳۲۵۰×۳۲
۱۶۸,۹۳۰۲۲۰۱۳-۰۵۰-۴۰۵۰×۴۰
۳۴۴,۸۰۰۱۸۰۱۳-۰۶۳-۳۲۶۳×۳۲
۳۴۴,۸۰۰۱۶۰۱۳-۰۶۳-۴۰۶۳×۴۰
۳۴۴,۸۰۰۱۴۰۱۳-۰۶۳-۵۰۶۳×۵۰
۶۱۸,۴۳۰۱۲۰۱۳-۰۷۵-۵۰۷۵×۵۰
۶۱۸,۴۳۰۹۰۱۳-۰۷۵-۶۳۷۵×۶۳
۱,۱۴۳,۲۴۰۶۰۱۳-۰۹۰-۶۳۹۰×۶۳
۱,۱۴۳,۲۴۰۶۰۱۳-۰۹۰-۷۵۹۰×۷۵
۱,۳۴۶,۶۸۰۶۰۱۳-۱۱۰-۶۳۱۱۰×۶۳
۱,۳۴۶,۶۸۰۶۰۱۳-۱۱۰-۷۵۱۱۰×۷۵
۱,۳۴۶,۶۸۰۴۰۱۳-۱۱۰-۹۰۱۱۰×۹۰
۲,۰۷۸,۵۳۰۳۰۱۳-۱۲۵-۱۱۱۲۵×۱۱۰
قيمت واحد)ريال (تعداد در كارتنكد كالااندازه

mm. /inch

نام محصول
۴۹,۲۵۰۱۰۰۰۳۲-۰۲۰-۰۰۲۰×۲۰زانو پلی اتیلن پیچی پلی ران
۵۱,۶۹۰۸۰۰۳۲-۰۲۵-۰۰۲۵×۲۵
۸۵,۰۷۰۵۰۰۳۲-۰۳۲-۰۰۳۲×۳۲
۱۵۷,۵۷۰۲۶۰۳۲-۰۴۰-۰۰۴۰×۴۰
۲۲۳,۴۰۰۱۵۰۳۲-۰۵۰-۰۰۵۰×۵۰
۴۳۹,۳۹۰۹۰۳۲-۰۶۳-۰۰۶۳×۶۳
۱,۱۷۱,۵۸۰۵۰۳۲-۰۷۵-۰۰۷۵×۷۵
۱,۹۰۲,۹۳۰۴۰۳۲-۰۹۰-۰۰۹۰×۹۰
۲,۳۹۹,۴۱۰۴۰۳۲-۱۱۰-۰۰۱۱۰×۱۱۰
۲,۸۵۵,۶۸۰۴۰۳۲-۱۲۵-۰۰۱۲۵×۱۲۵

 

قيمت واحد)ريال(تعداد در كارتنكد كالااندازه

mm . / inch

نام محصول
۲۵,۵۵۰۱۴۰۰۳۰-۰۲۰-۰۲۲۰×۱/۲زانو نر پلی اتیلن پلی ران
۳۹,۵۵۰۱۰۰۰۳۰-۰۲۵-۰۳۲۵×۳/۴
۷۷,۷۴۰۸۸۰۳۰-۰۳۲-۱۰۳۲×۱
۱۵۱,۱۸۰۴۵۰۳۰-۰۴۰-۱۱۴۰×۱ ۱/۴
۲۱۲,۰۵۰۲۵۰۳۰-۰۵۰-۱۲۵۰×۱ ۱/۲
۳۸۶,۴۹۰۱۲۰۳۰-۰۶۳-۱۲۶۳×۱ ۱/۲
۳۸۶,۴۹۰۱۲۰۳۰-۰۶۳-۲۰۶۳×۲
۱,۲۰۹,۲۹۰۹۰۳۰-۰۷۵-۲۰۷۵×۲
۱,۲۰۹,۲۹۰۹۰۳۰-۰۷۵-۲۲۷۵×۲ ۱/۲
۱,۹۳۴,۹۹۰۵۰۳۰-۰۹۰-۲۲۹۰×۲ ۱/۲
۱,۹۳۴,۹۹۰۵۰۳۰-۰۹۰-۳۰۹۰×۳
۲,۲۵۰,۲۸۰۶۰۳۰-۱۱۰-۳۰۱۱۰×۳
۲,۲۵۰,۲۸۰۶۰۳۰-۱۱۰-۴۰۱۱۰×۴
قيمت واحد)ريال (تعداد در كارتنكد كالااندازه

