لیست قیمت لوله و اتصاالات نیوپایپ

جهت دریافت قیمت محصولات نیوپایپ  با تخفیف ویژه با شماره های ما تماس حاصل نمایید .

قیمت)ریال(شرحکددقیمت)ریال( رشرحکد
۱۳۵,۳۷۰مغزى روپیچ توپیچ ۴/۳۱۰۳۱۲ ۴۸,۸۹۰)PEXALPEX(mm 16     لوله۹۱۲۱۶
۲۳۹,۲۳۰مغزى روپیچ توپیچ ۱۱۰۳۱۴۷۹,۸۹۰)PEXALPEX(mm 20     لوله۹۱۶۲۰
۷۳,۳۱۰مغزى روپیچ توپیچ ۲/۱ طول توپیچ mm15۱۰۳۲۰۱۴۵,۴۹۰)PEXALPEX(mm 25     لوله۹۲۰۲۵
۹۴,۸۱۰مغزى روپیچ توپیچ ۲/۱ طول توپیچ mm25۱۰۳۲۲۲۱۱,۱۰۰)PEXALPEX(mm 32     لوله۹۲۶۳۲
۱۰۴,۰۶۰مغزى روپیچ توپیچ ۲/۱ طول توپیچ mm30۱۰۳۲۴۶۶۷,۹۸۰)PEXALPEX(mm 40     لوله۹۳۲۴۰
۱۴۲,۰۲۰تبدیل روپیچ۲/۱x توپیچ ۴/۳۱۰۴۰۶۸۱۰,۹۶۰)PEXALPEX(mm 50     لوله۹۴۱۵۰
۸۱,۲۰۰تبدیل روپیچ۴/۳x توپیچ ۲/۱۱۰۴۰۸۱,۰۲۳,۴۴۰)PEXALPEX(mm 63     لوله۹۵۱۶۳
۱۷۵,۲۶۰تبدیل روپیچ۴/۳x توپیچ ۱۱۰۴۱۰۴۸,۸۸۰)PERT – AL – PERT(mm 16     لوله۹۹۰۱۰
۱۶۳,۹۶۰تبدیل روپیچ۱x توپیچ ۴/۳۱۰۴۵۰۷۹,۹۱۰)PERT – AL – PERT(mm 20     لوله۹۹۰۱۲
۲۳۴,۱۵۰تبدیل توپیچ ۱x روپیچ ۴/۱  ۱۱۰۴۵۲۱۴۵,۶۱۰)PERT – AL – PERT(mm 25     لوله۹۹۰۱۴
۲۶۰,۸۳۰تبدیل توپیچ۴/۳ روپیچ ۴/۱  ۱۱۰۴۵۴۲۱۱,۱۳۰)PERT – AL – PERT(mm 32     لوله۹۹۰۱۶
۱۸۷,۲۰۰زانویى ٩٠ درجه ۲/۱۱۰۵۱۰۴۳,۰۶۰)PEALPE(mm 16     لوله۹۸۰۱۰
۲۷۷,۶۲۰زانویى ٩٠ درجه ۴/۳۱۰۵۱۲۷۰,۱۰۰)PEALPE(mm 20     لوله۹۸۰۱۲
۱۶۰,۶۱۰چپقى ۲/۱۱۰۶۱۰۱۲۹,۶۴۰)PEALPE(mm 25     لوله۹۸۰۱۴
۲۹۳,۳۵۰چپقى ۴/۳۱۰۶۱۲۱۸۶,۵۹۰)PEALPE(mm 32     لوله۹۸۰۱۶
۳۸۷,۰۶۰چپقى ۱۱۰۶۱۴۸,۳۳۰فوم لوله ای ۱۶ mm۱۳۰۱۰
۲۱۹,۱۷۰چپقی مخصوص هواگیری ۲/۱ * ۱۱۰۶۱۶۱۰,۰۳۰فوم  لوله ای۲۰ mm۱۳۰۱۲
۱۳۱,۹۲۰مهره ماسوره ۲/۱x16۱۰۸۱۰۱۳,۴۳۰فوم  لوله ای۲۵ mm۱۳۰۱۴
۱۷۷,۲۷۰مهره ماسوره ۴/۳x16۱۰۸۱۲۱۷,۰۰۰فوم  لوله ای۳۲ mm۱۳۰۱۶
۱۸۳,۵۵۰مهره ماسوره ۲/۱x20۱۰۸۱۳۲۲,۲۷۰فوم  لوله ای۴۰ mm۱۳۰۱۸
۱۵۰,۴۵۰مهره ماسوره ۴/۳x20۱۰۸۱۴۲۷,۶۳۰فوم لوله ای ۵۰ mm۱۳۰۲۰
۳۰۱,۵۴۰مهره ماسوره ۴/۳x25۱۰۸۱۶۳۸,۴۲۰فوم  لوله ای۶۳ mm۱۳۰۲۲
۳۴۹,۰۶۰مهره ماسوره ۱x25۱۰۸۱۸۷۰,۰۵۰مغزى ۲/۱۱۰۱۱۰
۴۴,۵۱۰حلقه و ماسوره ۲/۱ x16۱۰۸۵۰۱۴۰,۰۰۰مغزى ۴/۳۱۰۱۱۲
۸۵,۸۲۰درپوش توپیچ ۴/۳۱۱۹۱۲۲۳۴,۳۹۰مغزى ۱۱۰۱۱۴
۲,۲۴۰بست لوله۱۶ mm۱۲۱۱۰۱۹۸,۲۵۰مغزى ۴/۱  ۱۱۰۱۱۶
۲,۵۱۰بست لوله۲۰ mm۱۲۱۱۲۲۲۴,۲۵۰مغزى ۲/۱  ۱۱۰۱۱۸
۲,۸۳۰بست لوله۲۵ mm۱۲۱۱۴۱۰۵,۹۷۰تبدیل روپیچ۴/۳x2/1۱۰۲۱۰
۵,۰۱۰بست لوله۳۲ mm۱۲۱۱۶۲۱۸,۱۳۰تبدیل روپیچ۴/۳x1۱۰۲۱۲
۴,۰۶۰بست زوج لوله۱۶ mm۱۲۱۵۰۱۰۰,۸۶۰مغزى روپیچ توپیچ ۲/۱۱۰۳۱۰

 

قیمت)ریال(شرحکددقیمت)ریال( رشرحکد
۲,۴۶۹,۶۸۰کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز x1/2(5B1(۱۲۴۴۵ ۴,۰۰۰بست زوج لوله۲۰ mm۱۲۱۵۲
۲,۹۶۱,۶۳۰کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز x1/2(6B1(۱۲۴۴۶۴,۶۷۰بست زوج لوله۲۵ mm۱۲۱۵۴
۳,۴۵۵,۴۵۰کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز x1/2(7B1(۱۲۴۴۷۸۸۰بست خاردار لوله ۱۶ mm۱۲۱۶۰
۳,۹۴۹,۰۳۰کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز x1/2(8B1(۱۲۴۴۸۶,۷۷۰درپوش پایه بلند پلاستیکى آبی ۲/۱۱۲۲۱۰
۲۶,۰۰۰صفحه نصب زوج زیر ظرفشوئی ۲۸۰mm۱۲۴۵۱۶,۷۷۰درپوش پایه بلند پلاستیکى قرمز ۲/۱۱۲۲۱۲
۴۴,۵۸۰صفحه نصب زیر پکیج۱۲۴۵۲۱۲,۸۴۰درپوش پایه بلند پلاستیکى آبى ۴/۳۱۲۲۱۴
۵۶۰,۰۱۰کلکتور x1/2)2b4/3(۱۲۵۱۲۱۲,۸۴۰درپوش پایه بلند پلاستیکى قرمز ۴/۳۱۲۲۱۶
۸۳۸,۷۲۰کلکتور x1/2)3b4/3(۱۲۵۱۳۱۹,۷۴۰درپوش پایه بلند پلاستیکى آبى ۱۱۲۲۱۸
۱,۲۳۰,۱۳۰کلکتور x1/2)4b4/3(۱۲۵۱۴۱۹,۷۴۰درپوش پایه بلند پلاستیکى قرمز ۱۱۲۲۲۰
۱,۴۵۸,۷۲۰کلکتور x1/2)5b4/3(۱۲۵۱۵۲,۹۴۰درپوش پلاستیکى ۲/۱۱۲۲۵۰
۴۵۸,۱۷۰کلکتور x1/2)2b1(۱۲۵۲۲۵,۱۸۰درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار ۲/۱۱۲۲۷۰
۶۸۳,۹۰۰کلکتور x1/2)3b1(۱۲۵۲۳۸,۰۸۰درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار ۴/۳۱۲۲۷۲
۹۱۵,۶۰۰کلکتور x1/2)4b1(۱۲۵۲۴۱۱,۰۵۰درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار ۱۱۲۲۷۴
۱,۱۳۴,۳۳۰کلکتور x1/2)5b1(۱۲۵۲۵ ۹,۲۵۰صفحه نصب تك     ۶۳  mm۱۲۳۱۰
۱,۳۶۰,۹۹۰کلکتور x1/2)6b1(۱۲۵۲۶۱۸,۵۶۰صفحه نصب زوج   ۱۵۳mm۱۲۴۱۰
۱,۵۸۷,۱۲۰کلکتور x1/2)7b1(۱۲۵۲۷۲۵,۳۴۰صفحه نصب زوج  ۲۸۰ mm۱۲۴۱۱
۱,۸۱۳,۴۶۰کلکتور x1/2)8b1(۱۲۵۲۸۵۱,۳۲۰صفحه نصب رادیاتورى۵۰۰ mm۱۲۴۱۲
۲,۰۴۰,۵۳۰کلکتور x1/2)9b1(۱۲۵۲۹۳۶۱,۶۵۰کلکتور مدولار x1/2(2b1 (۱۲۴۲۲
۲,۲۶۶,۳۲۰کلکتور x1/2)10b1(۱۲۵۳۰۵۴۱,۸۶۰کلکتور مدولار x1/2(3b1 (۱۲۴۲۳
۲,۴۹۶,۴۱۰کلکتور x1/2)11b1(۱۲۵۳۱۷۲۲,۶۴۰کلکتور مدولار x1/2(4b1 (۱۲۴۲۴
۲,۷۲۳,۱۳۰کلکتور x1/2)12b1(۱۲۵۳۲۱,۰۵۷,۱۸۰کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی x1/2(2B1(۱۲۴۳۲
۱,۲۱۳,۹۸۰کلکتور x3/4)3b1(۱۲۵۳۳۱,۴۷۶,۴۱۰کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی x1/2(3B1(۱۲۴۳۳
۱,۵۸۱,۷۳۰کلکتور x3/4)4b1(۱۲۵۳۴۱,۹۷۳,۵۴۰کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی x1/2(4B1(۱۲۴۳۴
۲,۰۲۶,۸۷۰کلکتور x3/4)5b1(۱۲۵۳۵۲,۴۶۹,۶۸۰کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی x1/2(5B1(۱۲۴۳۵
۲,۲۳۵,۳۹۰کلکتور x3/4)6b1(۱۲۵۳۶۲,۹۶۱,۶۳۰کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی x1/2(6B1(۱۲۴۳۶
۱,۲۸۷,۱۲۰کلکتور x1/2)4b4/11(۱۲۵۴۴۳,۴۵۵,۴۵۰کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی x1/2(7B1(۱۲۴۳۷
۱,۶۰۸,۱۶۰کلکتور x1/2)5b4/11(۱۲۵۴۵۳,۹۴۹,۰۳۰کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی x1/2(8B1(۱۲۴۳۸
۱,۹۲۸,۸۴۰کلکتور x1/2)6b4/11(۱۲۵۴۶۱,۰۵۷,۱۸۰کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز x1/2(2B1(۱۲۴۴۲
۲,۲۴۹,۸۰۰کلکتور x1/2)7b4/11(۱۲۵۴۷۱,۴۷۶,۴۱۰کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز x1/2(3B1(۱۲۴۴۳
۲,۵۷۱,۱۹۰کلکتور x1/2)8b4/11(۱۲۵۴۸۱,۹۷۳,۵۴۰کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز x1/2(4B1(۱۲۴۴۴

 

قیمت)ریال(شرحکددقیمت)ریال( رشرحکد
۲۰۴,۳۸۰درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلکتور ۲/۱ ۱ با خروجی ۲/۱ توپیچ۱۲۶۰۵ ۲,۸۹۱,۹۷۰کلکتور x1/2)9b4/11(۱۲۵۴۹
۳۳,۳۸۰پیچ هواگیری دستی۱۲۶۱۰۳,۲۱۳,۹۶۰کلکتور x1/2)10b4/11(۱۲۵۵۰
۸,۶۲۶,۲۸۰کلکتور رفت ترموستاتیك و کلکتور برگشت همراه با والو )۲/۱*۱(b3 تیپ پرسی۱۲۷۲۳۳,۵۳۵,۹۵۰کلکتور x1/2)11b4/11(۱۲۵۵۱
۱۱,۳۸۴,۹۲۰کلکتور رفت ترموستاتیك و کلکتور برگشت همراه با والو )۲/۱*۱(b4 تیپ پرسی۱۲۷۲۴۳,۸۵۷,۵۰۰کلکتور x1/2)12b4/11(۱۲۵۵۲
۱۳,۹۴۱,۱۹۰کلکتور رفت ترموستاتیك و کلکتور برگشت همراه با والو )۲/۱*۱(b5 تیپ پرسی۱۲۷۲۵۱,۶۱۱,۳۷۰کلکتور x3/4)3b4/11(۱۲۵۵۳
۱۶,۶۶۴,۴۶۰کلکتور رفت ترموستاتیك و کلکتور برگشت همراه با والو )۲/۱*۱(b6 تیپ پرسی۱۲۷۲۶۲,۱۲۷,۸۳۰کلکتور x3/4)4b4/11(۱۲۵۵۴
۱۹,۶۷۴,۳۱۰کلکتور رفت ترموستاتیك و کلکتور برگشت همراه با والو )۲/۱*۱(b7 تیپ پرسی۱۲۷۲۷۲,۵۹۶,۵۹۰کلکتور x3/4)5b4/11(۱۲۵۵۵
۲۲,۳۷۳,۶۹۰کلکتور رفت ترموستاتیك و کلکتور برگشت همراه با والو )۲/۱*۱(b8 تیپ پرسی۱۲۷۲۸۳,۰۹۵,۰۳۰کلکتور x3/4)6b4/11(۱۲۵۵۶
۸,۰۳۸,۰۰۰کلکتور رفت ترموستاتیك و کلکتور برگشت همراه با والو )۲/۱*۱(b3 تیپ کوپلی۱۲۸۲۳۲,۹۰۹,۵۴۰کلکتور x1/2)4b2/11(۱۲۵۶۴
۱۰,۶۶۳,۶۲۰کلکتور رفت ترموستاتیك و کلکتور برگشت همراه با والو )۲/۱*۱(b4 تیپ کوپلی۱۲۸۲۴۳,۹۵۶,۸۹۰کلکتور x1/2)5b2/11(۱۲۵۶۵
۱۳,۲۶۵,۱۳۰کلکتور رفت ترموستاتیك و کلکتور برگشت همراه با والو )۲/۱*۱(b5 تیپ کوپلی۱۲۸۲۵۴,۷۴۷,۷۶۰کلکتور x1/2)6b2/11(۱۲۵۶۶
۱۵,۸۳۹,۲۸۰کلکتور رفت ترموستاتیك و کلکتور برگشت همراه با والو )۲/۱*۱(b6 تیپ کوپلی۱۲۸۲۶۵,۵۳۸,۳۱۰کلکتور x1/2)7b2/11(۱۲۵۶۷
۱۸,۱۳۲,۵۸۰کلکتور رفت ترموستاتیك و کلکتور برگشت همراه با والو )۲/۱*۱(b7 تیپ کوپلی۱۲۸۲۷۶,۳۲۹,۲۳۰کلکتور x1/2)8b2/11(۱۲۵۶۸
۲۱,۱۳۵,۶۰۰کلکتور رفت ترموستاتیك و کلکتور برگشت همراه با والو )۲/۱*۱(b8 تیپ کوپلی۱۲۸۲۸۷,۱۱۹,۶۸۰کلکتور x1/2)9b2/11(۱۲۵۶۹
۱,۷۳۴,۳۰۰جعبه کلکتور ۴۵x45۱۵۰۱۰۲,۱۸۲,۱۸۰کلکتور x3/4)3b2/11(۱۲۵۷۳
۲,۱۹۴,۶۴۰جعبه کلکتور ۴۵x65۱۵۰۱۲۳,۱۶۷,۰۶۰کلکتور x3/4)4b2/11(۱۲۵۷۴
۳,۳۱۸,۷۷۰جعبه کلکتور ۴۵x95۱۵۰۱۴۳,۹۵۷,۹۱۰کلکتور x3/4)5b2/11(۱۲۵۷۵
۳,۱۸۳,۰۶۰جعبه کلکتور ۶۵*۵۰ همراه با پایه )مخصوص گرمایش از کف ترموستاتیك(۱۵۰۱۵۴,۷۴۸,۹۲۰کلکتور x3/4)6b2/11(۱۲۵۷۶
۲,۹۰۱,۲۸۰جعبه کلکتور ۸۵*۴۵۱۵۰۱۶۵,۵۳۹,۸۷۰کلکتور x3/4)7b2/11(۱۲۵۷۷
۳,۵۰۶,۸۹۰جعبه کلکتور ۸۰*۵۰ همراه با پایه )مخصوص گرمایش از کف ترموستاتیك(۱۵۰۲۰۶,۳۳۰,۷۷۰کلکتور x3/4)8b2/11(۱۲۵۷۸
۲,۶۰۱,۵۰۰جعبه کلکتور ۷۵*۴۵۱۵۰۲۲۷,۱۲۱,۲۷۰کلکتور x3/4)9b2/11(۱۲۵۷۹
۵۷,۲۳۰پایه کلکتور۱۵۰۵۰۱۴۹,۴۱۰درپوش فلزى کلکتور ۴/۳۱۲۵۹۱
۸,۵۱۰بست کلکتور۴/۳۱۵۱۱۰۱۲۴,۷۰۰درپوش فلزى کلکتور ۱۱۲۵۹۲
۵,۶۰۰بست کلکتور ۴/۳  طرح B۱۵۱۱۱۱۴۷,۸۲۰درپوش توپیچ ۱ مخصوص کلکتور مدولار۱۲۵۹۳
۵,۶۹۰بست کلکتور ۱ طرح B۱۵۱۱۳۲۱۲,۴۵۰درپوش فلزى روپیچ ۴/۱ ۱۱۲۵۹۴
۶,۴۴۰بست کلکتور ۴/۱  ۱  طرح B۱۵۱۱۵۲۳۴,۴۷۰درپوش فلزى روپیچ ۲/۱ ۱۱۲۵۹۵
۶,۷۱۰بست کلکتور ۲/۱  ۱  طرح B۱۵۱۲۸۱۲۸,۷۱۰درپوش فلزی مخصوص هواگیری ۱۱۲۶۰۰
۱۲۰,۴۶۰بوشن پرسى۱۶x16۲۰۱۱۰۲۱۶,۷۲۰درپوش فلزی مخصوص هواگیری  ۱ ۴/۱۱۲۶۰۲
۱۶۲,۶۳۰بوشن پرسى۲۰x20۲۰۱۱۲۱۷۷,۷۹۰درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلکتور ۴/۱ ۱ با خروجی ۲/۱ توپیچ۱۲۶۰۳
۲۴۹,۳۷۰بوشن پرسى۲۵x25۲۰۱۱۴۲۴۰,۵۶۰درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلکتور ۲/۱ ۱۱۲۶۰۴

 