mm. /inch

نام محصول
۳۷,۶۰۰۱۱۲۰۳۱-۰۲۰-۰۲۲۰×۱/۲زانو ماده پلی اتیلن پلی ران
۵۳,۴۴۰۱۱۲۰۳۱-۰۲۵-۰۳۲۵×۳/۴
۸۰,۳۹۰۸۰۰۳۱-۰۳۲-۱۰۳۲×۱
۱۶۶,۶۰۰۴۰۰۳۱-۰۴۰-۱۱۴۰×۱ ۱/۴
۲۲۳,۴۰۰۲۲۰۳۱-۰۵۰-۱۲۵۰×۱ ۱/۲
۴۱۵,۸۴۰۱۳۰۳۱-۰۶۳-۲۰۶۳×۲
۱,۲۸۹,۷۲۰۸۰۳۱-۰۷۵-۲۰۷۵×۲
۱,۲۸۹,۷۲۰۸۰۳۱-۰۷۵-۲۲۷۵×۲ ۱/۲
۲,۰۳۱,۳۱۰۵۰۳۱-۰۹۰-۲۲۹۰×۲ ۱/۲
۲,۰۳۱,۳۱۰۵۰۳۱-۰۹۰-۳۰۹۰×۳
۲,۳۹۰,۲۹۰۴۰۳۱-۱۱۰-۳۰۱۱۰×۳
۲,۳۹۰,۲۹۰۴۰۳۱-۱۱۰-۴۰۱۱۰×۴
قيمت واحد)ريال(تعداد در كارتنكد كالااندازه

.mm

نام محصول
۵۹,۷۳۰۷۰۰۱۴-۰۲۰-۰۰۲۰×۲۰×۲۰سه راه پیچی پلی اتیلن پلی ران
۷۳,۵۷۰۵۰۰۱۴-۰۲۵-۰۰۲۵×۲۵×۲۵
۱۲۴,۸۳۰۳۴۰۱۴-۰۳۲-۰۰۳۲×۳۲×۳۲
۲۰۳,۹۴۰۱۶۰۱۴-۰۴۰-۰۰۴۰×۴۰×۴۰
۳۲۶,۹۸۰۱۰۰۱۴-۰۵۰-۰۰۵۰×۵۰×۵۰
۶۰۹,۰۳۰۷۰۱۴-۰۶۳-۰۰۶۳×۶۳×۶۳
۱,۲۸۸,۷۲۰۵۰۱۴-۰۷۵-۰۰۷۵×۷۵×۷۵
۱,۹۶۰,۴۶۰۴۰۱۴-۰۹۰-۰۰۹۰×۹۰×۹۰
۲,۹۷۳,۲۸۰۲۰۱۴-۱۱۰-۰۰۱۱۰×۱۱۰×۱۱۰
۳,۷۹۵,۵۳۰۲۰۱۴-۱۲۵-۰۰۱۲۵×۱۲۵×۱۲۵

 

 

قيمت واحد)ريال(تعداد در كارتنكد كالااندازه

mm. / inch

نام محصول
۶۱,۶۰۰۸۰۰۴۱-۰۲۰-۰۲۲۰×۱/۲×۲۰سه راه ماده پلی ران
۸۸,۴۲۰۷۵۰۴۱-۰۲۵-۰۲۲۵×۱/۲×۲۵
۸۸,۴۲۰۷۵۰۴۱-۰۲۵-۰۳۲۵×۳/۴×۲۵
۱۳۵,۴۹۰۵۰۰۴۱-۰۳۲-۰۲۳۲×۱/۲×۳۲
۱۳۵,۴۹۰۵۰۰۴۱-۰۳۲-۰۳۳۲×۳/۴×۳۲
۱۳۵,۴۹۰۵۰۰۴۱-۰۳۲-۱۰۳۲×۱×۳۲
۲۸۷,۴۵۰۲۴۰۴۱-۰۴۰-۱۱۴۰×۱ ۱/۴×۴۰
۴۱۰,۲۰۰۱۵۰۴۱-۰۵۰-۱۲۵۰×۱ ۱/۲×۵۰
۸۰۳,۱۱۰۱۰۰۴۱-۰۶۳-۲۰۶۳×۲×۶۳
۱,۵۰۲,۳۲۰۶۰۴۱-۰۷۵-۲۰۷۵×۲×۷۵
۱,۵۰۲,۳۲۰۶۰۴۱-۰۷۵-۲۲۷۵×۲ ۱/۲×۷۵
۱,۸۲۹,۱۳۰۵۰۴۱-۰۹۰-۲۰۹۰×۲×۹۰
۱,۸۲۹,۱۳۰۵۰۴۱-۰۹۰-۲۲۹۰×۲ ۱/۲×۹۰
۱,۸۲۹,۱۳۰۵۰۴۱-۰۹۰-۳۰۹۰×۳×۹۰
۲,۵۴۸,۳۴۰۴۰۴۱-۱۱۰-۳۰۱۱۰×۳×۱۱۰
۲,۵۴۸,۳۴۰۴۰۴۱-۱۱۰-۴۰۱۱۰×۴×۱۱۰
قيمت واحد)ريال(تعداد در كارتنكد كالااندازه

mm. / inch

نام محصول
۶۷,۲۴۰۸۰۰۴۰-۰۲۰-۰۲۲۰×۱/۲×۲۰سه راه نر پلی ران
۸۷,۵۵۰۸۰۰۴۰-۰۲۵-۰۲۲۵×۱/۲×۲۵
۸۷,۵۵۰۸۰۰۴۰-۰۲۵-۰۳۲۵×۳/۴×۲۵
۱۳۸,۴۴۰۵۰۰۴۰-۰۳۲-۰۲۳۲×۱/۲×۳۲
۱۳۸,۴۴۰۵۰۰۴۰-۰۳۲-۰۳۳۲×۳/۴×۳۲
۱۳۸,۴۴۰۵۰۰۴۰-۰۳۲-۱۰۳۲×۱×۳۲
۲۵۷,۸۸۰۲۴۰۴۰-۰۴۰-۱۰۴۰×۱×۴۰
۲۵۷,۸۸۰۲۴۰۴۰-۰۴۰-۱۱۴۰×۱ ۱/۴×۴۰
۳۰۲,۱۹۰۱۴۰۴۰-۰۵۰-۱۱۵۰×۱ ۱/۴×۵۰
۳۰۲,۱۹۰۱۴۰۴۰-۰۵۰-۱۲۵۰×۱ ۱/۲×۵۰
۷۷۴,۷۱۰۸۰۴۰-۰۶۳-۱۰۶۳×۱×۶۳
۷۷۴,۷۱۰۸۰۴۰-۰۶۳-۱۲۶۳×۱ ۱/۲×۶۳
۷۷۴,۷۱۰۸۰۴۰-۰۶۳-۲۰۶۳×۲×۶۳
۱,۲۳۷,۷۴۰۶۰۴۰-۰۷۵-۱۲۷۵×۱ ۱/۲×۷۵
۱,۲۳۷,۷۴۰۶۰۴۰-۰۷۵-۲۰۷۵×۲×۷۵
۱,۲۳۷,۷۴۰۶۰۴۰-۰۷۵-۲۲۷۵×۲ ۱/۲×۷۵
۱,۶۳۱,۶۰۰۸۰۴۰-۰۹۰-۲۰۹۰×۲×۹۰
۱,۶۳۱,۶۰۰۸۰۴۰-۰۹۰-۲۲۹۰×۲ ۱/۲×۹۰
۱,۶۳۱,۶۰۰۸۰۴۰-۰۹۰-۳۰۹۰×۳×۹۰
۲,۴۰۸,۳۶۰۳۰۴۰-۱۱۰-۳۰۱۱۰×۳×۱۱۰
۲,۴۰۸,۳۶۰۳۰۴۰-۱۱۰-۴۰۱۱۰×۴×۱۱۰
۳,۱۶۶,۵۹۰۳۰۴۰-۱۲۵-۴۰۱۲۵×۴×۱۲۵
۳,۱۶۶,۵۹۰۳۰۴۰-۱۲۵-۵۰۱۲۵×۵×۱۲۵