قیمت)ریال(شرحکددقیمت)ریال( رشرحکد
۲۲۸,۲۱۰سه راهى تبدیل پرسى۱۶x16x20۲۰۷۴۲ ۳۴۹,۰۴۰بوشن پرسى۳۲x32۲۰۱۱۶
۲۳۵,۹۱۰سه راهى تبدیل پرسى۲۰x16x20۲۰۷۴۴۱,۵۶۳,۰۰۰بوشن پرسى۴۰x40۲۰۱۱۸
۳۳۴,۸۷۰سه راهى تبدیل پرسى۱۶x20x20۲۰۷۴۶۲,۵۷۲,۹۲۰بوشن پرسى۵۰x50۲۰۱۲۰
۳۵۲,۲۱۰سه راهى تبدیل پرسى۱۶x16x25۲۰۷۴۸۴,۰۵۶,۷۳۰بوشن پرسى۶۳x63۲۰۱۲۲
۳۸۰,۶۴۰سه راهى تبدیل پرسى۲۰x16x25۲۰۷۴۹۱۴۴,۱۰۰بوشن تبدیل پرسى۱۶x20۲۰۲۱۰
۳۴۵,۹۴۰سه راهى تبدیل پرسى۲۵x16x25۲۰۷۵۰۲۰۹,۰۹۰بوشن تبدیل پرسى۱۶x25۲۰۲۱۲
۴۴۲,۲۶۰سه راهى تبدیل پرسى۲۰x20x25۲۰۷۵۲۲۴۸,۹۶۰بوشن تبدیل پرسى۲۰x25۲۰۲۱۴
۴۷۴,۷۳۰سه راهى تبدیل پرسى۲۵x20x25۲۰۷۵۴۲۵۵,۶۴۰بوشن تبدیل پرسى۲۰x32۲۰۲۱۶
۴۶۶,۰۴۰سه راهی تبدیل پرسی ۲۵x16x32۲۰۷۵۷۳۳۵,۱۵۰بوشن تبدیل پرسى۲۵x32۲۰۲۱۸
۵۷۵,۱۹۰سه راهى تبدیل پرسى۳۲x16x32۲۰۷۵۸۱,۳۵۱,۲۱۰بوشن تبدیل پرسى۲۵x40۲۰۲۲۲
۶۲۴,۳۲۰سه راهى تبدیل پرسى۳۲x20x32۲۰۷۶۰۱,۴۶۵,۸۴۰بوشن تبدیل پرسى۳۲x40۲۰۲۲۴
۶۱۲,۸۹۰سه راهى تبدیل پرسى۲۵x25x32۲۰۷۶۲۱,۵۴۱,۱۲۰بوشن تبدیل پرسى۳۲x50۲۰۲۲۶
۷۰۴,۸۶۰سه راهى تبدیل پرسى۳۲x25x32۲۰۷۶۴۱,۷۴۷,۸۰۰بوشن تبدیل پرسى۴۰x50۲۰۲۲۸
۲,۵۵۸,۵۶۰سه راهى تبدیل پرسى۴۰x20x40۲۰۷۷۰۳,۳۲۱,۹۰۰بوشن تبدیل پرسى۴۰x63۲۰۲۳۲
۲,۶۳۱,۷۷۰سه راهى تبدیل پرسى۴۰x25x40۲۰۷۷۳۳,۵۲۲,۵۵۰بوشن تبدیل پرسى۵۰x63۲۰۲۳۴
۲,۵۲۴,۵۵۰سه راهى تبدیل پرسى۳۲x32x40۲۰۷۷۶۱۹۵,۲۳۰زانو ٩٠ پرسى۱۶x16۲۰۵۱۰
۲,۹۵۲,۸۳۰سه راهى تبدیل پرسى۴۰x32x40۲۰۷۷۹۲۴۷,۰۶۰زانو ٩٠ پرسى۲۰x20۲۰۵۱۲
۳,۴۴۰,۹۶۰سه راهى تبدیل پرسى۵۰x25x50۲۰۷۸۲۳۶۳,۸۵۰زانو ٩٠ پرسى۲۵x25۲۰۵۱۴
۳,۵۷۵,۶۱۰سه راهى تبدیل پرسى۵۰x32x50۲۰۷۸۴۴۷۲,۶۴۰زانو ٩٠ پرسى۳۲x32۲۰۵۱۶
۳,۸۸۹,۸۸۰سه راهى تبدیل پرسى۵۰x40x50۲۰۷۸۶۲,۱۹۱,۲۶۰زانو ٩٠ پرسى۴۰x40۲۰۵۱۸
۶,۱۲۲,۶۱۰سه راهى تبدیل پرسى۶۳x25x63۲۰۷۹۰۳,۲۶۰,۶۲۰زانو ٩٠ پرسى۵۰x50۲۰۵۲۰
۶,۳۸۷,۸۶۰سه راهى تبدیل پرسى۶۳x32x63۲۰۷۹۲۶,۲۱۲,۳۸۰زانو ٩٠ پرسى۶۳x63۲۰۵۲۲
۶,۵۷۰,۵۴۰سه راهى تبدیل پرسى۶۳x40x63۲۰۷۹۴۲۰۷,۷۳۰سه راهى پرسى۱۶x16x16۲۰۷۱۰
۲۷۷,۵۰۰زانویى صفحه دار توپیچ پرسى۲/۱x16۲۰۹۱۰۲۷۵,۰۰۰سه راهى پرسى۲۰x20x20۲۰۷۱۲
۱۶۷,۵۶۰زانو صفحه دار پلیمری توپیچ پرسی ۲/۱*۱۶۲۰۹۱۱۵۶۴,۸۰۰سه راهى پرسى۲۵x25x25۲۰۷۱۴
۳۱۹,۱۵۰زانویى صفحه دار توپیچ پرسى ۲/۱x20۲۰۹۱۴۷۷۴,۲۸۰سه راهى پرسى۳۲x32x32۲۰۷۱۶
۲۲۹,۱۷۰زانو صفحه دار پلیمری توپیچ پرسی ۲/۱*۲۰۲۰۹۱۵۲,۹۷۵,۴۶۰سه راهى پرسى۴۰x40x40۲۰۷۱۸
۲۶۵,۷۶۰زانویى صفحه دار روپیچ پرسى ۴/۳x16۲۱۰۱۰۵,۴۵۸,۱۴۰سه راهى پرسى۵۰x50x50۲۰۷۲۰
۳۲۶,۹۸۰زانویى صفحه دار روپیچ پرسى ۴/۳x20۲۱۰۱۴۸,۰۹۷,۰۱۰سه راهى پرسى۶۳x63x63۲۰۷۲۲
۳۷۴,۷۵۰سه راهى٩٠ صفحه دار توپیچ پرسى۱۶x1/2“x16۲۱۱۱۰۲۹۳,۷۶۰سه راهى تبدیل پرسى۱۶x20x16۲۰۷۴۰

 

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه از تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵  )تا اطلاع ثانوی نقدی(

قیمت)ریال(شرحکددقیمت)ریال( رشرحکد
۸۶۳,۶۳۰بوشن روپیچ پرسى ۴/۱ ۱x32۳۰۲۲۴ ۴۳۱,۶۳۰سه راهى٩٠ صفحه دار توپیچ پرسى۲۰x1/2“x20۲۱۱۱۴
۲,۱۵۱,۶۰۰بوشن روپیچ پرسى ۴/۱ ۱x40۳۰۲۲۸ ۳۲۸,۶۴۰سه راهى صفحه دار توپیچ پرسى۱۶x1/2“x16۲۱۳۱۰
۲,۳۹۹,۸۷۰بوشن روپیچ پرسى ۲/۱ ۱x50۳۰۲۳۲ ۴۱۸,۶۵۰سه راهى صفحه دار توپیچ پرسى۲۰x1/2“x20۲۱۳۱۴
۳,۷۸۵,۹۰۰بوشن روپیچ پرسى ۲x63۳۰۲۳۶ ۲۰۲,۲۵۰سه راهى ٩٠ دیوارى پرسى۱۶x1/2“x16۲۱۵۱۰
۱۴۹,۰۱۰بوشن توپیچ پرسى ۲/۱x16۳۰۴۱۰ ۳۲۵,۷۵۰سه راهی ۹۰ دیواری پرسی ۱۶x1/2“x16 طرح B۲۱۵۱۱
۱۶۲,۲۱۰بوشن توپیچ پرسى ۲/۱x20۳۰۴۱۲ ۳۷۷,۳۴۰سه راهى ٩٠ دیوارى پرسى۲۰x1/2“x16۲۱۵۱۲
۲۲۸,۷۳۰بوشن توپیچ پرسى ۴/۳x20۳۰۴۱۴ ۲۹۱,۰۶۰سه راهى ٩٠ دیوارى پرسى۲۰x1/2“x20۲۱۵۱۴
۲۸۰,۵۰۰بوشن توپیچ پرسى ۴/۳x25۳۰۴۱۸ ۳۷۷,۲۷۰سه راهى ٩٠ دیوارى پرسى۱۶x1/2“x20۲۱۵۱۶
۳۹۸,۷۸۰بوشن توپیچ پرسى ۱x25۳۰۴۲۰ ۱۴۰,۶۳۰زانویى دیوارى پرسى ۲/۱x16۲۱۶۱۰
۴۴۹,۹۷۰بوشن توپیچ پرسى ۱x32۳۰۴۲۲ ۲۷۶,۸۹۰زانویی دیواری پرسی۲/۱x16 طرح B۲۱۶۱۱
۹۶۵,۶۹۰بوشن توپیچ پرسى ۴/۱ ۱x32۳۰۴۲۴ ۲۰۱,۱۱۰زانویى دیوارى پرسى ۲/۱x20۲۱۶۱۴
۲,۱۶۸,۲۲۰بوشن توپیچ پرسى ۲/۱ ۱x40۳۰۴۲۸ ۴۵۹,۹۳۰زانویى دیوارى پرسى ۴/۳x25۲۱۶۱۸
۲,۳۹۶,۸۳۰بوشن توپیچ پرسى ۲/۱ ۱x50۳۰۴۳۲ ۴۹۶,۱۹۰زانویى دیوارى پرسى ۱*۳۲۲۱۶۲۲
۴,۰۷۳,۵۲۰بوشن توپیچ پرسى ۲x63۳۰۴۳۶ ۳۷۰,۵۰۰سه راهى دیوارى پرسى۱۶x1/2“x16۲۱۷۱۰
۱۹۳,۰۵۰زانویى ٩٠روپیچ  پرسى۲/۱x16۳۰۵۱۰ ۴۲۷,۷۶۰سه راهى دیوارى پرسى۲۰x1/2“x20۲۱۷۱۴
۲۷۶,۸۱۰زانویى٩٠  روپیچ پرسى ۴/۳x20۳۰۵۱۴ ۵۴۱,۷۵۰سه راهی دیواری موازی پرسی ۱۶x1/2x16۲۱۸۱۰
۳۶۵,۰۷۰زانویى ٩٠روپیچ  پرسى ۴/۳x25۳۰۵۱۸ ۵۹۲,۸۸۰سه راهی دیواری موازی پرسی ۲۰x1/2x20۲۱۸۱۴
۵۰۳,۰۷۰زانویى ٩٠روپیچ  پرسى ۱x25۳۰۵۲۰ ۸۱,۴۱۰درپوش پرسى۱۶ mm۲۱۹۱۰
۵۳۳,۹۰۰زانویى٩٠ روپیچ  پرسى ۱x32۳۰۵۲۲ ۱۲۴,۷۳۰درپوش پرسى۲۰ mm۲۱۹۱۲
۲۱۶,۵۵۰زانویى چپقى پرسى ۲/۱x16۳۰۶۱۰ ۱۱۶,۴۹۰درپوش پرسى۲۵ mm۲۱۹۱۴
۲۵۲,۲۲۰زانویى چپقى پرسى ۲/۱x20۳۰۶۱۲ ۲۲۴,۲۹۰درپوش پرسى۳۲ mm۲۱۹۱۶
۳۰۱,۳۱۰زانویى چپقى پرسى ۴/۳x20۳۰۶۱۴ ۵۳۷,۱۴۰درپوش پرسى۴۰ mm۲۱۹۱۸
۲۶۸,۰۱۰زانویى چپقى پرسى ۴/۳x25۳۰۶۱۸ ۶۷۰,۸۴۰درپوش پرسى۵۰ mm۲۱۹۲۰
۳۹۸,۶۴۰زانویى چپقى پرسى ۱x25۳۰۶۲۰ ۸۱۵,۵۵۰درپوش پرسى۶۳ mm۲۱۹۲۲
۵۰۶,۱۷۰زانویى چپقى پرسى ۱x32۳۰۶۲۲ ۱۰۴,۲۹۰بوشن روپیچ پرسى ۲/۱x16۳۰۲۱۰
۲,۰۱۵,۹۰۰زانویى چپقى پرسى ۲/۱ ۱x40۳۰۶۲۶ ۱۴۶,۸۷۰بوشن روپیچ پرسى ۲/۱x20۳۰۲۱۲
۳,۰۹۹,۲۴۰زانویى چپقى پرسى ۲/۱ ۱x50۳۰۶۳۰ ۲۰۵,۱۹۰بوشن روپیچ پرسى ۴/۳x20۳۰۲۱۴
۳۰۳,۹۴۰سه راهى توپیچ پرسى ۱۶x1/2“x16۳۰۷۶۰ ۲۱۶,۹۳۰بوشن روپیچ پرسی ۲/۱x25۳۰۲۱۶
۳۷۶,۷۷۰سه راهى توپیچ پرسى۲۰x1/2“x20۳۰۷۶۲ ۲۴۸,۷۴۰بوشن روپیچ پرسى ۴/۳x25۳۰۲۱۸
۴۳۴,۲۷۰سه راهى توپیچ پرسى۲۵x1/2“x25۳۰۷۶۶ ۳۶۶,۴۵۰بوشن روپیچ پرسى ۱x25۳۰۲۲۰
۵۴۷,۹۴۰سه راهى توپیچ پرسى۲۵x3/4“x25۳۰۷۶۸ ۴۰۰,۷۳۰بوشن روپیچ پرسى ۱x32۳۰۲۲۲

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه از تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵  )تا اطلاع ثانوی نقدی(

قیمت)ریال(شرحکددقیمت)ریال( رشرحکد
۳۱۴,۹۰۰والو دوسر روپیچ ۲/۱ با دبی ۱۵۳۵۰۷۰ ۷۳۸,۴۱۰سه راهى توپیچ پرسى۳۲x3/4“x32۳۰۷۷۲
۵۵۵,۵۳۰والو هواگیری با ورودی ۲/۱۳۵۱۱۶۲,۳۵۷,۲۶۰سه راهى توپیچ پرسى۴۰x3/4“x40۳۰۷۷۶
۱,۱۸۲,۶۱۰والو هواگیری کامل۱ )بهمراه شیر تخلیه(۳۵۱۱۸۳,۰۹۴,۴۵۰سه راهى توپیچ پرسى۵۰x1“x50۳۰۷۸۰
۲۱۸,۴۳۰نیو والو کوپلی ۲/۱x16  طرح جدید۳۵۱۲۲۱۹۰,۸۳۰مهره ماسوره پرسى ۲/۱x16۳۰۸۱۰
۲۸۱,۰۵۰نیو والو کوپلی ۲/۱ * ۲۰ آبی و قرمز۳۵۱۲۴۲۸۹,۹۶۰مهره ماسوره پرسى ۲/۱x20۳۰۸۱۶
۳۴۹,۱۶۰نیو والو دوسر کوپلی ۱۶ آبی و قرمز۳۵۱۳۲۴۴۷,۹۲۰مهره ماسوره پرسى ۴/۳x25۳۰۸۲۰
۴۱۷,۳۹۰نیو والو دو سر کوپلی ۲۰۳۵۱۳۴۶۹۳,۸۶۰مهره ماسوره پرسى ۱x32۳۰۸۲۴
۳,۰۷۲,۴۸۰والو کنار گذر)بای پس( ۱۳۵۲۱۴۲,۲۲۵,۵۹۰مهره ماسوره پرسى ۴/۱ ۱x40۳۰۸۲۸
۲۳۵,۴۷۰نیو والو دوسر روپیچ ۲/۱۳۵۲۵۲۲,۸۱۱,۵۶۰مهره ماسوره پرسى ۲/۱ ۱x50۳۰۸۳۶
۲۷۲,۵۱۰نیو والو دوسر توپیچ ۲/۱۳۵۲۶۲۲۸۳,۲۰۰والو کلکتوری ۲/۱ با قابلیت نصب مهره ماسوره با دسته پروانه ای۳۵۰۰۰
۲۵۱,۶۹۰نیو والو توپیچ روپیچ ۲/۱ دسته آبی و قرمز۳۵۲۷۲۳۲۳,۴۷۰والو کلکتوری توپیچ روپیچ ۲/۱ با دسته پروانه ای)توپی بزرگ(۳۵۰۰۱
۴۲۱,۳۱۰والو یکطرفه توپیچ ۲/۱۳۵۳۱۰۳۰۳,۳۸۰والو کلکتوری کوپلی ۲/۱*۱۶ با دسته پروانه ای۳۵۰۰۲
۵۴۹,۲۰۰والو یکطرفه توپیچ ۴/۳۳۵۳۱۲۳۵۰,۵۴۰والو کلکتوری کوپلی ۲/۱*۲۰ با دسته پروانه ای۳۵۰۰۴
۲۲۶,۶۷۰والو زانویی)پشت لباسشویی(  ۴/۳ x2/1۳۵۴۵۲۳۹۸,۴۰۰والو کلکتوری ۴/۳ با قابلیت نصب مهره ماسوره پرسی با دسته پروانه ای۳۵۰۰۵
۶۰۸,۶۸۰والو زانویی کوپلی ۴/۳x25 آبی و قرمز۳۵۴۵۳۴۶۰,۴۳۰والو کلکتوری کوپلی ۴/۳*۲۰ با دسته پروانه ای۳۵۰۰۶
۷۷۲,۶۴۰والو زانویی کوپلی ۱x25 آبی و قرمز۳۵۴۵۴۵۴۱,۲۶۰والو کلکتوری کوپلی ۴/۳*۲۵ با دسته پروانه ای۳۵۰۰۸
۱,۰۴۷,۹۷۰والو زانویی کوپلی ۱x32 آبی و قرمز۳۵۴۵۶۷۸۵,۱۹۰والو کلکتوری کوپلی ۱*۲۵ با دسته پروانه ای۳۵۰۱۰
۲۱۱,۴۳۰والو گازی توپیچ ۲/۱۳۵۶۰۰۸۴۸,۷۷۰والو کلکتوری کوپلی ۱*۳۲ با دسته پروانه ای۳۵۰۱۲
۳۰۵,۳۵۰والو گازی توپیچ ۴/۳۳۵۶۰۲۳۴۷,۶۱۰والو ورودی رادیاتوری ۲/۱ )ربع گرد(۳۵۰۱۴
۵۰۱,۱۲۰والو گازی توپیچ ۱۳۵۶۰۴۳۴۶,۷۶۰والو ورودی رادیاتوری ۲/۱۳۵۰۱۶
۳۵۵,۲۵۰والو دوسرتوپیچ ۴/۳ دسته پروانه ای۳۵۷۱۲۲۸۲,۵۳۰والو خروجی رادیاتوری ۲/۱۳۵۰۱۸
۴۱۲,۲۵۰والو روپیچ توپیچ ۴/۳ دسته گازی۳۵۷۲۲۲۷۱,۶۳۰والو با قابلیت نصب دوسر مهره ماسوره پرسی رزوه ای ۲/۱ SGP  آبی و قرمز۳۵۰۲۰
۶۴۳,۶۹۰والو روپیچ توپیچ دسته پروانه ای ۱۳۵۷۳۴۲۹۱,۱۷۰والو کلکتوری توپیچ روپیچ ۲/۱ )آبی و قرمز(۳۵۰۲۱
۳۰۳,۹۹۰والو توپیچ روپیچ ۲/۱  آبی و قرمز۳۵۸۱۶۲۸۳,۱۳۰والو کلکتورى یکسرکوپلى ۲/۱x16 آبى و قرمز۳۵۰۲۲
۳۲۱,۸۵۰والو غیر گازی)نافی بلند(۲/۱۳۵۸۱۸۳۲۴,۲۰۰والو کلکتورى یکسرکوپلى ۲/۱x20 آبى و قرمز۳۵۰۲۴
۴۳۴,۳۹۰والو توپیچ روپیچ ۴/۳۳۵۸۲۰۳۴۲,۴۱۰والو کلکتوری یکسر مغزی  ۴/۳  آبی و قرمز۳۵۰۴۰
۴۴۱,۰۶۰والو غیر گازی)نافی بلند(۴/۳۳۵۸۲۲۴۶۴,۰۶۰والو کلکتورى یکسرکوپلى ۴/۳x20 آبى و قرمز۳۵۰۴۲
۲۶۷,۴۴۰والو پیسوار فیلتردار۸/۳*۲/۱۳۵۸۴۰۵۳۳,۷۸۰والو کلکتورى یکسرکوپلى ۴/۳x25 آبى و قرمز۳۵۰۴۴
۲۶۷,۵۱۰والو پیسوار فیلتردار۲/۱*۲/۱۳۵۸۴۲۷۸۲,۹۳۰والو کلکتوری کوپلی ۱*۲۵  آبی و قرمز۳۵۰۴۶
۶۸۵,۶۰۰والو دوسر روپیچ ۱ آبی و قرمز۳۵۸۹۰۸۴۹,۹۴۰والو کلکتوری کوپلی ۱*۳۲۳۵۰۴۸