 

قيمت واحد)ريال (تعداد در كارتنكد كالااندازه

.mm

نام محصول
۷۳,۵۷۰۶۰۰۱۴-۰۲۵-۲۰۲۵×۲۰×۲۵سه راه تبديل پلی ران
۱۲۷,۴۰۰۴۰۰۱۴-۰۳۲-۲۰۳۲×۲۰×۳۲
۱۲۷,۴۰۰۴۰۰۱۴-۰۳۲-۲۵۳۲×۲۵×۳۲
۲۱۰,۳۲۰۲۰۰۱۴-۰۴۰-۲۵۴۰×۲۵×۴۰
۲۱۶,۸۹۰۲۰۰۱۴-۰۴۰-۳۲۴۰×۳۲×۴۰
۳۳۱,۳۷۰۱۱۰۱۴-۰۵۰-۳۲۵۰×۳۲×۵۰
۳۳۱,۳۷۰۱۰۰۱۴-۰۵۰-۴۰۵۰×۴۰×۵۰
۶۶۵,۲۲۰۸۰۱۴-۰۶۳-۳۲۶۳×۳۲×۶۳
۶۶۵,۲۲۰۷۰۱۴-۰۶۳-۴۰۶۳×۴۰×۶۳
۶۶۵,۲۲۰۶۰۱۴-۰۶۳-۵۰۶۳×۵۰×۶۳
۱,۴۰۳,۰۲۰۵۰۱۴-۰۷۵-۵۰۷۵×۵۰×۷۵
۱,۴۰۳,۰۲۰۷۰۱۴-۰۷۵-۶۳۷۵×۶۳×۷۵
۱,۸۴۲,۳۴۰۴۰۱۴-۰۹۰-۶۳۹۰×۶۳×۹۰
۱,۸۴۲,۳۴۰۴۰۱۴-۰۹۰-۷۵۹۰×۷۵×۹۰
۲,۷۶۵,۶۶۰۳۰۱۴-۱۱۰-۶۳۱۱۰×۶۳×۱۱۰
۲,۷۶۵,۶۶۰۳۰۱۴-۱۱۰-۷۵۱۱۰×۷۵×۱۱۰
۲,۷۶۵,۶۶۰۲۰۱۴-۱۱۰-۹۰۱۱۰×۹۰×۱۱۰
۳,۶۵۹,۹۹۰۲۰۱۴-۱۲۵-۹۰۱۲۵×۹۰×۱۲۵
۳,۶۵۹,۹۹۰۲۰۱۴-۱۲۵-۱۱۱۲۵×۱۱۰×۱۲۵
قيمت واحد)ريال (تعداد در كارتنكد كالااندازه

mm. /inch

نام محصول
۹۹۰,۴۰۰۱۲۰۱۸-۰۶۳-۲۰۶۳×۲اتصال فلنج دار پلی اتیلن پلی ران
۱,۲۴۵,۳۱۰۱۲۰۱۸-۰۷۵-۲۲۷۵×۲ ۱/۲
۱,۳۸۴,۶۰۰۶۰۱۸-۰۹۰-۳۰۹۰×۳
۱,۴۳۲,۶۷۰۶۰۱۸-۰۹۰-۴۰۹۰×۴
۱,۴۹۴,۶۳۰۶۰۱۸-۱۱۰-۴۰۱۱۰×۴
۲,۲۹۰,۰۷۰۴۰۱۸-۱۲۵-۵۰۱۲۵×۵
قيمت واحد)ريال(تعداد در كارتنكد كالااندازه

mm

نام محصول
۲۵,۷۹۰۱۸۰۰۷۰-۰۲۰-۰۰۲۰درپوش انتهائي پيچي پلی ران
۳۳,۳۴۰۱۴۰۰۷۰-۰۲۵-۰۰۲۵
۵۹,۷۳۰۹۶۰۷۰-۰۳۲-۰۰۳۲
۱۰۵,۲۴۰۴۵۰۷۰-۰۴۰-۰۰۴۰
۱۳۹,۳۹۰۴۲۰۷۰-۰۵۰-۰۰۵۰
۲۰۶,۳۵۰۲۴۰۷۰-۰۶۳-۰۰۶۳
۴۸۳,۸۰۰۱۵۰۷۰-۰۷۵-۰۰۷۵
۱,۰۵۸,۲۵۰۹۰۷۰-۰۹۰-۰۰۹۰
۱,۴۳۸,۷۸۰۵۰۷۰-۱۱۰-۰۰۱۱۰
۲,۱۲۳,۷۷۰۳۰۷۰-۱۲۵-۰۰۱۲۵