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه از تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵  )تا اطلاع ثانوی نقدی(

قیمت)ریال(شرحکددقیمت)ریال( رشرحکد
۱۱۶,۶۴۰رابط روپیچ کوپلی ۲/۱x16۵۰۲۰۸ ۷۰۵,۹۴۰والو دوسرروپیچ ۱ با قابلیت نصب مهره ماسوره پرسی رزوه ای دسته فلزی۳۵۸۹۲
۱۵۸,۹۸۰رابط روپیچ کوپلی ۲/۱x20۵۰۲۱۰ ۳۶۹,۶۵۰شیر حیاطی ۲/۱ * ۲/۱۳۵۹۰۰
۲۷۵,۹۴۰رابط روپیچ کوپلی ۲/۱x25۵۰۲۱۱ ۹۱,۶۲۰مهره ماسوره ۲/۱ x16 پرسی، مخصوص  والو  ۲/۱۳۵۹۲۰
۲۳۶,۶۴۰رابط روپیچ کوپلی ۴/۳x25۵۰۲۱۲ ۱۶۶,۴۵۰مهره ماسوره ۲/۱ x20 پرسی، مخصوص  والو  ۲/۱۳۵۹۲۱
۱۸۷,۱۶۰رابط روپیچ کوپلی ۴/۳x20۵۰۲۱۵ ۱۹۵,۸۴۰مهره ماسوره ۴/۳x20 پرسی ،مخصوص والو ۴/۳۳۵۹۲۲
۳۷۸,۳۵۰رابط روپیچ کوپلی ۱x32۵۰۲۱۸ ۴۳۴,۴۳۰صافی زیر پکیج توپیچ روپیچ ۲/۱۳۵۹۳۰
۳۷۲,۸۷۰رابط روپیچ کوپلی ۱x25۵۰۲۲۰ ۶۸۷,۱۶۰صافی زیر پکیج توپیچ روپیچ ۴/۳۳۵۹۳۲
۱۷۶,۷۳۰بوشن کوپلی ۱۶x16۶۰۱۱۰ ۴۴۸,۸۸۰صافی زیر پکیج  دوسر توپیچ  ۲/۱۳۵۹۴۰
۲۳۴,۰۵۰بوشن کوپلی ۲۰x20۶۰۱۱۲ ۶۷۷,۹۰۰صافی زیر پکیج دوسر توپیچ ۴/۳۳۵۹۴۲
۳۷۱,۴۲۰بوشن کوپلی ۲۵x25۶۰۱۱۴ ۲۳,۲۵۰حلقه استیل اتصال پرسى۱۶ mm۴۰۱۱۰
۵۶۷,۲۱۰بوشن کوپلی ۳۲x32۶۰۱۱۶ ۳۴,۲۴۰حلقه استیل اتصال پرسى۲۰ mm۴۰۱۱۲
۲۱۵,۵۲۰بوشن تبدیل کوپلی ۱۶x20۶۰۲۱۰ ۶۵,۶۹۰حلقه استیل اتصال پرسى۲۵ mm۴۰۱۱۴
۲۶۲,۴۳۰بوشن تبدیل  کوپلی ۱۶x25۶۰۲۱۲ ۷۸,۱۷۰حلقه استیل اتصال پرسى۳۲ mm۴۰۱۱۶
۲۹۰,۲۴۰بوشن تبدیل  کوپلی ۲۰x25۶۰۲۱۴ ۱۰۶,۵۶۰حلقه استیل اتصال پرسى۴۰ mm۴۰۱۱۸
۴۹۷,۴۲۰بوشن تبدیل  کوپلی ۲۵x32۶۰۲۱۸ ۱۳۵,۴۱۰حلقه استیل اتصال پرسى۵۰ mm۴۰۱۲۰
۲۳۹,۹۹۰زانو ۹۰ کوپلی ۱۶x16۶۰۴۱۰ ۲۰۲,۳۷۰حلقه استیل اتصال پرسى۶۳ mm۴۰۱۲۲
۲۷۱,۲۸۰زانو ۹۰ کوپلی ۲۰x20۶۰۴۱۲ ۱,۷۸۰اورینگ ۱۶ mm۴۰۲۱۰
۴۷۰,۲۵۰زانو ۹۰ کوپلی ۲۵x25۶۰۴۱۴ ۳,۰۰۰اورینگ ۲۰ mm۴۰۲۱۲
۶۸۸,۰۲۰زانو ۹۰ کوپلی ۳۲x32۶۰۴۱۶ ۳,۷۵۰اورینگ ۲۵ mm۴۰۲۱۴
۱۹۸,۷۸۰زانو ۹۰  روپیچ کوپلی ۲/۱x16۶۰۵۱۰ ۵,۰۲۰اورینگ ۳۲ mm۴۰۲۱۶
۲۴۱,۲۲۰زانو ۹۰  روپیچ کوپلی ۴/۳x20۶۰۵۱۴ ۵,۲۸۰اورینگ ۴۰ mm۴۰۲۱۸
۳۰۱,۹۵۰زانو ۹۰ روپیچ کوپلی ۴/۳x25۶۰۵۱۸ ۸,۰۳۰اورینگ ۵۰ mm۴۰۲۲۰
۲۹۹,۶۵۰زانو ۹۰  روپیچ کوپلی ۱x25۶۰۵۲۰ ۱۴,۰۴۰اورینگ ۶۳ mm۴۰۲۲۲
۵۶۱,۶۳۰زانو ۹۰  روپیچ کوپلی ۱x32۶۰۵۲۲ ۲,۲۷۰اورینگ ۲/۱۴۰۲۳۰
۲۰۷,۸۹۰زانو چپقی کوپلی ۲/۱x16۶۰۶۱۰ ۵,۵۱۰اورینگ ۱۴۰۲۳۴
۱۹۳,۵۵۰زانو چپقی کوپلی ۲/۱x20۶۰۶۱۲ ۱۲۷,۹۲۰رابط توپیچ کوپلی ۲/۱x16۵۰۱۰۸
۲۵۶,۳۴۰زانو چپقی کوپلی ۴/۳x20۶۰۶۱۴ ۱۵۱,۱۷۰رابط توپیچ کوپلی ۲/۱x20۵۰۱۱۰
۳۳۰,۸۲۰زانو چپقی کوپلی ۴/۳x25۶۰۶۱۸ ۱۹۶,۵۱۰رابط توپیچ کوپلی ۴/۳x20۵۰۱۱۲
۵۰۸,۱۹۰زانو چپقی کوپلی ۱*۲۵۶۰۶۲۰ ۲۲۷,۵۶۰رابط توپیچ کوپلی ۴/۳x25۵۰۱۱۴
۵۴۵,۵۶۰زانو چپقی کوپلی ۱x32۶۰۶۲۲ ۴۲۹,۵۷۰رابط توپیچ کوپلی ۱x32۵۰۱۱۸

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه از تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵  )تا اطلاع ثانوی نقدی(

قیمت)ریال(شرحکددقیمت)ریال( رشرحکد
۵۷۳,۵۹۰سه راهی دیواری موازی کوپلی ۲۰ x1/2“x16۶۱۸۱۲ ۲۷۸,۰۸۰سه راهی کوپلی ۱۶x16x16۶۰۷۱۰
۶۵۱,۴۷۰سه راهی دیواری موازی کوپلی ۲۰ * ۲/۱ * ۲۰۶۱۸۱۴ ۳۹۵,۷۷۰سه راهی کوپلی ۲۰x20x20۶۰۷۱۲
۱۱,۰۳۰حلقه کوپلی ۱۶۵۰۱۰۸۳ ۵۲۷,۱۱۰سه راهى کوپلى ۲۵x25x25۶۰۷۱۴
۱۲,۷۹۰حلقه کوپلی ۲۰۵۰۱۱۰۳ ۸۹۳,۴۵۰سه راهى کوپلى ۳۲x32x32۶۰۷۱۶
۲۴,۳۴۰حلقه کوپلی ۲۵۵۰۱۱۴۳ ۲۷۲,۴۰۰سه راهی تبدیلی کوپلی ۱۶x20x16۶۰۷۴۰
۲۹,۷۵۰حلقه کوپلی ۳۲۵۰۱۱۸۳ ۲۲۸,۴۸۰سه راهی  تبدیلی کوپلی ۱۶x16x20۶۰۷۴۲
۳۹,۲۶۰مهره کوپلی ۱۶۵۰۱۰۸۱ ۳۴۲,۵۸۰سه راهی  تبدیلی کوپلی ۲۰x16x20۶۰۷۴۴
۵۵,۷۶۰مهره کوپلی ۲۰۵۰۱۱۰۱ ۳۲۵,۲۱۰سه راهی  تبدیلی کوپلی ۱۶x20x20۶۰۷۴۶
۷۴,۵۱۰مهره کوپلی ۲۵۵۰۱۱۴۱ ۴۶۱,۸۵۰سه راهی  تبدیلی کوپلی ۲۰x16x25۶۰۷۴۹
۹۹,۶۱۰مهره کوپلی ۳۲۵۰۱۱۸۱ ۴۵۴,۷۰۰سه راهی  تبدیلی کوپلی ۲۵x16x25۶۰۷۵۰
  انشعابات  ۴۰۷,۴۵۰سه راهی  تبدیلی کوپلی ۲۰x20x25۶۰۷۵۲
۸۶,۵۸۰پایه شیر قطع و وصل پلیمری۵۳۲۱۰ ۴۱۸,۸۵۰سه راهى تبدیل کوپلى ۲۵x20x25۶۰۷۵۴
۴۸۹,۱۱۰محفظه تلسکوپی۵۴۱۰۰ ۷۴۸,۸۶۰سه راهی تبدیل کوپلی ۳۲x16x32۶۰۷۵۸
۲,۰۸۵,۹۲۰شیر قطع و وصل دوسر روپیچ تمام برنز ۲/۱۶۱۳۵۲ ۷۰۶,۲۱۰سه راهى تبدیل کوپلى ۳۲x20x32۶۰۷۶۰
۳,۱۶۰,۲۳۰شیر قطع و وصل دوسر روپیچ تمام برنز ۱۶۱۳۵۶ ۶۶۸,۶۶۰سه راهى تبدیل کوپلى ۲۵x25x32۶۰۷۶۲
۹۷۰,۸۱۰شیر قطع و وصل دوسر روپیچ ۲/۱۶۱۳۶۶ ۳۴۴,۴۹۰سه راهی ۱۸۰ توپیچ کوپلی ۲۰*۲/۱*۲۰۶۰۸۶۲
۱,۰۴۶,۳۲۰شیر قطع و وصل دوسر کوپلی ۲۰۶۱۳۶۷ ۷۲۱,۰۶۰سه راهی ۱۸۰ توپیچ کوپلی ۲۵x3/4x25۶۰۸۶۸
۱,۰۸۸,۲۱۰شیر قطع و وصل دوسر روپیچ ۴/۳۶۱۳۶۸ ۲۵۰,۳۶۰زانو صفحه دار توپیچ کوپلى ۲/۱ x16۶۰۹۱۰
۱,۲۸۸,۲۱۰شیر قطع و وصل دوسر کوپلی ۲۵۶۱۳۶۹ ۲۱۷,۴۳۰زانو صفحه دار پلیمری توپیچ کوپلی ۲/۱*۱۶۶۰۹۱۱
۸۹۲,۱۸۰شیر شبکه دوسر روپیچ تمام برنز ۲/۱۶۱۵۴۲ ۳۰۹,۴۰۰زانو صفحه دار توپیچ کوپلى ۲/۱ x20۶۰۹۱۴
۲,۲۲۸,۰۴۰شیر شبکه دوسر روپیچ تمام برنز ۱۶۱۵۴۶ ۲۵۲,۵۳۰زانو صفحه دار پلیمری توپیچ کوپلی ۲/۱*۲۰۶۰۹۱۵
۵۱۲,۱۸۰شیر شبکه دوسرروپیچ ۲/۱۶۱۵۵۸ ۳۱۶,۳۹۰سه راهی صفحه دار توپیچ کوپلی ۱۶x1/2x16۶۱۳۱۰
۶۴۸,۶۲۰شیر شبکه روپیچ رزوه ای و کوپلی ۲/۱*۲۰۶۱۵۵۹ ۳۸۰,۱۰۰سه راهی ۱۸۰ صفحه دار توپیچ کوپلی ۲۰x1/2x20۶۱۳۱۴
۷۲۷,۲۵۰شیر شبکه دوسر روپیچ ۴/۳۶۱۵۶۰ ۲۶۶,۷۸۰سه راهی ۹۰ دیواری کوپلی ۱۶x1/2“x16۶۱۵۱۰
۸۷۹,۸۲۰شیر شبکه روپیچ کوپلی ۴/۳*۲۵۶۱۵۶۱ ۳۹۷,۳۱۰سه راهی ۹۰ دیواری کوپلی ۲۰x1/2“x16۶۱۵۱۲
۸۹۲,۱۸۰شیر یکطرفه توپیچ روپیچ تمام برنز ۲/۱۶۹۰۵۲ ۲۹۴,۹۳۰سه راهی ۹۰ دیواری کوپلی ۲۰x1/2“x20۶۱۵۱۴
۱,۵۵۳,۳۲۰شیر یکطرفه توپیچ روپیچ تمام برنز ۱۶۹۰۵۶ ۳۵۵,۴۰۰سه راهی ۹۰ دیواری کوپلی ۱۶x1/2“x20۶۱۵۱۶
۹۱۱,۱۴۰شیر سوئیچی روپیچ توپیچ  ۲/۱۶۹۰۶۰ ۱۸۵,۴۰۰زانو دیواری کوپلی ۲/۱ x16۶۱۶۱۰
۱,۰۲۹,۹۲۰شیر سوئیچی توپیچ کوپلی ۲/۱*۲۰۶۹۰۶۱ ۲۳۷,۵۵۰زانو دیواری کوپلی ۲/۱ x20۶۱۶۱۴
۱,۰۷۴,۰۰۰شیر سوئیچی روپیچ توپیچ ۴/۳۶۹۰۶۲ ۴۵۱,۶۱۰زانو دیواری کوپلی ۴/۳ x25۶۱۶۱۸
۱,۳۳۱,۷۴۰شیر سوئیچی کوپلی ۴/۳*۲۵ طرح جدید۶۹۰۶۳ ۲۹۸,۲۵۰سه راهی دیواری کوپلی ۱۶ x1/2“x16۶۱۷۱۰
۷,۹۹۰,۴۸۰شیر محرك الکتریکى۲۲۰ v۳۰۲۵۹ ۳۲۹,۴۳۰سه راهی دیواری کوپلی ۲۰ x1/2“x20۶۱۷۱۴
۴,۸۸۸,۶۹۰ترموستات اتاقى تك فصل۲۲۰ v۶۱۴۰۲ ۶۰۶,۵۶۰سه راهی دیواری موازی کوپلی ۱۶ x1/2“x16۶۱۸۱۰
۸,۱۸۷,۱۸۰ترموستات اتاقى تك فصل دیجیتالى ۲۲۰ ولت۶۵۷۱۹ ۳,۰۴۲,۳۰۰محرك الکتریکى ترموستاتیك رادیاتورى۶-TF۶۵۷۲۰

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه از تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵  )تا اطلاع ثانوی نقدی(