کمربند انشعاب

قيمت واحد)ريال(تعداد

پيچ

تعداد در

كارتن

كد كالااندازه

mm. / inch

نام محصول
۲۳,۹۸۰۲۲۰۰۰۱۵-۰۲۰-۰۲۲۰×۱/۲كمربند پلی اتیلن پلی ران
 
۲۶,۵۷۰۲۱۶۰۰۱۵-۰۲۵-۰۲۲۵×۱/۲
۲۶,۵۷۰۲۱۶۰۰۱۵-۰۲۵-۰۳۲۵×۳/۴
۴۳,۸۲۰۲۱۱۲۰۱۵-۰۳۲-۰۲۳۲×۱/۲
۴۳,۸۲۰۲۱۱۲۰۱۵-۰۳۲-۰۳۳۲×۳/۴
۶۴,۰۵۰۲۱۱۲۰۱۵-۰۴۰-۰۲۴۰×۱/۲
۶۴,۰۵۰۲۱۱۲۰۱۵-۰۴۰-۰۳۴۰×۳/۴
۶۴,۰۵۰۲۱۱۲۰۱۵-۰۴۰-۱۰۴۰×۱
۷۸,۷۳۰۲۹۶۰۱۵-۰۵۰-۰۲۵۰×۱/۲
۹۷,۹۷۰۴۹۶۹۱۵-۰۵۰-۰۲۵۰×۱/۲
۷۸,۷۳۰۲۹۶۰۱۵-۰۵۰-۰۳۵۰×۳/۴
۹۷,۹۷۰۴۹۶۹۱۵-۰۵۰-۰۳۵۰×۳/۴
۷۸,۷۳۰۲۹۶۰۱۵-۰۵۰-۱۰۵۰×۱
۹۷,۹۷۰۴۹۶۹۱۵-۰۵۰-۱۰۵۰×۱
۹۷,۹۷۰۴۴۸۰۱۵-۰۵۰-۱۲۵۰×۱ ۱/۲
۱۳۷,۴۸۰۴۴۸۰۱۵-۰۶۳-۰۲۶۳×۱/۲
۱۳۷,۴۸۰۴۴۸۰۱۵-۰۶۳-۰۳۶۳×۳/۴
۱۳۷,۴۸۰۴۴۸۰۱۵-۰۶۳-۱۰۶۳×۱
۱۳۷,۴۸۰۴۴۰۰۱۵-۰۶۳-۱۲۶۳×۱ ۱/۲
۱۳۷,۴۸۰۴۴۰۰۱۵-۰۶۳-۲۰۶۳×۲
۱۶۷,۲۳۰۴۴۸۰۱۵-۰۷۵-۰۲۷۵×۱/۲
۱۶۷,۲۳۰۴۴۸۰۱۵-۰۷۵-۰۳۷۵×۳/۴
۱۶۷,۲۳۰۴۴۸۰۱۵-۰۷۵-۱۰۷۵×۱
۱۶۷,۲۳۰۴۴۰۰۱۵-۰۷۵-۱۲۷۵×۱ ۱/۲
۱۶۷,۲۳۰۴۴۰۰۱۵-۰۷۵-۲۰۷۵×۲
۲۱۴,۱۳۰۴۳۰۰۱۵-۰۹۰-۰۲۹۰×۱/۲
۲۱۴,۱۳۰۴۳۰۰۱۵-۰۹۰-۰۳۹۰×۳/۴
۲۱۴,۱۳۰۴۳۰۰۱۵-۰۹۰-۱۰۹۰×۱
۲۱۴,۱۳۰۴۲۶۰۱۵-۰۹۰-۱۲۹۰× ۱ ۱/۲
۲۱۴,۱۳۰۴۲۶۰۱۵-۰۹۰-۲۰۹۰×۲
۲۲۴,۱۰۰۴۲۴۰۱۵-۱۱۰-۰۲۱۱۰×۱/۲
۲۲۴,۱۰۰۴۲۴۰۱۵-۱۱۰-۰۳۱۱۰×۳/۴
۲۲۴,۱۰۰۴۲۴۰۱۵-۱۱۰-۱۰۱۱۰×۱
۲۲۴,۱۰۰۴۲۵۰۱۵-۱۱۰-۱۲۱۱۰× ۱ ۱/۲
۲۲۴,۱۰۰۴۲۵۰۱۵-۱۱۰-۲۰۱۱۰×۲
۲۸۰,۹۷۰۴۲۴۰۱۵-۱۲۵-۰۲۱۲۵×۱/۲
۲۸۰,۹۷۰۴۲۴۰۱۵-۱۲۵-۰۳۱۲۵×۳/۴
۲۸۰,۹۷۰۴۲۴۰۱۵-۱۲۵-۱۰۱۲۵×۱
۲۸۰,۹۷۰۴۲۰۰۱۵-۱۲۵-۱۲۱۲۵×۱ ۱/۲
۲۸۰,۹۷۰۴۲۰۰۱۵-۱۲۵-۲۰۱۲۵×۲
۵۲۶,۷۹۰۶۱۰۰۱۵-۱۶۰-۰۲۱۶۰×۱/۲
۵۲۶,۷۹۰۶۱۰۰۱۵-۱۶۰-۰۳۱۶۰×۳/۴

 

کمربند انشعاب

قيمت واحد)ريال(تعداد

پيچ

تعداد در

كارتن

كد كالااندازه

mm. / inch

نام محصول
۵۲۶,۷۹۰۶۱۰۰۱۵-۱۶۰-۱۰۱۶۰×۱كمربند پلی اتیلن پلی ران
۵۲۶,۷۹۰۶۸۰۱۵-۱۶۰-۱۲۱۶۰×۱ ۱/۲
۵۲۶,۷۹۰۶۸۰۱۵-۱۶۰-۲۰۱۶۰×۲
۵۲۶,۷۹۰۶۸۰۱۵-۱۶۰-۳۰۱۶۰×۳
۸۳۹,۸۲۰۶۸۰۱۵-۲۰۰-۰۲۲۰۰×۱/۲
۸۱۶,۱۵۰۶۸۰۱۵-۲۰۰-۰۳۲۰۰×۳/۴
۸۱۶,۱۵۰۶۸۰۱۵-۲۰۰-۱۰۲۰۰×۱
۸۱۶,۱۵۰۶۸۰۱۵-۲۰۰-۱۲۲۰۰×۱ ۱/۲
۸۳۹,۸۲۰۶۸۰۱۵-۲۰۰-۲۰۲۰۰×۲
۸۱۶,۱۵۰۶۷۰۱۵-۲۰۰-۳۰۲۰۰×۳
۸۱۶,۱۵۰۶۶۰۱۵-۲۰۰-۴۰۲۰۰×۴
۱,۱۱۱,۵۴۰۶۶۰۱۵-۲۵۰-۰۲۲۵۰×۱/۲
۱,۱۵۸,۹۹۰۶۶۰۱۵-۲۵۰-۰۳۲۵۰×۳/۴
۱,۱۵۸,۹۹۰۶۶۰۱۵-۲۵۰-۱۰۲۵۰×۱
۱,۱۵۸,۹۹۰۶۶۰۱۵-۲۵۰-۱۲۲۵۰×۱ ۱/۲
۱,۱۵۸,۹۹۰۶۶۰۱۵-۲۵۰-۲۰۲۵۰×۲
۱,۱۵۸,۹۹۰۶۶۰۱۵-۲۵۰-۳۰۲۵۰×۳
۱,۳۳۰,۸۳۰۶۶۰۱۵-۲۵۰-۴۰۲۵۰×۴
قيمت واحد)ريال(تعداد در كارتنكد كالااندازه

mm. / inch

نام محصول
۰۱۰۰۰۰۵۳-۱۰۲-۰۲۱/۲×۱/۲مغزي پلی اتیلن پلی ران
۰۶۰۰۰۵۳-۱۰۳-۰۳۳/۴×۳/۴
۰۳۰۰۰۵۳-۱۱۰-۱۰۱×۱
۰۲۰۰۰۵۳-۱۱۱-۱۱۱ ۱/۴×۱ ۱/۴
۰۱۴۰۰۵۳-۱۱۲-۱۲۱ ۱/۲×۱ ۱/۲
۰۸۴۰۵۳-۱۲۰-۲۰۲×۲

فلنچ جوشی

قيمت واحد)ريال (تعداد در

كارتن

كد كالافشار قابل تحملاندازه mm.نام محصول
۴۳,۳۸۰۴۸۰۱۷-۰۶۳-۰۶۶   آتمسفر۶۳فلنج جوشي پلی اتیلن پلی ران
۴۶,۵۰۰۴۸۰۱۷-۰۶۳-۱۰۱۰ آتمسفر۶۳
۵۴,۰۰۰۴۸۰۱۷-۰۷۵-۰۶۶   آتمسفر۷۵
۶۰,۰۰۰۴۸۰۱۷-۰۷۵-۱۰۱۰ آتمسفر۷۵
۸۸,۳۰۰۴۴۰۱۷-۰۹۰-۰۶۶   آتمسفر۹۰
۹۳,۸۰۰۴۴۰۱۷-۰۹۰-۱۰۱۰ آتمسفر۹۰
۱۰۳,۸۰۰۲۵۰۱۷-۱۱۰-۰۶۶  آتمسفر۱۱۰
۱۲۰,۰۰۰۲۵۰۱۷-۱۱۰-۱۰۱۰ آتمسفر۱۱۰
۱۳۵,۵۰۰۲۰۰۱۷-۱۲۵-۰۶۶ آتمسفر۱۲۵
۱۴۲,۵۰۰۲۰۰۱۷-۱۲۵-۱۰۱۰ آتمسفر۱۲۵
۲۳۸,۵۰۰۱۲۰۱۷-۱۴۰-۰۶۶ آتمسفر۱۴۰
۲۸۱,۳۰۰۱۲۰۱۷-۱۴۰-۱۰۱۰ آتمسفر۱۴۰
۳۵۳,۰۰۰۱۰۰۱۷-۱۶۰-۰۶۶ آتمسفر۱۶۰
۳۷۰,۰۰۰۱۰۰۱۷-۱۶۰-۱۰۱۰ آتمسفر۱۶۰
۴۰۹,۰۰۰۶۰۱۷-۱۸۰-۰۶۶ آتمسفر۱۸۰
۴۹۰,۰۰۰۶۰۱۷-۱۸۰-۱۰۱۰ آتمسفر۱۸۰
۴۸۶,۰۰۰۶۰۱۷-۲۰۰-۰۶۶ آتمسفر۲۰۰
۵۴۳,۰۰۰۶۰۱۷-۲۰۰-۱۰۱۰ آتمسفر۲۰۰
۵۷۲,۰۰۰۸۰۱۷-۲۲۵-۰۶۶ آتمسفر۲۲۵
۶۲۳,۰۰۰۸۰۱۷-۲۲۵-۱۰۱۰ آتمسفر۲۲۵
۸۱۰,۰۰۰۶۰۱۷-۲۵۰-۰۶۶ آتمسفر۲۵۰
۹۱۳,۰۰۰۶۰۱۷-۲۵۰-۱۰۱۰ آتمسفر۲۵۰
۱,۰۳۰,۰۰۰۴۰۱۷-۳۱۵-۰۶۶ آتمسفر۳۱۵
۱,۱۸۳,۰۰۰۴۰۱۷-۳۱۵-۱۰۱۰ آتمسفر۳۱۵
۰۶ آتمسفر۳۵۵
۰۱۰ آتمسفر۳۵۵
۰۶ آتمسفر۴۰۰
۰۱۰ آتمسفر۴۰۰