قیمت)ریال(شرحکددقیمت)ریال( رشرحکد
۲,۷۶۱,۶۶۰شارژر دستگاه پرس۱۳۱۱۲ ۱,۶۳۱,۵۱۰محرك الکتریکى ترموستاتیك رادیاتورى۹-TF۶۵۷۲۱
۵,۳۲۷,۶۶۰باتری دستگاه پرس۱۳۱۱۴ ۱,۶۳۱,۵۱۰محرك الکتریکى ترموستاتیك رادیاتورى۳۴-TF۶۵۷۲۲
۶۹,۲۲۹,۰۸۰پرس هیدرولیك۱۳۱۱۶ ۳,۲۶۳,۰۰۰والو ترموستاتیك رادیاتورى رفت ۲/۱۶۵۷۲۳
۱,۷۴۱,۲۲۰قالب۴۰ mm۱۳۲۱۸ ۸,۵۷۲,۸۲۰محرك الکتریکى ترموستاتیك رادیاتورى دیجیتال۶۵۷۲۴
۱,۷۴۱,۲۲۰قالب۵۰ mm۱۳۲۲۰ ۶,۲۷۸,۲۴۰ترموستاتیك اتاقی مکانیکی cwt(220v(۶۵۷۲۶
۱۰,۰۷۱,۵۵۰قالب۶۳ mm۱۳۲۲۲  xpe فوم 
۱۰,۷۸۶,۵۷۰فك پرس ۴۰-۵۰mm۱۳۳۱۰ ۲۱۸,۴۰۰ D.T=30.10   XPEفوم۱۵۱۰
۸,۳۳۲,۷۶۰فك پرس ۶۳-۷۵ mm۱۳۳۱۲ ۲۴۵,۰۹۰فوم D.T=30.10   XPE روکش متالایز۱۵۱۱
۲۳,۲۵۴,۳۸۰جعبه فك و قالب ۱۶-۳۲ mm۱۳۴۱۰ ۲۷۱,۷۷۰فوم D.T=30.10   XPE روکش آلومینیوم۱۵۱۲
۴,۸۱۱,۲۵۰فك و قالب ۱۶ mm۱۳۵۱۰ ۴۴۴,۳۹۰ D.T=30.20   XPEفوم۱۵۲۰
۵,۳۸۸,۶۰۰فك و قالب ۲۰ mm۱۳۵۱۲ ۴۷۱,۰۸۰فوم D.T=30.20   XPE روکش متالایز۱۵۲۱
۶,۳۵۰,۸۵۰فك و قالب ۲۵ mm۱۳۵۱۴ ۴۹۷,۷۶۰فوم D.T=30.20   XPE روکش آلومینیوم۱۵۲۲
۶,۹۹۲,۳۵۰فك و قالب ۳۲ mm۱۳۵۱۶ ۶۷۰,۴۹۰ D.T=30.30   XPEفوم۱۵۳۰
۵,۱۶۴,۰۸۰لوله خم کن۱۶-۳۲ mm۱۴۰۱۰ ۶۹۷,۱۷۰فوم D.T=30.30   XPE روکش متالایز۱۵۳۱
۱۹۲,۴۵۰قالب لوله خم کن سایز۱۶ mm۱۴۰۱۲ ۷۲۳,۸۶۰فوم D.T=30.30   XPE روکش آلومینیوم۱۵۳۲
۲۱۶,۵۱۰قالب لوله خم کن سایز۲۰ mm۱۴۰۱۴ ۱۸۶,۹۴۰ REBOUND XPE 10mmفوم۱۲۲۱۰
۲۴۰,۵۶۰قالب لوله خم کن سایز۲۵ mm۱۴۰۱۶ ۳۷۲,۶۷۰ REBOUND XPE 20mmفوم۱۲۲۲۰
۲۶۴,۶۲۰قالب لوله خم کن سایز۳۲ mm۱۴۰۱۸ ۵۵۶,۷۷۰ REBOUND XPE 30mmفوم۱۲۲۳۰
۱۱۲,۲۶۰دسته ابزار تنظیم۱۴۰۲۰  ابزارآلات 
۱۷۶,۴۱۰متر جعبه ابزار m3۱۵۰۲۰ ۲۵۹,۸۱۰فنر خم خارج لوله سایز ۱۶۱۲۶۵۰
۳,۲۰۷,۵۰۰کیف سامسونت۱۵۰۳۰ ۳۱۲,۷۳۰فنر خم خارج لوله سایز ۲۰۱۲۶۵۲
۵,۸۸۵,۷۶۰دستگاه منگنه زن بست خاردار۱۶۰۱۰ ۳۶۸,۸۶۰فنر خم خارج لوله سایز ۲۵۱۲۶۵۴
۸,۸۲۰,۶۳۰رول بازکن لوله۱۷۰۱۰ ۴۱۶,۹۸۰فنر خم خارج لوله سایز ۳۲۱۲۶۵۶
۱,۱۰۶,۵۹۰جعبه خالی فك و قالب۱۸۰۱۰ ۵۵۲,۷۲۰ابزارتنظیم۱۶ mm۱۲۷۱۰
۹۷۵,۰۰۰محلول کاهنده نقطه انجماد)مکنا(۲۰ لیتری۱۸۰۱۲ ۵۵۲,۷۲۰ابزارتنظیم۲۰ mm۱۲۷۱۲
    ۱,۴۵۹,۴۱۰ابزارتنظیم۳۲ mm۱۲۷۱۶
    ۱,۵۵۵,۶۴۰ابزارتنظیم۴۰ mm۱۲۷۱۸
    ۱,۸۴۴,۳۱۰ابزارتنظیم۵۰ mm۱۲۷۲۰
کاهش و افزایش قیمت محصولات بدون اعلام قبلی انجام می پذیرد ۲,۰۸۴,۸۸۰ابزارتنظیم۶۳ mm۱۲۷۲۲
    ۲۳۲,۵۴۰ابزار تنظیم سه پره )۱۶-۲۰-۲۵(۱۲۷۵۰
    ۹۱۷,۳۵۰قیچى لوله بر۴۲M۱۲۸۱۰
    ۶,۵۱۱,۲۳۰جعبه ابزار کامل۱۲۹۱۰

لیست قیمت آذین

لوله و اتصالات سفید آذین (پلی پروپیلن ) از انواع پر مصرف , با قیمتی مناسب در صنعت ساختمان بشمار میروند .قیمت لوله و اتصالات آذین را میتوانیددر سایزهای مشروحه زیر در انواع مختلف با مناسبترین قیمت به صورت کلی و جزئی به قیمت روز از این مجموعه بازرگانی خریداری نمایید .شایان ذکر است قیمت لوله و اتصالات پلی پروپیلن آذین در بازه های زمانی نا مشخص بسته به نوسان قیمت مواد پلی پروپیلن افزایش قیمت و یا کاهش قیمت دارند لذا جهت دریافت قیمت و حصول اطمینان از قیمتهای درج شده در وبسایت خواهشمند است قبل از خرید ,قیمت محصولات آذین , درج شده در این صفحه را از فروشگاه استعلام نمایید .

 

جهت دریافت لیست قیمت و قیمت روزانه لوله و اتصالات سفید آذین و تخفیف لوله و اتصالات پلی پروپیلن آذین با شماره های فوق تماس بگیرید.

قیمت)ریال(شرح قیمت اتصالات پلی پروپیلن آذینکدقیمت ریالشرح قیمت  لوله پلی پروپیلن آذین (لوله سفید)کد
۱۸,۰۳۰ بوشن تبدیل۲۵*۴۰۱۱۱۲۰۵۷,۶۱۰لوله ۲۰  mm)20 اتمسفر(۱۰۰۰۸
۲۲,۱۹۰ بوشن تبدیل۳۲*۴۰۱۱۱۲۲۹۰,۵۴۰لوله ۲۵  mm)20 اتمسفر(۱۰۰۱۰
۲۵,۸۳۰ بوشن تبدیل۲۰*۵۰۱۱۱۲۴۱۷۰,۲۰۰لوله ۳۲  mm)20 اتمسفر(۱۰۰۱۲
۲۵,۷۶۰ بوشن تبدیل۲۵*۵۰۱۱۱۲۶۲۹۱,۳۶۰لوله ۴۰  mm)20 اتمسفر(۱۰۰۱۴
۲۸,۰۵۰ بوشن تبدیل۳۲*۵۰۱۱۱۲۸۴۷۱,۸۷۰لوله ۵۰  mm)20 اتمسفر(۱۰۰۱۶
۳۲,۷۰۰ بوشن تبدیل۴۰*۵۰۱۱۱۳۰۷۵۶,۸۱۰لوله ۶۳  mm)20 اتمسفر(۱۰۰۱۸
۴۰,۷۱۰ بوشن تبدیل۲۵*۶۳۱۱۱۳۲۱,۰۹۳,۰۴۰لوله ۷۵  mm)20 اتمسفر(۱۰۰۲۰
۴۲,۳۱۰ بوشن تبدیل۳۲*۶۳۱۱۱۳۴۱,۵۸۸,۶۳۰لوله ۹۰  mm)20 اتمسفر(۱۰۰۲۲
۵۴,۲۵۰ بوشن تبدیل۴۰*۶۳۱۱۱۳۶۲,۴۰۴,۷۱۰لوله ۱۱۰  mm)20 اتمسفر(۱۰۰۲۴
۶۲,۰۹۰ بوشن تبدیل۵۰*۶۳۱۱۱۳۸۳,۱۷۵,۹۹۰لوله ۱۲۵  mm)20 اتمسفر(۱۰۰۲۶
۸۹,۰۱۰ بوشن تبدیل۴۰*۷۵۱۱۱۴۰۱۲۵,۲۴۰لوله فویلدار ۲۰ mm۱۰۱۰۸
۹۶,۱۴۰ بوشن تبدیل۵۰*۷۵۱۱۱۴۲۱۷۶,۷۳۰لوله فویلدار ۲۵ mm۱۰۱۱۰
۱۱۰,۳۴۰ بوشن تبدیل۶۳*۷۵۱۱۱۴۴۳۲۵,۶۲۰لوله فویلدار ۳۲ mm۱۰۱۱۲
۱۳۶,۰۸۰ بوشن تبدیل۵۰*۹۰۱۱۱۴۶۴۶۴,۸۲۰لوله فویلدار ۴۰ mm۱۰۱۱۴
۱۵۲,۹۷۰ بوشن تبدیل۶۳*۹۰۱۱۱۴۸۶۸۴,۳۵۰لوله فویلدار ۵۰ mm۱۰۱۱۶
۱۸۳,۷۹۰ بوشن تبدیل۷۵*۹۰۱۱۱۵۰۱,۰۴۸,۴۰۰لوله فویلدار ۶۳ mm۱۰۱۱۸
۲۰۶,۸۸۰ بوشن تبدیل۶۳*۱۱۰۱۱۱۵۲۷,۶۰۰بوشن ۲۰   mm۱۱۰۰۸
۲۲۱,۶۶۰ بوشن تبدیل۷۵*۱۱۰۱۱۱۵۴۱۰,۲۴۰بوشن ۲۵   mm۱۱۰۱۰
۲۶۹,۹۸۰ بوشن تبدیل۹۰*۱۱۰۱۱۱۵۶۱۷,۱۹۰بوشن ۳۲   mm۱۱۰۱۲
۶۳۷,۱۷۰ بوشن تبدیل۱۱۰*۱۲۵۱۱۱۵۸۳۰,۷۱۰بوشن ۴۰   mm۱۱۰۱۴
۱۱,۲۱۰زانو ٩٠ درجه ۲۰   mm۱۲۱۰۸۵۴,۸۹۰بوشن ۵۰   mm۱۱۰۱۶
۱۶,۳۱۰زانو ٩٠ درجه ۲۵   mm۱۲۱۱۰۸۹,۴۰۰بوشن ۶۳   mm۱۱۰۱۸
۲۷,۲۳۰زانو ٩٠ درجه ۳۲   mm۱۲۱۱۲۱۴۷,۴۴۰بوشن ۷۵   mm۱۱۰۲۰
۵۳,۸۱۰زانو ٩٠ درجه ۴۰   mm۱۲۱۱۴۲۴۸,۸۷۰بوشن ۹۰   mm۱۱۰۲۲
۹۱,۷۲۰زانو ٩٠ درجه ۵۰   mm۱۲۱۱۶۳۹۶,۵۹۰بوشن ۱۱۰ mm۱۱۰۲۴
۱۶۴,۱۱۰زانو ٩٠ درجه ۶۳   mm۱۲۱۱۸۵۴۷,۷۴۰بوشن ۱۲۵ mm۱۱۰۲۶
۲۵۰,۰۸۰زانو ٩٠ درجه ۷۵   mm۱۲۱۲۰۷,۸۲۰بوشن تبدیل ۲۰*۲۵۱۱۱۱۲
۴۵۳,۹۳۰زانو ٩٠ درجه ۹۰   mm۱۲۱۲۲۹,۹۰۰بوشن تبدیل ۲۰*۳۲۱۱۱۱۴
۷۱۲,۶۵۰زانو ٩٠ درجه ۱۱۰ mm۱۲۱۲۴۱۰,۶۹۰بوشن تبدیل ۲۵*۳۲۱۱۱۱۶
۱,۱۲۲,۶۶۰زانو ٩٠ درجه ۱۲۵ mm۱۲۱۲۶۱۶,۷۹۰ بوشن تبدیل۲۰*۴۰۱۱۱۱۸

 

قیمت)ریال(شرح قیمت اتصالات سفید آذینکدقیمت)ریال(شرح قیمت اتصالات سفید آذینکد
۸۶,۴۹۰ سه راه تبدیل۵۰*۳۲*۵۰۱۳۵۶۵۱۳,۳۹۰زانو ٩٠ درجه چپقى ۲۰ mm۱۲۲۰۸
۲۰۹,۸۴۰ سه راه تبدیل۶۳*۲۵*۶۳۱۳۵۷۲۱۷,۲۸۰زانو ٩٠ درجه چپقى ۲۵ mm۱۲۲۱۰
۲۱۰,۰۷۰ سه راه تبدیل۶۳*۳۲*۶۳۱۳۵۷۴۱۹,۵۴۰زانو ٩٠ درجه تبدیل ۲۵*۲۰ mm۱۲۳۱۲
۲۱۲,۹۹۰ سه راه تبدیل۶۳*۴۰*۶۳۱۳۵۷۶۱۰,۹۰۰زانو ٤٥ درجه ۲۰ mm۱۲۵۰۸
۲۱۸,۵۳۰ سه راه تبدیل۶۳*۵۰*۶۳۱۳۵۷۸۱۶,۲۵۰زانو ٤٥ درجه ۲۵ mm۱۲۵۱۰
۶,۸۹۰درپوش ۲۰    mm۱۴۱۰۸۲۷,۹۳۰زانو ٤٥ درجه ۳۲ mm۱۲۵۱۲
۹,۸۰۰درپوش ۲۵    mm۱۴۱۱۰۵۴,۲۹۰زانو ٤٥ درجه ۴۰ mm۱۲۵۱۴
۱۳,۱۶۰درپوش ۳۲    mm۱۴۱۱۲۹۰,۸۴۰زانو ٤٥ درجه ۵۰ mm۱۲۵۱۶
۲۱,۵۵۰درپوش ۴۰    mm۱۴۱۱۴۱۱۲,۳۳۰زانو ٤٥ درجه ۶۳ mm۱۲۵۱۸
۳۹,۴۰۰درپوش ۵۰     mm۱۴۱۱۶۱۴,۲۲۰سه راه ۲۰   mm۱۳۱۰۸
۸۵,۸۰۰درپوش ۶۳     mm۱۴۱۱۸۱۹,۶۶۰سه راه ۲۵   mm۱۳۱۱۰
۱۲۹,۶۰۰درپوش ۷۵     mm۱۴۱۲۰۳۲,۶۳۰سه راه ۳۲   mm۱۳۱۱۲
۱۸۹,۳۸۰درپوش ۹۰     mm۱۴۱۲۲۶۴,۴۹۰سه راه ۴۰   mm۱۳۱۱۴
۳۲۱,۰۱۰درپوش ۱۱۰   mm۱۴۱۲۴۱۰۵,۷۵۰سه راه ۵۰   mm۱۳۱۱۶
۳۰,۲۸۰لوله خمدار ۲۰  mm۱۶۱۰۸۱۹۱,۴۳۰سه راه ۶۳   mm۱۳۱۱۸
۴۴,۵۸۰لوله خمدار ۲۵  mm۱۶۱۱۰۳۳۶,۹۶۰سه راه ۷۵   mm۱۳۱۲۰
۷۶,۰۷۰لوله خمدار ۳۲  mm۱۶۱۱۲۶۴۳,۹۴۰سه راه ۹۰   mm۱۳۱۲۲
۴۰,۴۶۰لوله خم دوسر بوشن سفید ۲۰ mm۱۶۲۰۸۸۹۴,۹۱۰سه راه ۱۱۰ mm۱۳۱۲۴
۲۰,۳۸۰پل بست دار ۲۰  mm۱۶۵۰۸۱,۳۴۶,۰۶۰سه راه ۱۲۵ mm۱۳۱۲۶
۲۵,۴۳۰پل بست دار ۲۵  mm۱۶۵۱۰۱۹,۷۸۰سه راه سه کنج ۲۰ mm۱۳۲۰۸
۲۵,۱۹۰چهارراه ۲۰   mm۱۷۱۰۸۲۵,۲۹۰سه راه سه کنج ۲۵ mm۱۳۲۱۰
۳۲,۶۱۰چهارراه ۲۵   mm۱۷۱۱۰۱۸,۹۵۰سه راه تبدیل ۲۵*۲۰*۲۰۱۳۵۲۰
۶۴,۶۰۰زانو بوشن فلزي دیواري ۲/۱*۲۰۲۰۱۰۸۱۸,۳۹۰ سه راه تبدیل۲۵*۲۰*۲۵۱۳۵۲۲
۹۱,۱۳۰زانو بوشن فلزي دیواري  ۴/۳*۲۵۲۰۱۱۰۲۵,۰۱۰ سه راه تبدیل۲۵*۲۵*۲۰۱۳۵۲۴
۶۵,۱۶۰زانو بوشن فلزي دیواري ۲/۱*۲۵۲۰۱۱۲۲۸,۹۶۰ سه راه تبدیل۳۲*۲۰*۲۰۱۳۵۳۲
۹۶,۳۰۰زانو مغزي فلزي دیواري ۲/۱*۲۰۲۰۵۰۸۲۷,۹۲۰ سه راه تبدیل۳۲*۲۰*۳۲۱۳۵۳۴
۱۲۱,۳۶۰زانو مغزي فلزي دیواري ۴/۳*۲۰۲۰۵۰۹۳۲,۲۶۰ سه راه تبدیل۳۲*۲۵*۳۲۱۳۵۴۰
۱۲۵,۸۵۰زانو مغزي فلزي دیواري ۴/۳*۲۵۲۰۵۱۲۵۲,۴۱۰ سه راه تبدیل۴۰*۲۰*۴۰۱۳۵۴۱
۵۷,۲۵۰بوشن یكسر فلزي  ۲/۱*۲۰۲۱۰۰۸۵۴,۶۲۰ سه راه تبدیل۴۰*۲۵*۴۰۱۳۵۴۲
۸۶,۳۵۰بوشن یكسر فلزي ۴/۳*۲۰۲۱۰۱۰۵۸,۱۴۰ سه راه تبدیل۴۰*۳۲*۴۰۱۳۵۴۵

 

قیمت)ریال(شرح قیمت اتصالات آذینکدقیمت)ریال(شرح قیمت اتصالات سفید آذینکد
۳۰۸,۶۱۰مهره ماسوره بوشن فلزى ۴/۳*۲۵۲۳۵۱۵۵۸,۹۵۰بوشن یكسر فلزي  ۲/۱*۲۵۲۱۰۱۱
۴۱۴,۸۶۰مهره ماسوره بوشن فلزى ۱*۳۲۲۳۵۱۶۸۶,۲۸۰بوشن یكسر فلزي  ۴/۳*۲۵۲۱۰۱۲
۷۳۴,۵۳۰مهره ماسوره بوشن فلزى ۴/۱  ۱*۴۰۲۳۵۱۸۱۳۶,۳۹۰بوشن یكسر فلزي  ۱*۳۲۲۱۰۱۴
۱,۰۹۹,۸۸۰مهره ماسوره بوشن فلزى۲/۱  ۱*۵۰۲۳۵۲۰۳۰۳,۳۱۰بوشن یكسر فلزى  ۴/۱ ۱*۴۰۲۱۱۱۶
۱,۵۳۵,۹۱۰مهره ماسوره بوشن فلزى ۲*۶۳۲۳۵۲۲۳۴۶,۰۷۰بوشن یكسر فلزى ۲/۱ ۱*۵۰۲۱۱۱۸
۹۸,۴۹۰مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزي ۲/۱x20۲۴۵۳۰۷۷۵,۷۰۰بوشن یكسر فلزى   ۲*۶۳۲۱۱۲۰
۱۲۰,۲۰۰مهره ماسوره تلفیقی بوشن مغزي ۲/۱x20۲۴۵۳۱۱,۰۱۶,۲۷۰بوشن یكسر فلزى  ۲/۱ ۲*۷۵۲۱۱۲۲
۱۳۷,۱۵۰مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزي ۴/۳x25۲۴۵۳۲۲,۰۸۷,۵۱۰بوشن یكسر فلزى   ۳*۹۰۲۱۱۲۴
۱۶۷,۸۱۰مهره ماسوره تلفیقی بوشن مغزي ۴/۳x25۲۴۵۳۳۲,۹۲۲,۳۶۰بوشن یكسر فلزى  ۴*۱۱۰۲۱۱۲۶
۶۶,۳۴۰سه راه بوشن فلزى  ۲/۱*۲۰۲۵۰۰۸۸۷,۸۳۰مغزي یكسر فلزي  ۲/۱*۲۰۲۱۲۰۸
۸۸,۰۸۰سه راه بوشن فلزى ۴/۳*۲۰۲۵۰۱۰۱۲۰,۸۲۰مغزي یكسر فلزي ۴/۳*۲۰۲۱۲۱۰
۷۳,۷۲۰سه راه بوشن فلزى ۲/۱*۲۵۲۵۰۱۲۸۹,۵۹۰مغزي یكسر فلزي  ۲/۱*۲۵۲۱۲۱۱
۹۱,۹۲۰سه راه بوشن فلزى ۴/۳*۲۵۲۵۰۱۴۱۱۹,۹۲۰مغزي یكسر فلزي ۴/۳*۲۵۲۱۲۱۲
۱۵۰,۸۹۰سه راه بوشن فلزى ۱*۳۲۲۵۰۱۸۲۰۶,۳۲۰مغزي یكسر فلزي ۱*۳۲۲۱۲۱۴
۱۰۰,۸۳۰سه راه مغزى فلزى ۲/۱*۲۰۲۵۵۰۶۴۵۲,۶۹۰مغزى یكسر فلزى  ۴/۱ ۱*۴۰۲۱۳۱۶
۱۴۲,۱۴۰سه راه مغزى فلزى ۴/۳*۲۰۲۵۵۱۰۵۶۰,۵۹۰مغزى یكسر فلزى ۲/۱ ۱*۵۰۲۱۳۱۸
۱۰۹,۵۸۰سه راه مغزى فلزى ۲/۱*۲۵۲۵۵۱۲۱,۰۸۲,۲۷۰مغزى یكسر فلزى  ۲*۶۳۲۱۳۲۰
۶۵,۵۲۰سه راه بوشن فلزى دیوارى  ۲/۱*۲۰۲۶۰۱۰۶۳,۰۶۰زانو یكسر بوشن فلزى  ۲/۱*۲۰۲۳۰۰۸
۶۹,۴۶۰سه راه بوشن فلزى دیوارى  ۲/۱*۲۵۲۶۰۱۴۹۰,۲۵۰زانو یكسر بوشن فلزى ۴/۳*۲۰۲۳۰۱۰
۹۴,۰۸۰سه راه بوشن فلزى دیوارى ۴/۳*۲۵۲۶۰۱۶۶۲,۱۷۰زانو یكسر بوشن فلزى  ۲/۱*۲۵۲۳۰۱۲
۱۱۳,۹۳۰سه راه مغزى فلزى دیوارى  ۲/۱*۲۰۲۶۵۱۰۹۱,۴۴۰زانو یكسر بوشن فلزى ۴/۳*۲۵۲۳۰۱۴
۱۳۱,۰۲۰سه راه مغزى فلزى دیوارى  ۴/۳*۲۵۲۶۵۱۸۹۲,۳۸۰زانو یكسر بوشن فلزى  ۴/۳*۳۲۲۳۰۱۶
۲۳۸,۶۰۰فلنچ mm63۳۰۲۱۸۱۳۸,۷۴۰زانو یكسر بوشن فلزى  ۱*۳۲۲۳۰۱۸
۲۵۶,۴۶۰فلنچ mm75۳۰۲۲۰۱۶۰,۴۰۰زانو بوشن فلزي زوج ۲/۱*۲۰۲۳۲۰۸
۳۵۰,۴۰۰فلنچ mm90۳۰۲۲۲۱۷۴,۹۶۰زانو بوشن فلزي زوج ۲/۱*۲۵۲۳۲۱۲
۴۰۲,۷۱۰فلنچ mm110۳۰۲۲۴۹۵,۴۶۰زانو یكسر مغزى فلزى ۲/۱*۲۰۲۳۵۰۸
۶۴,۵۹۰آداپتور فلنچ mm63۳۰۳۱۸۱۲۹,۳۲۰زانو یكسر مغزى فلزى ۴/۳*۲۰۲۳۵۰۹
۹۵,۶۶۰آداپتور فلنچ mm75۳۰۳۲۰۱۲۹,۷۶۰زانو یكسر مغزى فلزى ۴/۳*۲۵۲۳۵۱۰
۱۷۲,۴۳۰آداپتور فلنچ mm90۳۰۳۲۲۱۰۸,۵۶۰زانو یكسر مغزى فلزى   ۲/۱*۲۵۲۳۵۱۱
۲۲۵,۴۲۰آداپتور فلنچ mm110۳۰۳۲۴۲۱۹,۳۰۰مهره ماسوره بوشن فلزى ۲/۱*۲۰۲۳۵۱۴

 

لیست قیمت  لوله و اتصالات پلی پروپیلن از تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳) تا اطلاع ثانوی نقدی(

قیمت)ریال(شرح قیمت اتصالات سفید پلی پروپیلن آذینکدقیمت)ریال(شرح قیمت اتصالات آذینکد
۸,۰۸۰درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار) ۴/۳( m۴۱۱۲۲۵۰,۴۸۰مهره ماسوره دو طرف جوش ۲۰ mm۴۰۲۰۲
      ۱۱,۰۵۰   ۲درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار)۱( mm۴۱۱۲۴۶۹,۳۵۰مهره ماسوره دو طرف جوش ۲۵ mm۴۰۲۰۴
۶,۷۷۰درپوش رزوه دار پایه بلند قرمز)۲/۱ )mm20۴۱۱۵۱۱۰۰,۶۷۰ مهره ماسوره دو طرف جوش سفید ۳۲ mm۴۰۲۰۶
۱۲,۸۴۰درپوش رزوه دار پایه بلند قرمز)۴/۳ )mm25۴۱۱۵۲۱۸۱,۳۲۰شیر مغزى برنجى یكپارچه ۲۰   mm۴۰۳۰۸
۱۹,۷۴۰درپوش رزوه دار پایه بلند قرمز)۱ )    mm32۴۱۱۵۳۲۱۶,۶۷۰شیر مغزى برنجى یكپارچه ۲۵   mm۴۰۳۱۰
۶,۷۷۰درپوش رزوه دار پایه بلند آبى)۲/۱ )mm20۴۱۱۶۱۳۶۴,۲۶۰شیر مغزى برنجى یكپارچه ۳۲  mm۴۰۳۱۲
۱۲,۸۴۰درپوش رزوه دار پایه بلند آبى)۴/۳ )mm25۴۱۱۶۲۵۸۴,۲۴۰شیر مغزى برنجى یكپارچه ۴۰  mm۴۰۳۱۴
۱۹,۷۴۰درپوش رزوه دار پایه بلند آبى)۱ )    mm32۴۱۱۶۳۴۳۶,۶۱۰شیرفلكه ٤٥ درجه ۲۰  mm۴۰۵۰۹
۹,۷۵۰شابلون ۲/۱۴۱۲۰۸۵۲۵,۱۸۰شیرفلكه بوشن فلزى ٤٥ درجه ۲۰ mm۴۰۵۱۱
۸,۳۸۰شابلون ۴/۳۴۱۲۱۰۴۳۱,۰۳۰شیرفلكه ٤٥ درجه ۲۵ mm۴۰۵۱۳
لیست ابزار آلات۲۱۰,۰۳۰شیرفلكه) کامل (۲۰  mm۴۰۸۰۸
۸,۷۵۶,۴۸۰جعبه ابزار۵۰۱۲۱۳۲۴,۶۵۰شیرفلكه) کامل (۲۵  mm۴۰۸۱۰
۲,۷۹۰,۵۳۰دستگاه جوش ۵۰-۲۰۵۰۱۲۲۵۰۰,۴۷۰شیرفلكه) کامل (۳۲  mm۴۰۸۱۲
۶۸۹,۶۱۰صفحه المنت۵۰۱۲۳۵۱۲,۹۹۰شیرفلكه) کامل (۴۰  mm۴۰۸۱۴
۵۷۲,۵۴۰ترموستات دستگاه جوش۵۰۱۲۴۷۶,۶۸۰پایین تنه شیر فلكه سفید۲۰ mm۴۰۸۲۸
۴,۲۶۵,۹۸۰دستگاه جوش ۱۲۵-۶۳۵۰۱۲۶۹۵,۷۲۰پایین تنه شیر فلكه سفید۲۵ mm۴۰۸۳۰
۳۲۰,۷۵۰دسته اتو۵۰۱۲۸۱۴۱,۶۹۰پایین تنه شیر فلكه سفید۳۲ mm۴۰۸۳۲
۲۷,۵۰۸,۳۶۰دستگاه جوش نیمه اتوماتیک ۱۲۵-۵۰۵۰۱۳۰۱۳۲,۷۵۰بالاتنه شیر فلكه mm20۴۰۸۴۸
۲,۰۰۴,۶۹۰جعبه ابزار خالی )بدون متعلقات(۵۰۱۳۲۲۲۸,۴۰۰بالاتنه شیر فلكه mm25۴۰۸۵۰
۲۲۴,۵۳۰قالب دستگاه المنت۲۰ mm۵۰۲۰۸۳۵۸,۹۲۰بالاتنه شیر فلكه mm32۴۰۸۵۲
۲۴۸,۵۸۰قالب دستگاه المنت۲۵ mm۵۰۲۱۰۲,۵۱۰بست لوله ۲۰ mm۴۰۹۴۰
۲۶۹,۴۳۰قالب دستگاه المنت۳۲ mm۵۰۲۱۲۲,۸۳۰بست لوله ۲۵ mm۴۰۹۴۲
۳۲۵,۵۶۰قالب دستگاه المنت۴۰ mm۵۰۲۱۴۵,۰۱۰بست لوله ۳۲ mm۴۰۹۴۴
۱,۰۲۶,۴۰۰قالب دستگاه المنت۵۰ mm۵۰۲۱۶۷,۰۷۰بست لوله ۴۰ mm۴۰۹۴۶
۱,۳۳۱,۱۱۰قالب دستگاه المنت۶۳ mm۵۰۲۱۸۴,۰۰۰بست زوج سفید ۲۰ mm۴۰۹۶۰
۱,۵۲۳,۵۶۰قالب دستگاه المنت۷۵ mm۵۰۲۲۰۴,۶۷۰بست زوج سفید ۲۵ mm۴۰۹۶۲
۳,۱۱۱,۲۸۰قالب دستگاه المنت۹۰ mm۵۰۲۲۲۲,۸۶۰درپوش رزوه دار )۲/۱ )mm20۴۱۱۰۰
۴,۶۹۸,۹۹۰قالب دستگاه المنت۱۱۰ mm۵۰۲۲۴۴,۲۶۰درپوش رزوه دار )۴/۳ )mm25۴۱۱۰۲
۶,۰۴۶,۱۴۰قالب دستگاه المنت۱۲۵ mm۵۰۲۲۶۷,۶۲۰درپوش رزوه دار )۱ )    mm32۴۱۱۰۴
۱۷۶۴۱۰متر )۳ متري(۵۰۳۱۰۵۱۸۰mدرپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار) ۲/۱(۴۱۱۲۰

لیست قیمت  لوله و اتصالات پلی پروپیلن آذین  از تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳) تا اطلاع ثانوی نقدی(

قیمت)ریال(شرحکدقیمت)ریال(شرحکد
۹۱۷۳۵۰قیچى لوله بر۴۲M۶۰۳۰۲
۲۴۵۳۷۴۰رنده لوله هاى پنج لایه)فویلدار( ۲۵ *۲۰۷۰۳۰۲
۲۷۱۰۳۴۰رنده لوله هاى پنج لایه)فویلدار( ۴۰ *۳۲۷۰۳۰۴
۳۴۱۵۹۹۰رنده لوله هاى پنج لایه)فویلدار( ۵۰ * ۴۰۷۰۳۰۶
۳۷۲۰۷۰۰رنده لوله هاى پنج لایه)فویلدار( ۵۰ * ۶۳۷۰۳۰۸
۱۹۲۴۵۰تیغه رنده لوله هاى پنج لایه)فویلدار(۷۰۳۰۹
کاهش و افزایش قیمت محصولات بدون اعلام قبلی انجام می پذیرد

 

لیست قیمت پوش فیت سایلنت نیوفلکس

جهت دریافت تخفیف پوش فیت سایلنت نیوفلکس با شماره های ما تماس حاصل فرمایید .

قیمت(ریال)شرحکدقیمت(ریال)شرح

 

کد
۳۵۷,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت  ۵۰۲۰۰۰(سایلنت)۱۷۲۶۰۵۷,۰۰۰لوله پوشفیت  ۵۰۱۵۰(سایلنت)۱۵۲۰۰
۵۰۷,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت  ۵۰۳۰۰۰(سایلنت)۱۷۲۸۰۸۴,۰۰۰لوله پوشفیت  ۵۰۲۵۰(سایلنت)۱۵۲۱۰
۱۸۵,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت  ۷۵۵۰۰(سایلنت)۱۷۴۲۰۱۰۵,۰۰۰لوله پوشفیت  ۵۰۵۰۰(سایلنت)۱۵۲۲۰
۳۲۲,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت  ۷۵۱۰۰۰(سایلنت)۱۷۴۴۰۱۹۱,۰۰۰لوله پوشفیت  ۵۰۱۰۰۰(سایلنت)۱۵۲۴۰
۵۵۱,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت  ۷۵۲۰۰۰(سایلنت)۱۷۴۶۰۳۴۳,۰۰۰لوله پوشفیت  ۵۰۲۰۰۰(سایلنت)۱۵۲۶۰
۷۸۱,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت  ۷۵۳۰۰۰(سایلنت)۱۷۴۸۰۴۹۳,۰۰۰لوله پوشفیت ۵۰۳۰۰۰(سایلنت)۱۵۲۸۰
۳۸۵,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت  ۱۱۰۵۰۰(سایلنت)۱۷۶۲۰۸۲,۰۰۰لوله پوشفیت  ۷۵۱۵۰(سایلنت)۱۵۴۰۰
۶۶۴,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت  ۱۱۰۱۰۰۰(سایلنت)۱۷۶۴۰۱۰۱,۰۰۰لوله پوشفیت  ۷۵۲۵۰(سایلنت)۱۵۴۱۰
۱,۱۵۸,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت  ۱۱۰۲۰۰۰(سایلنت)۱۷۶۶۰۱۶۵,۰۰۰لوله پوشفیت  ۷۵۵۰۰(سایلنت)۱۵۴۲۰
۱,۶۵۹,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت  ۱۱۰۳۰۰۰(سایلنت)۱۷۶۸۰۳۰۳,۰۰۰لوله پوشفیت  ۷۵۱۰۰۰(سایلنت)۱۵۴۴۰
۴۸۰,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت  ۱۲۵۵۰۰(سایلنت)۱۷۷۲۰۵۳۲,۰۰۰لوله پوشفیت  ۷۵۲۰۰۰(سایلنت)۱۵۴۶۰
۸۲۴,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت  ۱۲۵۱۰۰۰(سایلنت)۱۷۷۴۰۷۶۲,۰۰۰لوله پوشفیت  ۷۵۳۰۰۰(سایلنت)۱۵۴۸۰
۱,۴۰۹,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت  ۱۲۵۲۰۰۰(سایلنت)۱۷۷۶۰۱۶۳,۰۰۰لوله پوشفیت  ۱۱۰۱۵۰(سایلنت)۱۵۶۰۰
۱,۹۹۴,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت  ۱۲۵۳۰۰۰(سایلنت)۱۷۷۸۰۲۱۶,۰۰۰لوله پوشفیت  ۱۱۰۲۵۰(سایلنت)۱۵۶۱۰
۶۶۵,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت  ۱۶۰۵۰۰(سایلنت)۱۷۸۲۰۳۵۳,۰۰۰لوله پوشفیت  ۱۱۰۵۰۰(سایلنت)۱۵۶۲۰
۱,۱۰۲,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت  ۱۶۰۱۰۰۰(سایلنت)۱۷۸۴۰۶۳۲,۰۰۰لوله پوشفیت  ۱۱۰۱۰۰۰(سایلنت)۱۵۶۴۰
۱,۸۵۹,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت  ۱۶۰۲۰۰۰(سایلنت)۱۷۸۶۰۱,۱۲۶,۰۰۰لوله پوشفیت  ۱۱۰۲۰۰۰(سایلنت)۱۵۶۶۰
۲,۶۱۷,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت  ۱۶۰۳۰۰۰(سایلنت)۱۷۸۸۰۱,۶۲۷,۰۰۰لوله پوشفیت  ۱۱۰۳۰۰۰(سایلنت)۱۵۶۸۰
۶۹,۰۰۰بوشن ۵۰(سایلنت)۲۲۲۰۰۲۷۲,۰۰۰لوله پوشفیت  ۱۲۵۲۵۰(سایلنت)۱۵۷۱۰
۹۳,۰۰۰بوشن ۷۵(سایلنت)۲۲۴۰۰۴۴۰,۰۰۰لوله پوشفیت  ۱۲۵۵۰۰(سایلنت)۱۵۷۲۰
۱۸۵,۰۰۰بوشن ۱۱۰(سایلنت)۲۲۶۰۰۷۸۵,۰۰۰لوله پوشفیت  ۱۲۵۱۰۰۰(سایلنت)۱۵۷۴۰
۲۷۳,۰۰۰بوشن ۱۲۵(سایلنت)۲۲۷۰۰۱,۳۶۹,۰۰۰لوله پوشفیت  ۱۲۵۲۰۰۰(سایلنت)۱۵۷۶۰
۴۴۸,۰۰۰بوشن ۱۶۰(سایلنت)۲۲۸۰۰۱,۹۵۴,۰۰۰لوله پوشفیت  ۱۲۵۳۰۰۰(سایلنت)۱۵۷۸۰
۷۱,۰۰۰تبدیل خارج از مرکز ۷۵۵۰(سایلنت)۲۸۴۲۰۴۴۶,۰۰۰لوله پوشفیت  ۱۶۰۲۵۰(سایلنت)۱۵۸۱۰
۱۳۰,۰۰۰تبدیل خارج از مرکز ۱۱۰۵۰(سایلنت)۲۸۶۲۰۶۰۶,۰۰۰لوله پوشفیت  ۱۶۰۵۰۰(سایلنت)۱۵۸۲۰
۱۴۹,۰۰۰تبدیل خارج از مرکز ۱۱۰۷۵(سایلنت)۲۸۶۴۰۱,۰۴۲,۰۰۰لوله پوشفیت  ۱۶۰۱۰۰۰(سایلنت)۱۵۸۴۰
۱۹۳,۰۰۰تبدیل خارج از مرکز ۱۲۵۱۱۰(سایلنت)۲۸۷۶۰۱,۸۰۰,۰۰۰لوله پوشفیت  ۱۶۰۲۰۰۰(سایلنت)۱۵۸۶۰
۲۹۷,۰۰۰تبدیل خارج از مرکز ۱۶۰۱۱۰(سایلنت)۲۸۸۶۰۲,۵۵۷,۰۰۰لوله پوشفیت  ۱۶۰۳۰۰۰(سایلنت)۱۵۸۸۰
۳۱۷,۰۰۰تبدیل خارج از مرکز ۱۶۰۱۲۵(سایلنت)۲۸۸۷۰۱۲۰,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت  ۵۰۵۰۰(سایلنت)۱۷۲۲۰
۵۳,۰۰۰زانو ۴۵ درجه ۵۰(سایلنت)۳۲۲۴۵۲۰۶,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت  ۵۰۱۰۰۰(سایلنت)۱۷۲۴۰
قیمت(ریال)شرحکدقیمت(ریال)شرحکد
۸۱۳,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۱۶۰۱۱۰(سایلنت)۴۴۸۶۰۵۹,۰۰۰زانو ۸۷ درجه ۵۰(سایلنت)۳۲۲۸۷
۸۹۵,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۱۶۰۱۲۵(سایلنت)۴۴۸۷۰۹۹,۰۰۰زانو ۴۵ درجه ۷۵(سایلنت)۳۲۴۴۵
۱,۰۵۶,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۱۶۰۱۶۰(سایلنت)۴۴۸۸۰۱۰۶,۰۰۰زانو ۸۷ درجه ۷۵(سایلنت)۳۲۴۸۷
۱۷,۰۰۰درپوش( ۵۰ سایلنت)۶۲۲۰۰۲۰۹,۰۰۰زانو ۴۵ درجه ۱۱۰(سایلنت)۳۲۶۴۵
۳۰,۰۰۰درپوش( ۷۵ سایلنت)۶۲۴۰۰۲۶۰,۰۰۰زانو ۸۷ درجه ۱۱۰(سایلنت)۳۲۶۸۷
۵۹,۰۰۰درپوش( ۱۱۰ سایلنت)۶۲۶۰۰۲۷۰,۰۰۰زانو ۴۵ درجه ۱۲۵(سایلنت)۳۲۷۴۵
۸۱,۰۰۰درپوش( ۱۲۵ سایلنت)۶۲۷۰۰۳۱۵,۰۰۰زانو ۸۷ درجه ۱۲۵(سایلنت)۳۲۷۸۷
۱۸۰,۰۰۰درپوش( ۱۶۰ سایلنت)۶۲۸۰۰۵۴۷,۰۰۰زانو ۴۵ درجه ۱۶۰(سایلنت)۳۲۸۴۵
۱۶۹,۰۰۰دریچه بازدید ۷۵(سایلنت)۶۸۴۰۰۶۳۹,۰۰۰زانو ۸۷ درجه ۱۶۰(سایلنت)۳۲۸۸۷
۳۴۹,۰۰۰دریچه بازدید ۱۱۰(سایلنت)۶۸۶۰۰۲۶۳,۰۰۰زانو ۴۵ درجه ونت دار(۱۱۰۱۱۰۵۰ سایلنت)۳۴۶۴۵
۴۱۶,۰۰۰دریچه بازدید ۱۲۵(سایلنت)۶۸۷۰۰۲۶۸,۰۰۰زانو ۸۷ درجه ونت دار(۱۱۰۱۱۰۵۰ سایلنت)۳۴۶۸۷
۶۳۱,۰۰۰دریچه بازدید ۱۶۰(سایلنت)۶۸۸۰۰۹۲,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۵۰۵۰(سایلنت)۴۶۲۲۰
۱۵۱,۰۰۰دریچه بازدید انتهایى ۷۵(سایلنت)۶۹۴۰۰۱۲۳,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۷۵۵۰(سایلنت)۴۶۴۲۰
۲۶۶,۰۰۰دریچه بازدید انتهایى ۱۱۰(سایلنت)۶۹۶۰۰۱۴۷,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۷۵۷۵(سایلنت)۴۶۴۴۰
۴۹۳,۰۰۰سیفون ۷۵ یک تکه( با لوله سوکت دار( )cm60 سایلنت)۷۴۴۶۰۲۳۷,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۱۱۰۵۰(سایلنت)۴۶۶۲۰
۵۶۸,۰۰۰سیفون ۷۵ یک تکه( با لوله سوکت دار( )cm90 سایلنت)۷۴۴۸۰۲۳۸,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۱۱۰۷۵(سایلنت)۴۶۶۴۰
۹۴۳,۰۰۰سیفون ۱۱۰یک تکه( با لوله سوکت دار()cm25 سایلنت)۷۴۶۰۰۳۵۵,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۱۱۰۱۱۰(سایلنت)۴۶۶۶۰
۱,۰۱۵,۰۰۰سیفون ۱۱۰یک تکه( با لوله سوکت دار()cm35 سایلنت)۷۴۶۲۰۳۵۸,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۱۲۵۱۱۰(سایلنت)۴۶۷۶۰
۱,۱۳۳,۰۰۰سیفون ۱۱۰یک تکه( با لوله سوکت دار()cm60 سایلنت)۷۴۶۶۰۴۷۲,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۱۲۵۱۲۵(سایلنت)۴۶۷۷۰
۳۷۹,۰۰۰سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطول( )cm60 سایلنت)۷۷۰۰۰۶۴۷,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۱۶۰۱۱۰(سایلنت)۴۶۸۶۰
۲۸۲,۰۰۰سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطول( )cm20 سایلنت)۷۷۰۲۰۷۰۶,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۱۶۰۱۲۵(سایلنت)۴۶۸۷۰
۴۰۵,۰۰۰سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطول( )cm75 سایلنت)۷۷۰۴۰۸۲۸,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۱۶۰۱۶۰(سایلنت)۴۶۸۸۰
۴۴۱,۰۰۰سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطول( )cm90 سایلنت)۷۷۰۶۰۹۶,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۵۰۵۰(سایلنت)۴۴۲۲۰
۴۳۲,۰۰۰سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطول( )cm60 سایلنت)۷۷۴۰۰۱۳۸,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۷۵۵۰(سایلنت)۴۴۴۲۰
۳۳۸,۰۰۰سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطول( )cm20 سایلنت)۷۷۴۲۰۱۸۰,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۷۵۷۵(سایلنت)۴۴۴۴۰
۴۵۴,۰۰۰سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطول( )cm75 سایلنت)۷۷۴۴۰۲۵۶,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۱۱۰۵۰(سایلنت)۴۴۶۲۰
۴۹۲,۰۰۰سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطول( )cm90 سایلنت)۷۷۴۶۰۳۰۷,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۱۱۰۷۵(سایلنت)۴۴۶۴۰
۱,۱۱۴,۰۰۰سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۱۲۵ وطول( )cm60 سایلنت)۷۷۶۰۰۳۹۶,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۱۱۰۱۱۰(سایلنت)۴۴۶۶۰
۸۲۰,۰۰۰سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۱۲۵ وطول( )cm20 سایلنت)۷۷۶۲۰۴۷۱,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۱۲۵۱۱۰(سایلنت)۴۴۷۶۰
۱,۱۷۷,۰۰۰سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۱۲۵ وطول( )cm75 سایلنت)۷۷۶۴۰۵۵۹,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۱۲۵۱۲۵(سایلنت)۴۴۷۷۰