اتصالات ویژه آبیاری تحت فشار )قطره ای(

قيمت واحد)ريال(تعداد در كارتنكد كالااندازه

mm. /inch

نام محصول
۲,۴۸۰۱۲۰۰۰۵۵-۰۱۶-۰۰۱۶×۱/۲انشعاب  پلی ران

۱۶

۲,۴۸۰۱۵۰۰۰۵۵-۰۱۲-۰۰۱۲×۱/۲
قيمت واحد) ريال(تعداد در كارتنكد كالااندازه mm.نام محصول
۲,۲۸۰۲۰۰۰۰۵۲-۰۱۶-۰۰۱۶×۱۶رابط  پلی ران

۱۶

قيمت واحد) ريال(تعداد در كارتنكد كالااندازه mm.نام محصول
۳,۳۳۰۱۱۰۰۰۵۴-۰۱۶-۰۰۱۶×۱۶×۱۶سه راه  پلی ران

۱۶

 

قيمت واحد) ريال(تعداد در كارتنكد كالااندازه mm.نام محصول
۱,۹۵۰۱۲۰۰۰۵۶-۰۱۶-۰۰۱۶بست انتهايي پلی ران
قيمت واحد

) ريال (

تعداد در كارتنكد كالااندازه mm.نام محصول
۳,۴۸۰۱۵۰۰۰۵۱-۰۱۶-۰۰۱۶زانو  پلی ران

۱۶

وسایل پخش آب

قيمت واحد

) ريال (

تعداد در كارتنكد كالاورودي  inchنام محصول
۴۶,۰۵۰۴۰۰۰۵۸-۰۱۶-۰۲۱/۲شير انشعاب پلیران
قيمت واحد

) ريال (

تعداد در كارتنكد كالااندازه mmنام محصول
۴۶,۰۵۰۴۰۰۰۵۸-۰۱۶-۰۰۱۶شير رابط پلی ران
قيمت واحد)ريال (تعداد در كارتنكد كالاورودي inchنام محصول
۴۹,۲۰۰۱۰۰۱۱۰-۰۱۶-۰۰۱/۲آبفشان پلی اتیلن پلی ران
قيمت واحد)ريال (تعداد در كارتنكد كالاورودي mm.نام محصول
۳,۰۸۰۲۰۰۰۰۵۱-۰۰۸-۰۰دريپر روي خط قابل تنظيم )دو طرفه(