 

لیست قیمت پوش فیت نیوفلکس گروه BD

 قیمت پوش فیت نیوفلکس گروه BD  با مناسبترین قیمت و تخفیف جهت دریافت قیمت خالص محصولات تماس حاصل نمایید .

قیمت(ریال)شرحکدقیمت(ریال)شرحکد

 

۲۸۳,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۲۵۲۵۰ گروه BD۱۰۷۱۰۵۲,۰۰۰لوله پوشفیت ۵۰۱۵۰ گروه BD۱۰۲۰۰
۴۵۸,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۲۵۵۰۰ گروه BD۱۰۷۲۰۷۷,۰۰۰لوله پوشفیت ۵۰۲۵۰ گروه BD۱۰۲۱۰
۸۱۸,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۲۵۱۰۰۰ گروه BD۱۰۷۴۰۹۲,۰۰۰لوله پوشفیت ۵۰۵۰۰ گروه BD۱۰۲۲۰
۱,۴۳۳,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۲۵۲۰۰۰ گروه BD۱۰۷۶۰۱۶۷,۰۰۰لوله پوشفیت ۵۰۱۰۰۰ گروه BD۱۰۲۴۰
۲,۰۴۸,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۲۵۳۰۰۰ گروه BD۱۰۷۸۰۲۹۶,۰۰۰لوله پوشفیت ۵۰۲۰۰۰ گروه BD۱۰۲۶۰
۴۴۹,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۶۰۲۵۰ گروه BD۱۰۸۱۰۴۲۳,۰۰۰لوله پوشفیت ۵۰۳۰۰۰ گروه BD۱۰۲۸۰
۷۲۳,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۶۰۵۰۰ گروه BD۱۰۸۲۰۶۵,۰۰۰لوله پوشفیت ۶۳۱۵۰ گروه BD۱۰۳۰۰
۱,۲۵۶,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۶۰۱۰۰۰ گروه BD۱۰۸۴۰۸۴,۰۰۰لوله پوشفیت ۶۳۲۵۰ گروه BD۱۰۳۱۰
۲,۲۰۷,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۶۰۲۰۰۰ گروه BD۱۰۸۶۰۱۳۲,۰۰۰لوله پوشفیت ۶۳۵۰۰ گروه BD۱۰۳۲۰
۳,۱۵۸,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۶۰۳۰۰۰ گروه BD۱۰۸۸۰۲۴۲,۰۰۰لوله پوشفیت ۶۳۱۰۰۰ گروه BD۱۰۳۴۰
۱۰۷,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۵۰۵۰۰ گروه BD۱۲۲۲۰۴۲۲,۰۰۰لوله پوشفیت ۶۳۲۰۰۰ گروه BD۱۰۳۶۰
۱۸۲,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۵۰۱۰۰۰ گروه BD۱۲۲۴۰۶۰۲,۰۰۰لوله پوشفیت ۶۳۳۰۰۰ گروه BD۱۰۳۸۰
۳۱۱,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۵۰۲۰۰۰ گروه BD۱۲۲۶۰۸۳,۰۰۰لوله پوشفیت ۷۵۱۵۰ گروه BD۱۰۴۰۰
۴۳۸,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۵۰۳۰۰۰ گروه BD۱۲۲۸۰۱۰۲,۰۰۰لوله پوشفیت ۷۵۲۵۰ گروه BD۱۰۴۱۰
۱۵۲,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۶۳۵۰۰ گروه BD۱۲۳۲۰۱۶۶,۰۰۰لوله پوشفیت ۷۵۵۰۰ گروه BD۱۰۴۲۰
۲۶۲,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۶۳۱۰۰۰ گروه BD۱۲۳۴۰۳۰۵,۰۰۰لوله پوشفیت ۷۵۱۰۰۰ گروه BD۱۰۴۴۰
۴۴۲,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۶۳۲۰۰۰ گروه BD۱۲۳۶۰۵۳۷,۰۰۰لوله پوشفیت ۷۵۲۰۰۰ گروه BD۱۰۴۶۰
۶۲۲,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۶۳۳۰۰۰ گروه BD۱۲۳۸۰۷۶۹,۰۰۰لوله پوشفیت ۷۵۳۰۰۰ گروه BD۱۰۴۸۰
۱۸۶,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۷۵۵۰۰ گروه BD۱۲۴۲۰۱۱۲,۰۰۰لوله پوشفیت ۹۰۱۵۰ گروه BD۱۰۵۰۰
۳۲۵,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۷۵۱۰۰۰ گروه BD۱۲۴۴۰۱۴۴,۰۰۰لوله پوشفیت ۹۰۲۵۰ گروه BD۱۰۵۱۰
۵۵۷,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۷۵۲۰۰۰ گروه BD۱۲۴۶۰۲۳۱,۰۰۰لوله پوشفیت ۹۰۵۰۰ گروه BD۱۰۵۲۰
۷۸۹,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۷۵۳۰۰۰ گروه BD۱۲۴۸۰۴۱۴,۰۰۰لوله پوشفیت ۹۰۱۰۰۰ گروه BD۱۰۵۴۰
۲۵۶,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۹۰۵۰۰ گروه BD۱۲۵۲۰۷۳۲,۰۰۰لوله پوشفیت ۹۰۲۰۰۰ گروه BD۱۰۵۶۰
۴۳۹,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۹۰۱۰۰۰ گروه BD۱۲۵۴۰۱,۰۵۵,۰۰۰لوله پوشفیت ۹۰۳۰۰۰ گروه BD۱۰۵۸۰
۷۵۷,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۹۰۲۰۰۰ گروه BD۱۲۵۶۰۱۵۵,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۱۰۱۵۰ گروه BD۱۰۶۰۰
۱,۰۸۰,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۹۰۳۰۰۰ گروه BD۱۲۵۸۰۲۰۵,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۱۰۲۵۰ گروه BD۱۰۶۱۰
۳۶۶,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۱۰۵۰۰ گروه BD۱۲۶۲۰۳۳۴,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۱۰۵۰۰ گروه BD۱۰۶۲۰
۶۲۹,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۱۰۱۰۰۰ گروه BD۱۲۶۴۰۵۹۷,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۱۰۱۰۰۰ گروه BD۱۰۶۴۰
۱,۰۹۰,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۱۰۲۰۰۰ گروه BD۱۲۶۶۰۱,۰۵۸,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۱۰۲۰۰۰ گروه BD۱۰۶۶۰
۱,۵۵۹,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۱۰۳۰۰۰ گروه BD۱۲۶۸۰۱,۵۲۷,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۱۰۳۰۰۰ گروه BD۱۰۶۸۰

 

 

قیمت(ریال)شرحکدقیمت(ریال)شرحکد
۷۴,۰۰۰زانو ۸۷ درجه ۶۳۳۰۳۸۷۴۹۹,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۲۵۵۰۰ گروه BD۱۲۷۲۰
۸۰,۰۰۰زانو ۴۵ درجه ۷۵۳۰۴۴۵۸۵۹,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۲۵۱۰۰۰ گروه BD۱۲۷۴۰
۸۸,۰۰۰زانو ۸۷ درجه ۷۵۳۰۴۸۷۱,۴۷۴,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۲۵۲۰۰۰ گروه BD۱۲۷۶۰
۱۱۱,۰۰۰زانو ۴۵ درجه ۹۰۳۰۵۴۵۲,۰۸۹,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۲۵۳۰۰۰ گروه BD۱۲۷۸۰
۱۲۸,۰۰۰زانو ۸۷ درجه ۹۰۳۰۵۸۷۷۹۰,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۶۰۵۰۰ گروه BD۱۲۸۲۰
۱۸۱,۰۰۰زانو ۴۵ درجه ۱۱۰۳۰۶۴۵۱,۳۲۳,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۶۰۱۰۰۰ گروه BD۱۲۸۴۰
۲۰۴,۰۰۰زانو ۸۷ درجه ۱۱۰۳۰۶۸۷۲,۲۷۴,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۶۰۲۰۰۰ گروه BD۱۲۸۶۰
۲۳۴,۰۰۰زانو ۴۵ درجه ۱۲۵۳۰۷۴۵۳,۲۲۵,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۶۰۳۰۰۰ گروه BD۱۲۸۸۰
۲۷۸,۰۰۰زانو ۸۷ درجه ۱۲۵۳۰۷۸۷۶۸,۰۰۰بوشن ۵۰۲۰۲۰۰
۴۷۲,۰۰۰زانو ۴۵ درجه ۱۶۰۳۰۸۴۵۷۶,۰۰۰بوشن ۶۳۲۰۳۰۰
۵۶۷,۰۰۰زانو ۸۷ درجه ۱۶۰۳۰۸۸۷۸۵,۰۰۰بوشن ۷۵۲۰۴۰۰
۱۰۹,۰۰۰زانو ۴۵ درجه ونت دار ۵۰۶۳۶۳۳۳۳۴۵۱۱۲,۰۰۰بوشن ۹۰۲۰۵۰۰
۱۱۱,۰۰۰زانو ۸۷ درجه ونت دار۵۰۶۳۶۳۳۳۳۸۷۱۶۴,۰۰۰بوشن ۱۱۰۲۰۶۰۰
۲۳۴,۰۰۰زانو ۴۵ درجه ونت دار ۵۰۱۱۰۱۱۰۳۳۶۴۵۲۳۴,۰۰۰بوشن ۱۲۵۲۰۷۰۰
۲۴۳,۰۰۰زانو ۸۷ درجه ونت دار۵۰۱۱۰۱۱۰۳۳۶۸۷۳۸۰,۰۰۰بوشن ۱۶۰۲۰۸۰۰
۳۲,۰۰۰زانو ۵۰۵۰ جهت ارتباط با ظرفشوئى و …۳۵۲۲۰۶۹,۰۰۰تبدیل خارج از مرکز ۶۳۵۰۲۶۳۲۰
۶۱,۰۰۰لاستیک۵۰۳۰ ارتباطى فاضلاب ظرفشوئى و ۳۶۲۰۰۶۹,۰۰۰تبدیل خارج از مرکز ۷۵۵۰۲۶۴۲۰
۴۵,۰۰۰لاستیک۵۰۴۰ ارتباطى فاضلاب ظرفشوئى و ۳۶۲۱۰۷۰,۰۰۰تبدیل خارج از مرکز ۷۵۶۳۲۶۴۳۰
۴۵,۰۰۰لاستیک  ۵۰۵۰ارتباطى فاضلاب ظرفشوئى و …۳۶۲۲۰۷۷,۰۰۰تبدیل خارج از مرکز ۹۰۵۰۲۶۵۲۰
۸۰,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۵۰۵۰۴۰۲۲۰۸۲,۰۰۰تبدیل خارج از مرکز ۶۳۹۰۲۶۵۳۰
۱۰۰,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۵۰۶۳۴۰۳۲۰۱۱۸,۰۰۰تبدیل خارج از مرکز ۱۱۰۵۰۲۶۶۲۰
۱۱۰,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۶۳۶۳۴۰۳۳۰۱۲۰,۰۰۰تبدیل خارج از مرکز ۶۳۱۱۰۲۶۶۳۰
۱۱۰,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۷۵۵۰۴۰۴۲۰۱۳۲,۰۰۰تبدیل خارج از مرکز ۱۱۰۷۵۲۶۶۴۰
۱۱۵,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۷۵۶۳۴۰۴۳۰۱۳۵,۰۰۰تبدیل خارج از مرکز ۱۱۰۹۰۲۶۶۵۰
۱۲۷,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۷۵۷۵۴۰۴۴۰۱۷۱,۰۰۰تبدیل خارج از مرکز ۱۲۵۱۱۰۲۶۷۶۰
۱۱۷,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۹۰۵۰۴۰۵۲۰۲۴۹,۰۰۰تبدیل خارج از مرکز ۱۶۰۱۱۰۲۶۸۶۰
۱۵۵,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۹۰۶۳۴۰۵۳۰۲۹۶,۰۰۰تبدیل خارج از مرکز ۱۶۰۱۲۵۲۶۸۷۰
۱۶۴,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۹۰۷۵۴۰۵۴۰۴۷,۰۰۰زانو ۴۵ درجه ۵۰۳۰۲۴۵
۱۷۰,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۹۰۹۰۴۰۵۵۰۵۰,۰۰۰زانو ۸۷ درجه ۵۰۳۰۲۸۷
۲۱۰,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۱۱۰۵۰۴۰۶۲۰۶۲,۰۰۰زانو ۴۵ درجه ۶۳۳۰۳۴۵

 

قیمت(ریال)شرحکدقیمت(ریال)شرحکد
۱۸,۰۰۰درپوش ۶۳۶۰۳۰۰۲۱۶,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۱۱۰۶۳۴۰۶۳۰
۲۶,۰۰۰درپوش ۷۵۶۰۴۰۰۲۶۴,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۱۱۰۷۵۴۰۶۴۰
۳۶,۰۰۰درپوش ۹۰۶۰۵۰۰۲۶۲,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۱۱۰۹۰۴۰۶۵۰
۵۷,۰۰۰درپوش ۱۱۰۶۰۶۰۰۳۱۳,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۱۱۰۱۱۰۴۰۶۶۰
۷۱,۰۰۰درپوش ۱۲۵۶۰۷۰۰۴۰۳,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۱۲۵۱۱۰۴۰۷۶۰
۱۳۳,۰۰۰درپوش ۱۶۰۶۰۸۰۰۴۲۱,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۱۲۵۱۲۵۴۰۷۷۰
۱۵۲,۰۰۰دریچه بازدید ۷۵۶۵۴۰۰۵۶۹,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۱۶۰۱۱۰۴۰۸۶۰
۲۲۲,۰۰۰دریچه بازدید  ۹۰۶۵۵۰۰۶۲۳,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۱۶۰۱۲۵۴۰۸۷۰
۳۰۳,۰۰۰دریچه بازدید ۱۱۰۶۵۶۰۰۷۳۱,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۱۶۰۱۶۰۴۰۸۸۰
۳۶۴,۰۰۰دریچه بازدید ۱۲۵۶۵۷۰۰۸۸,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۵۰۵۰۴۲۲۲۰
۵۶۱,۰۰۰دریچه بازدید ۱۶۰۶۵۸۰۰۱۰۳,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۶۳۵۰۴۲۳۲۰
۱۳۹,۰۰۰دریچه بازدید انتهایى ۷۵۶۶۴۰۰۱۱۸,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۶۳۶۳۴۲۳۳۰
۲۴۰,۰۰۰دریچه بازدید انتهایى ۱۱۰۶۶۶۰۰۱۲۵,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۷۵۵۰۴۲۴۲۰
۳۴۰,۰۰۰سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵)۶۰۰mm ۷۸۰۰۰۱۶۶,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۷۵۷۵۴۲۴۴۰
۲۳۹,۰۰۰سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵)۲۰۰mm ۷۸۰۲۰۱۵۷,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۹۰۵۰۴۲۵۲۰
۳۶۹,۰۰۰سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵)۷۵۰mm ۷۸۰۴۰۱۷۳,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۶۳۹۰۴۲۵۳۰
۴۰۷,۰۰۰سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵)۹۰۰mm ۷۸۰۶۰۱۸۰,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۹۰۷۵۴۲۵۴۰
۲۷۳,۰۰۰سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۶۳)۶۰۰mm ۷۸۲۰۰۱۹۴,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۹۰۹۰۴۲۵۵۰
۱۹۹,۰۰۰سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۶۳)۲۰۰mm ۷۸۲۲۰۲۲۹,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۱۱۰۵۰۴۲۶۲۰
۲۹۷,۰۰۰سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۶۳)۷۵۰mm ۷۸۲۴۰۲۴۶,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۱۱۰۶۳۴۲۶۳۰
۳۲۷,۰۰۰سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۶۳)۹۰۰mm ۷۸۲۶۰۲۶۶,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۱۱۰۷۵۴۲۶۴۰
۳۴۲,۰۰۰سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله)۶۰۰mm ۷۸۳۰۰۲۹۰,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۱۱۰۹۰۴۲۶۵۰
۳۵۳,۰۰۰سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطولmm(PE 600۷۸۳۰۱۳۴۷,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۱۱۰۱۱۰۴۲۶۶۰
۳۲۸,۰۰۰سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله ۶۳ وطولmm(PE 600۷۸۳۰۲۴۱۹,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۱۲۵۱۱۰۴۲۷۶۰
۲۳۸,۰۰۰سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله)۲۰۰mm ۷۸۳۲۰۴۸۰,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۱۲۵۱۲۵۴۲۷۷۰
۲۹۲,۰۰۰سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطولmm(PE 200۷۸۳۲۱۶۸۸,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۱۶۰۱۱۰۴۲۸۶۰
۲۶۹,۰۰۰سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله ۶۳ وطولmm(PE 200۷۸۳۲۲۷۶۸,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۱۶۰۱۲۵۴۲۸۷۰
۳۸۱,۰۰۰سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله)۷۵۰mm ۷۸۳۴۰۸۹۸,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۱۶۰۱۶۰۴۲۸۸۰
۳۸۴,۰۰۰سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطولmm(PE 750۷۸۳۴۱۵۲۷,۰۰۰انشعاب دوبل ۶۷ درجه ۱۱۰۱۱۰۱۱۰۵۱۶۶۶
۳۵۱,۰۰۰سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله ۶۳ وطولmm(PE 750۷۸۳۴۲۱۵,۰۰۰درپوش ۵۰۶۰۲۰۰

 

قیمت(ریال)شرحکدقیمت(ریال)شرحکد
۸۵۸,۰۰۰عصایی پشت بام ۱۱۰( بالوله)۲۰۰cm ۷۹۷۶۰۴۰۸,۰۰۰سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله)۹۰۰mm ۷۸۳۶۰
۷۳۵,۰۰۰عصایی پشت بام ۱۱۰( بالوله)۱۵۰cm ۷۹۷۶۱۴۰۶,۰۰۰سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطولmm(PE 900۷۸۳۶۱
۶۲,۳۰۰بست آویز لوله ۵۰ طرح جدید۸۵۲۰۰۳۷۱,۰۰۰سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله ۶۳ وطولmm(PE 900۷۸۳۶۲
۷۰,۲۰۰بست آویز لوله ۶۳ طرح جدید۸۵۳۰۰۳۹۱,۰۰۰سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش( بالوله)۶۰۰mm ۷۸۴۰۰
۷۴,۸۰۰بست آویز لوله ۷۵ طرح جدید۸۵۴۰۰۴۲۵,۰۰۰سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطولmm(PE 600۷۸۴۰۱
۸۳,۹۰۰بست آویز لوله ۹۰ طرح جدید۸۵۵۰۰۲۹۳,۰۰۰سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش( بالوله)۲۰۰mm ۷۸۴۲۰
۹۹,۴۰۰بست آویز لوله ۱۱۰ طرح جدید۸۵۶۰۰۳۶۱,۰۰۰سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطولmm(PE 200۷۸۴۲۱
۱۱۱,۶۰۰بست آویز لوله ۱۲۵ طرح جدید۸۵۷۰۰۴۱۸,۰۰۰سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش( بالوله)۷۵۰mm ۷۸۴۴۰
۵۵,۱۰۰بست رایزر لوله ۵۰ طرح جدید۸۶۲۰۰۴۴۹,۰۰۰سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطولmm(PE 750۷۸۴۴۱
۶۱,۰۰۰بست رایزر لوله ۶۳ طرح جدید۸۶۳۰۰۴۵۶,۰۰۰سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش( بالوله)۹۰cm ۷۸۴۶۰
۶۵,۲۰۰بست رایزر لوله ۷۵ طرح جدید۸۶۴۰۰۴۷۶,۰۰۰سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطولmm(PE 900۷۸۴۶۱
۷۴,۴۰۰بست رایزر لوله ۹۰ طرح جدید۸۶۵۰۰۵۳۰,۰۰۰سیفون ۹۰ یک تکه با درپوش( بالوله)۶۰۰mm ۷۸۵۰۰
۸۹,۹۰۰بست رایزر لوله ۱۱۰ طرح جدید۸۶۶۰۰۳۹۱,۰۰۰سیفون ۹۰ یک تکه با درپوش( بالوله)۲۰۰mm ۷۸۵۲۰
۱۰۲,۲۰۰بست رایزر لوله ۱۲۵ طرح جدید۸۶۷۰۰۵۷۰,۰۰۰سیفون ۹۰ یک تکه با درپوش( بالوله)۷۵۰mm ۷۸۵۴۰
ابزار آلات ۶۲۳,۰۰۰سیفون ۹۰ یک تکه با درپوش( بالوله)۹۰۰mm ۷۸۵۶۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰دستگاه برش و پخ لوله با سه پایه مربوطه۸۰۰۱۰۱,۰۴۱,۰۰۰سیفون ۱۱۰ یک تکه  با درپوش( بالوله)۶۰۰mm ۷۸۶۰۰
۶۶۵,۰۰۰تیغه برش دستگاه نیوفلکس – x15mm22( ضخامت – mm6/3 قطر سوراخ)mm4۸۰۰۱۱۸۵۴,۰۰۰سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۱۲۵ وطولmm(PE 600۷۸۶۰۱
۱,۷۰۰,۰۰۰قالب دستگاه برش و پخ لوله سایز ۵۰۸۰۰۲۰۷۵۱,۰۰۰سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش( بالوله)۲۰۰mm ۷۸۶۲۰
۱,۷۰۰,۰۰۰قالب دستگاه برش و پخ لوله سایز ۶۳۸۰۰۳۰۷۴۲,۰۰۰سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۱۲۵ وطولmm(PE 200۷۸۶۲۱
۱,۷۰۰,۰۰۰قالب دستگاه برش و پخ لوله سایز ۷۵۸۰۰۴۰۱,۱۱۵,۰۰۰سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش( بالوله)۷۵۰mm ۷۸۶۴۰
۱,۷۰۰,۰۰۰قالب دستگاه برش و پخ لوله سایز ۹۰۸۰۰۵۰۹۱۳,۰۰۰سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۱۲۵ وطولmm(PE 750۷۸۶۴۱
۸,۳۰۰,۰۰۰جعبه ابزار کامل تست (استاپر)۸۰۱۱۰۱,۲۱۷,۰۰۰سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش( بالوله)۹۰۰mm ۷۸۶۶۰
۲,۸۸۰,۰۰۰ابزار تست (استاپر)۸۰۱۱۲۹۵۶,۰۰۰سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۱۲۵ وطولmm(PE 900۷۸۶۶۱
۴۳۷,۰۰۰لاستیک یدك استاپر۸۰۱۱۴۸۲۵,۰۰۰سیفون ۱۱۰ یک تکه با لوله سوکتدار ۲۵۰mm ۷۹۶۰۰
۸۲,۰۰۰مایع روان کننده پوش فیت)cc125( ۸۰۲۳۰۸۹۹,۰۰۰سیفون ۱۱۰ یک تکه با لوله سوکتدار ۳۵۰mm ۷۹۶۲۰
   ۱,۰۳۸,۰۰۰سیفون ۱۱۰ یک تکه با لوله سوکتدار ۶۰۰mm ۷۹۶۶۰
   ۵۰۰,۰۰۰عصایى پشت بام ۶۳۷۹۷۳۰
   ۴۱۶,۰۰۰عصایى پشت بام۶۳ ۱۵۰cm ۷۹۷۳۱
 کاهش و افزایش قیمت محصولات بدون اعلام قبلی انجام می پذیرد ۷۰۳,۰۰۰عصایى پشت بام ۹۰۷۹۷۵۰
   ۵۹۳,۰۰۰عصایى پشت بام۹۰ ۱۵۰cm ۷۹۷۵۱

 

لیست قیمت پوش فیت نیوفلکس گروه B

 لیست قیمت لوله و اتصالات پوش فیت نیوفلکس (b) جهت دریافت قیمت با تخفیف ویژه تماس حاصل فرمایید

قیمت(ریال)شرحکدقیمت(ریال)شرحکد
۶۱۶,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۶۰۵۰۰ گروه B۱۱۸۲۰۶۱,۰۰۰لوله پوشفیت ۶۳۱۵۰ گروه B۱۱۳۰۰
۱,۰۴۵,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۶۰۱۰۰۰ گروه B۱۱۸۴۰۷۸,۰۰۰لوله پوشفیت ۶۳۲۵۰ گروه B۱۱۳۱۰
۱,۸۱۹,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۶۰۲۰۰۰ گروه B۱۱۸۶۰۱۲۲,۰۰۰لوله پوشفیت ۶۳۵۰۰ گروه B۱۱۳۲۰
۲,۵۹۳,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۶۰۳۰۰۰ گروه B۱۱۸۸۰۲۱۲,۰۰۰لوله پوشفیت ۶۳۱۰۰۰ گروه B۱۱۳۴۰
۱۴۲,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۶۳۵۰۰ گروه B۱۳۳۲۰۳۷۵,۰۰۰لوله پوشفیت ۶۳۲۰۰۰ گروه B۱۱۳۶۰
۲۳۲,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۶۳۱۰۰۰ گروه B۱۳۳۴۰۵۳۸,۰۰۰لوله پوشفیت ۶۳۳۰۰۰ گروه B۱۱۳۸۰
۳۹۵,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۶۳۲۰۰۰ گروه B۱۳۳۶۰۷۵,۰۰۰لوله پوشفیت ۷۵۱۵۰ گروه B۱۱۴۰۰
۵۵۸,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۶۳۳۰۰۰ گروه B۱۳۳۸۰۹۱,۰۰۰لوله پوشفیت ۷۵۲۵۰ گروه B۱۱۴۱۰
۱۶۷,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۷۵۵۰۰ گروه B۱۳۴۲۰۱۴۶,۰۰۰لوله پوشفیت ۷۵۵۰۰ گروه B۱۱۴۲۰
۲۷۷,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۷۵۱۰۰۰ گروه B۱۳۴۴۰۲۵۷,۰۰۰لوله پوشفیت ۷۵۱۰۰۰ گروه B۱۱۴۴۰
۴۷۴,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۷۵۲۰۰۰ گروه B۱۳۴۶۰۴۵۴,۰۰۰لوله پوشفیت ۷۵۲۰۰۰ گروه B۱۱۴۶۰
۶۷۲,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۷۵۳۰۰۰ گروه B۱۳۴۸۰۶۵۲,۰۰۰لوله پوشفیت ۷۵۳۰۰۰ گروه B۱۱۴۸۰
۲۱۹,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۹۰۵۰۰ گروه B۱۳۵۲۰۹۷,۰۰۰لوله پوشفیت ۹۰۱۵۰ گروه B۱۱۵۰۰
۳۵۹,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۹۰۱۰۰۰ گروه B۱۳۵۴۰۱۲۲,۰۰۰لوله پوشفیت ۹۰۲۵۰ گروه B۱۱۵۱۰
۶۱۴,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۹۰۲۰۰۰ گروه B۱۳۵۶۰۱۹۴,۰۰۰لوله پوشفیت ۹۰۵۰۰ گروه B۱۱۵۲۰
۸۷۳,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۹۰۳۰۰۰ گروه B۱۳۵۸۰۳۳۴,۰۰۰لوله پوشفیت ۹۰۱۰۰۰ گروه B۱۱۵۴۰
۳۱۰,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۱۰۵۰۰ گروه B۱۳۶۲۰۵۸۹,۰۰۰لوله پوشفیت ۹۰۲۰۰۰ گروه B۱۱۵۶۰
۵۱۵,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۱۰۱۰۰۰ گروه B۱۳۶۴۰۸۴۸,۰۰۰لوله پوشفیت ۹۰۳۰۰۰ گروه B۱۱۵۸۰
۸۸۱,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۱۰۲۰۰۰ گروه B۱۳۶۶۰۱۳۲,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۱۰۱۵۰ گروه B۱۱۶۰۰
۱,۲۵۵,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۱۰۳۰۰۰ گروه B۱۳۶۸۰۱۷۳,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۱۰۲۵۰ گروه B۱۱۶۱۰
۴۲۱,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۲۵۵۰۰ گروه B۱۳۷۲۰۲۷۸,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۱۰۵۰۰ گروه B۱۱۶۲۰
۷۰۰,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۲۵۱۰۰۰ گروه B۱۳۷۴۰۴۸۲,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۱۰۱۰۰۰ گروه B۱۱۶۴۰
۱,۱۸۶,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۲۵۲۰۰۰ گروه B۱۳۷۶۰۸۴۹,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۱۰۲۰۰۰ گروه B۱۱۶۶۰
۱,۶۷۲,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۲۵۳۰۰۰ گروه B۱۳۷۸۰۱,۲۲۲,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۱۰۳۰۰۰ گروه B۱۱۶۸۰
۶۸۳,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۶۰۵۰۰ گروه B۱۳۸۲۰۲۳۸,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۲۵۲۵۰ گروه B۱۱۷۱۰
۱,۱۱۲,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۶۰۱۰۰۰ گروه B۱۳۸۴۰۳۸۱,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۲۵۵۰۰ گروه B۱۱۷۲۰
۱,۸۸۶,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۶۰۲۰۰۰ گروه B۱۳۸۶۰۶۶۰,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۲۵۱۰۰۰ گروه B۱۱۷۴۰
۲,۶۶۰,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۶۰۳۰۰۰ گروه B۱۳۸۸۰۱,۱۴۵,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۲۵۲۰۰۰ گروه B۱۱۷۶۰
۶۸,۰۰۰بوشن ۵۰۲۰۲۰۰۱,۶۳۱,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۲۵۳۰۰۰ گروه B۱۱۷۸۰
۷۶,۰۰۰بوشن ۶۳۲۰۳۰۰۳۸۶,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۶۰۲۵۰ گروه B۱۱۸۱۰
قیمت(ریال)شرحکدقیمت(ریال)شرحکد
۵۶۷,۰۰۰زانو ۸۷ درجه ۱۶۰۳۰۸۸۷۸۵,۰۰۰بوشن ۷۵۲۰۴۰۰
۱۰۹,۰۰۰زانو ۴۵ درجه ونت دار ۵۰۶۳۶۳۳۳۳۴۵۱۱۲,۰۰۰بوشن ۹۰۲۰۵۰۰
۱۱۱,۰۰۰زانو ۸۷ درجه ونت دار۵۰۶۳۶۳۳۳۳۸۷۱۶۴,۰۰۰بوشن ۱۱۰۲۰۶۰۰
۲۳۴,۰۰۰زانو ۴۵ درجه ونت دار ۵۰۱۱۰۱۱۰۳۳۶۴۵۲۳۴,۰۰۰بوشن ۱۲۵۲۰۷۰۰
۲۴۳,۰۰۰زانو ۸۷ درجه ونت دار۵۰۱۱۰۱۱۰۳۳۶۸۷۳۸۰,۰۰۰بوشن ۱۶۰۲۰۸۰۰
۳۲,۰۰۰زانو ۵۰۵۰ جهت ارتباط با ظرفشوئى و …۳۵۲۲۰۶۹,۰۰۰تبدیل خارج از مرکز ۶۳۵۰۲۶۳۲۰
۶۱,۰۰۰لاستیک۵۰۳۰ ارتباطى فاضلاب ظرفشوئى و ۳۶۲۰۰۶۹,۰۰۰تبدیل خارج از مرکز ۷۵۵۰۲۶۴۲۰
۴۵,۰۰۰لاستیک۵۰۴۰ ارتباطى فاضلاب ظرفشوئى و ۳۶۲۱۰۷۰,۰۰۰تبدیل خارج از مرکز ۷۵۶۳۲۶۴۳۰
۴۵,۰۰۰لاستیک  ۵۰۵۰ارتباطى فاضلاب ظرفشوئى و …۳۶۲۲۰۷۷,۰۰۰تبدیل خارج از مرکز ۹۰۵۰۲۶۵۲۰
۸۰,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۵۰۵۰۴۰۲۲۰۸۲,۰۰۰تبدیل خارج از مرکز ۶۳۹۰۲۶۵۳۰
۱۰۰,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۵۰۶۳۴۰۳۲۰۱۱۸,۰۰۰تبدیل خارج از مرکز ۱۱۰۵۰۲۶۶۲۰
۱۱۰,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۶۳۶۳۴۰۳۳۰۱۲۰,۰۰۰تبدیل خارج از مرکز ۶۳۱۱۰۲۶۶۳۰
۱۱۰,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۷۵۵۰۴۰۴۲۰۱۳۲,۰۰۰تبدیل خارج از مرکز ۱۱۰۷۵۲۶۶۴۰
۱۱۵,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۷۵۶۳۴۰۴۳۰۱۳۵,۰۰۰تبدیل خارج از مرکز ۱۱۰۹۰۲۶۶۵۰
۱۲۷,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۷۵۷۵۴۰۴۴۰۱۷۱,۰۰۰تبدیل خارج از مرکز ۱۲۵۱۱۰۲۶۷۶۰
۱۱۷,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۹۰۵۰۴۰۵۲۰۲۴۹,۰۰۰تبدیل خارج از مرکز ۱۶۰۱۱۰۲۶۸۶۰
۱۵۵,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۹۰۶۳۴۰۵۳۰۲۹۶,۰۰۰تبدیل خارج از مرکز ۱۶۰۱۲۵۲۶۸۷۰
۱۶۴,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۹۰۷۵۴۰۵۴۰۴۷,۰۰۰زانو ۴۵ درجه ۵۰۳۰۲۴۵
۱۷۰,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۹۰۹۰۴۰۵۵۰۵۰,۰۰۰زانو ۸۷ درجه ۵۰۳۰۲۸۷
۲۱۰,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۱۱۰۵۰۴۰۶۲۰۶۲,۰۰۰زانو ۴۵ درجه ۶۳۳۰۳۴۵
۲۱۶,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۱۱۰۶۳۴۰۶۳۰۷۴,۰۰۰زانو ۸۷ درجه ۶۳۳۰۳۸۷
۲۶۴,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۱۱۰۷۵۴۰۶۴۰۸۰,۰۰۰زانو ۴۵ درجه ۷۵۳۰۴۴۵
۲۶۲,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۱۱۰۹۰۴۰۶۵۰۸۸,۰۰۰زانو ۸۷ درجه ۷۵۳۰۴۸۷
۳۱۳,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۱۱۰۱۱۰۴۰۶۶۰۱۱۱,۰۰۰زانو ۴۵ درجه ۹۰۳۰۵۴۵
۴۰۳,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۱۲۵۱۱۰۴۰۷۶۰۱۲۸,۰۰۰زانو ۸۷ درجه ۹۰۳۰۵۸۷
۴۲۱,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۱۲۵۱۲۵۴۰۷۷۰۱۸۱,۰۰۰زانو ۴۵ درجه ۱۱۰۳۰۶۴۵
۵۶۹,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۱۶۰۱۱۰۴۰۸۶۰۲۰۴,۰۰۰زانو ۸۷ درجه ۱۱۰۳۰۶۸۷
۶۲۳,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۱۶۰۱۲۵۴۰۸۷۰۲۳۴,۰۰۰زانو ۴۵ درجه ۱۲۵۳۰۷۴۵
۷۳۱,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۱۶۰۱۶۰۴۰۸۸۰۲۷۸,۰۰۰زانو ۸۷ درجه ۱۲۵۳۰۷۸۷
۸۸,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۵۰۵۰۴۲۲۲۰۴۷۲,۰۰۰زانو ۴۵ درجه ۱۶۰۳۰۸۴۵
قیمت(ریال)شرحکدقیمت(ریال)شرحکد
۵۶۱,۰۰۰دریچه بازدید ۱۶۰۶۵۸۰۰۱۰۳,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۶۳۵۰۴۲۳۲۰
۱۳۹,۰۰۰دریچه بازدید انتهایى ۷۵۶۶۴۰۰۱۱۸,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۶۳۶۳۴۲۳۳۰
۲۴۰,۰۰۰دریچه بازدید انتهایى ۱۱۰۶۶۶۰۰۱۲۵,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۷۵۵۰۴۲۴۲۰
۳۴۰,۰۰۰سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵)۶۰۰mm ۷۸۰۰۰۱۶۶,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۷۵۷۵۴۲۴۴۰
۲۳۹,۰۰۰سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵)۲۰۰mm ۷۸۰۲۰۱۵۷,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۹۰۵۰۴۲۵۲۰
۳۶۹,۰۰۰سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵)۷۵۰mm ۷۸۰۴۰۱۷۳,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۶۳۹۰۴۲۵۳۰
۴۰۷,۰۰۰سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵)۹۰۰mm ۷۸۰۶۰۱۸۰,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۹۰۷۵۴۲۵۴۰
۲۷۳,۰۰۰سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۶۳)۶۰۰mm ۷۸۲۰۰۱۹۴,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۹۰۹۰۴۲۵۵۰
۱۹۹,۰۰۰سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۶۳)۲۰۰mm ۷۸۲۲۰۲۲۹,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۱۱۰۵۰۴۲۶۲۰
۲۹۷,۰۰۰سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۶۳)۷۵۰mm ۷۸۲۴۰۲۴۶,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۱۱۰۶۳۴۲۶۳۰
۳۲۷,۰۰۰سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۶۳)۹۰۰mm ۷۸۲۶۰۲۶۶,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۱۱۰۷۵۴۲۶۴۰
۳۴۲,۰۰۰سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله)۶۰۰mm ۷۸۳۰۰۲۹۰,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۱۱۰۹۰۴۲۶۵۰
۳۵۳,۰۰۰سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطولmm(PE 600۷۸۳۰۱۳۴۷,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۱۱۰۱۱۰۴۲۶۶۰
۳۲۸,۰۰۰سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله ۶۳ وطولmm(PE 600۷۸۳۰۲۴۱۹,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۱۲۵۱۱۰۴۲۷۶۰
۲۳۸,۰۰۰سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله)۲۰۰mm ۷۸۳۲۰۴۸۰,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۱۲۵۱۲۵۴۲۷۷۰
۲۹۲,۰۰۰سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطولmm(PE 200۷۸۳۲۱۶۸۸,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۱۶۰۱۱۰۴۲۸۶۰
۲۶۹,۰۰۰سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله ۶۳ وطولmm(PE 200۷۸۳۲۲۷۶۸,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۱۶۰۱۲۵۴۲۸۷۰
۳۸۱,۰۰۰سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله)۷۵۰mm ۷۸۳۴۰۸۹۸,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۱۶۰۱۶۰۴۲۸۸۰
۳۸۴,۰۰۰سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطولmm(PE 750۷۸۳۴۱۵۲۷,۰۰۰انشعاب دوبل ۶۷ درجه ۱۱۰۱۱۰۱۱۰۵۱۶۶۶
۳۵۱,۰۰۰سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله ۶۳ وطولmm(PE 750۷۸۳۴۲۱۵,۰۰۰درپوش ۵۰۶۰۲۰۰
۴۰۸,۰۰۰سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله)۹۰۰mm ۷۸۳۶۰۱۸,۰۰۰درپوش ۶۳۶۰۳۰۰
۴۰۶,۰۰۰سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطولmm(PE 900۷۸۳۶۱۲۶,۰۰۰درپوش ۷۵۶۰۴۰۰
۳۷۱,۰۰۰سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله ۶۳ وطولmm(PE 900۷۸۳۶۲۳۶,۰۰۰درپوش ۹۰۶۰۵۰۰
۳۹۱,۰۰۰سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش( بالوله)۶۰۰mm ۷۸۴۰۰۵۷,۰۰۰درپوش ۱۱۰۶۰۶۰۰
۴۲۵,۰۰۰سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطولmm(PE 600۷۸۴۰۱۷۱,۰۰۰درپوش ۱۲۵۶۰۷۰۰
۲۹۳,۰۰۰سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش( بالوله)۲۰۰mm ۷۸۴۲۰۱۳۳,۰۰۰درپوش ۱۶۰۶۰۸۰۰
۳۶۱,۰۰۰سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطولmm(PE 200۷۸۴۲۱۱۵۲,۰۰۰دریچه بازدید ۷۵۶۵۴۰۰
۴۱۸,۰۰۰سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش( بالوله)۷۵۰mm ۷۸۴۴۰۲۲۲,۰۰۰دریچه بازدید  ۹۰۶۵۵۰۰
۴۴۹,۰۰۰سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطولmm(PE 750۷۸۴۴۱۳۰۳,۰۰۰دریچه بازدید ۱۱۰۶۵۶۰۰
۴۵۶,۰۰۰سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش( بالوله)۹۰cm ۷۸۴۶۰۳۶۴,۰۰۰دریچه بازدید ۱۲۵۶۵۷۰۰
قیمت(ریال)شرحکدقیمت(ریال)شرحکد
۶۵,۲۰۰بست رایزر لوله ۷۵ طرح جدید۸۶۴۰۰۴۷۶,۰۰۰سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطولmm(PE 900۷۸۴۶۱
۷۴,۴۰۰بست رایزر لوله ۹۰ طرح جدید۸۶۵۰۰۵۳۰,۰۰۰سیفون ۹۰ یک تکه با درپوش( بالوله)۶۰۰mm ۷۸۵۰۰
۸۹,۹۰۰بست رایزر لوله ۱۱۰ طرح جدید۸۶۶۰۰۳۹۱,۰۰۰سیفون ۹۰ یک تکه با درپوش( بالوله)۲۰۰mm ۷۸۵۲۰
۱۰۲,۲۰۰بست رایزر لوله ۱۲۵ طرح جدید۸۶۷۰۰۵۷۰,۰۰۰سیفون ۹۰ یک تکه با درپوش( بالوله)۷۵۰mm ۷۸۵۴۰
ابزار آلات ۶۲۳,۰۰۰سیفون ۹۰ یک تکه با درپوش( بالوله)۹۰۰mm ۷۸۵۶۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰دستگاه برش و پخ لوله با سه پایه مربوطه۸۰۰۱۰۱,۰۴۱,۰۰۰سیفون ۱۱۰ یک تکه  با درپوش( بالوله)۶۰۰mm ۷۸۶۰۰
۶۶۵,۰۰۰تیغه برش دستگاه نیوفلکس – x15mm22( ضخامت – mm6/3 قطر سوراخ)mm4۸۰۰۱۱۸۵۴,۰۰۰سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۱۲۵ وطولmm(PE 600۷۸۶۰۱
۱,۷۰۰,۰۰۰قالب دستگاه برش و پخ لوله سایز ۵۰۸۰۰۲۰۷۵۱,۰۰۰سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش( بالوله)۲۰۰mm ۷۸۶۲۰
۱,۷۰۰,۰۰۰قالب دستگاه برش و پخ لوله سایز ۶۳۸۰۰۳۰۷۴۲,۰۰۰سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۱۲۵ وطولmm(PE 200۷۸۶۲۱
۱,۷۰۰,۰۰۰قالب دستگاه برش و پخ لوله سایز ۷۵۸۰۰۴۰۱,۱۱۵,۰۰۰سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش( بالوله)۷۵۰mm ۷۸۶۴۰
۱,۷۰۰,۰۰۰قالب دستگاه برش و پخ لوله سایز ۹۰۸۰۰۵۰۹۱۳,۰۰۰سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۱۲۵ وطولmm(PE 750۷۸۶۴۱
۸,۳۰۰,۰۰۰جعبه ابزار کامل تست (استاپر)۸۰۱۱۰۱,۲۱۷,۰۰۰سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش( بالوله)۹۰۰mm ۷۸۶۶۰
۲,۸۸۰,۰۰۰ابزار تست (استاپر)۸۰۱۱۲۹۵۶,۰۰۰سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۱۲۵ وطولmm(PE 900۷۸۶۶۱
۴۳۷,۰۰۰لاستیک یدك استاپر۸۰۱۱۴۸۲۵,۰۰۰سیفون ۱۱۰ یک تکه با لوله سوکتدار ۲۵۰mm ۷۹۶۰۰
۸۲,۰۰۰مایع روان کننده پوش فیت)cc125( ۸۰۲۳۰۸۹۹,۰۰۰سیفون ۱۱۰ یک تکه با لوله سوکتدار ۳۵۰mm ۷۹۶۲۰
۱,۰۳۸,۰۰۰سیفون ۱۱۰ یک تکه با لوله سوکتدار ۶۰۰mm ۷۹۶۶۰
۵۰۰,۰۰۰عصایى پشت بام ۶۳۷۹۷۳۰
۴۱۶,۰۰۰عصایى پشت بام۶۳ ۱۵۰cm ۷۹۷۳۱
۷۰۳,۰۰۰عصایى پشت بام ۹۰۷۹۷۵۰
۵۹۳,۰۰۰عصایى پشت بام۹۰ ۱۵۰cm ۷۹۷۵۱
کاهش و افزایش قیمت محصولات بدون اعلام قبلی انجام می پذیرد۸۵۸,۰۰۰عصایی پشت بام ۱۱۰( بالوله)۲۰۰cm ۷۹۷۶۰
۷۳۵,۰۰۰عصایی پشت بام ۱۱۰( بالوله)۱۵۰cm ۷۹۷۶۱
۶۲,۳۰۰بست آویز لوله ۵۰ طرح جدید۸۵۲۰۰
۷۰,۲۰۰بست آویز لوله ۶۳ طرح جدید۸۵۳۰۰
۷۴,۸۰۰بست آویز لوله ۷۵ طرح جدید۸۵۴۰۰
۸۳,۹۰۰بست آویز لوله ۹۰ طرح جدید۸۵۵۰۰
۹۹,۴۰۰بست آویز لوله ۱۱۰ طرح جدید۸۵۶۰۰
۱۱۱,۶۰۰بست آویز لوله ۱۲۵ طرح جدید۸۵۷۰۰
۵۵,۱۰۰بست رایزر لوله ۵۰ طرح جدید۸۶۲۰۰
۶۱,۰۰۰بست رایزر لوله ۶۳ طرح جدید۸۶۳۰۰

 

 

 

لیست قیمت اتصالات پیچی پلی ران

          کلیه محصولات اتصالات پیچی پلی اتیلن پلی ران دارای تخفیف میباشند خواهشمند است قبل از خرید تماس حاصل فرمایید

قيمت واحد)ريال (تعداد در كارتنكد كالااندازه

mm. /inch

نام محصول
۲۱,۲۳۰۱۵۰۰۱۰-۰۲۰-۰۲۲۰× ۱/۲اتصال نر پلی اتیلن پلی ران
۲۸,۰۴۰۱۰۰۰۱۰-۰۲۵-۰۳۲۵×۳/۴
۴۸,۸۲۰۱۰۰۰۱۰-۰۳۲-۱۰۳۲×۱
۹۲,۷۰۰۴۵۰۱۰-۰۴۰-۱۱۴۰×۱ ¼
۱۲۹,۱۷۰۳۰۰۱۰-۰۵۰-۱۲۵۰×۱ ۱/۲
۱۳۲,۵۴۰۳۰۰۱۰-۰۵۰-۲۰۵۰×۲
۲۰۳,۲۱۰۲۰۰۱۰-۰۶۳-۲۰۶۳×۲
۳۹۶,۸۷۰۱۱۰۱۰-۰۷۵-۲۰۷۵×۲
۳۹۶,۸۷۰۱۱۰۱۰-۰۷۵-۲۲۷۵×۲ ۱/۲
۷۸۸,۹۶۰۹۰۱۰-۰۹۰-۳۰۹۰×۳
۱,۱۹۷,۵۱۰۸۰۱۰-۱۱۰-۴۰۱۱۰×۴
۱,۹۷۹,۱۸۰۶۰۱۰-۱۲۵-۴۰۱۲۵×۴
۱,۹۷۹,۱۸۰۶۰۱۰-۱۲۵-۵۰۱۲۵×۵
قيمت واحد)ريال (تعداد دركد كالااندازه

mm . / inch

نام محصول
۲۴,۴۳۰۱۵۰۰۱۱-۰۲۰-۰۲۲۰×۱/۲اتصال ماده پلی اتیلن پلی ران
۲۹,۱۹۰۱۵۰۰۱۱-۰۲۵-۰۳۲۵×۳/۴
۴۶,۳۴۰۱۰۰۰۱۱-۰۳۲-۱۰۳۲×۱
۱۰۰,۷۳۰۴۵۰۱۱-۰۴۰-۱۱۴۰×۱ ۱/۴
۱۲۷,۵۵۰۳۵۰۱۱-۰۵۰-۱۲۵۰×۱ ۱/۲
۲۰۴,۱۸۰۲۰۰۱۱-۰۶۳-۲۰۶۳×۲
۴۶۷,۷۴۰۱۳۰۱۱-۰۷۵-۲۰۷۵×۲
۴۶۷,۷۴۰۱۳۰۱۱-۰۷۵-۲۲۷۵×۲ ۱/۲
۸۷۸,۶۴۰۱۰۰۱۱-۰۹۰-۳۰۹۰×۳
۱,۳۶۴,۶۲۰۸۰۱۱-۱۱۰-۴۰۱۱۰×۴
۱,۹۷۹,۱۸۰۶۰۱۱-۱۲۵-۴۰۱۲۵×۴
۱,۹۷۹,۱۸۰۶۰۱۱-۱۲۵-۵۰۱۲۵×۵
قيمت واحد

) ريال (

تعداد در كارتنكد كالااندازه

.mm

نام محصول
۳۶,۰۹۰۱۳۵۰۱۲-۰۲۰-۰۰۲۰×۲۰رابط مساوی پلی ران
۴۸,۳۸۰۹۶۰۱۲-۰۲۵-۰۰۲۵×۲۵
۸۳,۳۵۰۷۰۰۱۲-۰۳۲-۰۰۳۲×۳۲
۱۳۹,۸۰۰۳۰۰۱۲-۰۴۰-۰۰۴۰×۴۰
۲۰۶,۳۷۰۲۰۰۱۲-۰۵۰-۰۰۵۰×۵۰
۳۲۱,۲۵۰۱۲۰۱۲-۰۶۳-۰۰۶۳×۶۳
۶۸۵,۱۲۰۶۰۱۲-۰۷۵-۰۰۷۵×۷۵
۱,۲۴۷,۲۰۰۶۰۱۲-۰۹۰-۰۰۹۰×۹۰
۱,۵۱۸,۳۳۰۴۰۱۲-۱۱۰-۰۰۱۱۰×۱۱۰
۲,۲۵۷,۰۲۰۳۰۱۲-۱۲۵-۰۰۱۲۵×۱۲۵

اتصالات پیچی فشار قوی

قيمت واحد)ريال (تعداد در كارتنكد كالااندازه

mm. /inch

نام محصول
۴۱,۴۳۰۱۰۰۰۱۳-۰۲۵-۲۰۲۵×۲۰تبديل پیچی پلی ران
۸۸,۰۹۰۸۰۰۱۳-۰۳۲-۲۰۳۲×۲۰
۸۸,۵۵۰۷۵۰۱۳-۰۳۲-۲۵۳۲×۲۵
۱۰۶,۴۷۰۵۰۰۱۳-۰۴۰-۲۵۴۰×۲۵
۱۰۶,۴۷۰۴۰۰۱۳-۰۴۰-۳۲۴۰×۳۲
۱۶۸,۹۳۰۳۰۰۱۳-۰۵۰-۳۲۵۰×۳۲
۱۶۸,۹۳۰۲۲۰۱۳-۰۵۰-۴۰۵۰×۴۰
۳۴۴,۸۰۰۱۸۰۱۳-۰۶۳-۳۲۶۳×۳۲
۳۴۴,۸۰۰۱۶۰۱۳-۰۶۳-۴۰۶۳×۴۰
۳۴۴,۸۰۰۱۴۰۱۳-۰۶۳-۵۰۶۳×۵۰
۶۱۸,۴۳۰۱۲۰۱۳-۰۷۵-۵۰۷۵×۵۰
۶۱۸,۴۳۰۹۰۱۳-۰۷۵-۶۳۷۵×۶۳
۱,۱۴۳,۲۴۰۶۰۱۳-۰۹۰-۶۳۹۰×۶۳
۱,۱۴۳,۲۴۰۶۰۱۳-۰۹۰-۷۵۹۰×۷۵
۱,۳۴۶,۶۸۰۶۰۱۳-۱۱۰-۶۳۱۱۰×۶۳
۱,۳۴۶,۶۸۰۶۰۱۳-۱۱۰-۷۵۱۱۰×۷۵
۱,۳۴۶,۶۸۰۴۰۱۳-۱۱۰-۹۰۱۱۰×۹۰
۲,۰۷۸,۵۳۰۳۰۱۳-۱۲۵-۱۱۱۲۵×۱۱۰
قيمت واحد)ريال (تعداد در كارتنكد كالااندازه

mm. /inch

نام محصول
۴۹,۲۵۰۱۰۰۰۳۲-۰۲۰-۰۰۲۰×۲۰زانو پلی اتیلن پیچی پلی ران
۵۱,۶۹۰۸۰۰۳۲-۰۲۵-۰۰۲۵×۲۵
۸۵,۰۷۰۵۰۰۳۲-۰۳۲-۰۰۳۲×۳۲
۱۵۷,۵۷۰۲۶۰۳۲-۰۴۰-۰۰۴۰×۴۰
۲۲۳,۴۰۰۱۵۰۳۲-۰۵۰-۰۰۵۰×۵۰
۴۳۹,۳۹۰۹۰۳۲-۰۶۳-۰۰۶۳×۶۳
۱,۱۷۱,۵۸۰۵۰۳۲-۰۷۵-۰۰۷۵×۷۵
۱,۹۰۲,۹۳۰۴۰۳۲-۰۹۰-۰۰۹۰×۹۰
۲,۳۹۹,۴۱۰۴۰۳۲-۱۱۰-۰۰۱۱۰×۱۱۰
۲,۸۵۵,۶۸۰۴۰۳۲-۱۲۵-۰۰۱۲۵×۱۲۵

 

قيمت واحد)ريال(تعداد در كارتنكد كالااندازه

mm . / inch

نام محصول
۲۵,۵۵۰۱۴۰۰۳۰-۰۲۰-۰۲۲۰×۱/۲زانو نر پلی اتیلن پلی ران
۳۹,۵۵۰۱۰۰۰۳۰-۰۲۵-۰۳۲۵×۳/۴
۷۷,۷۴۰۸۸۰۳۰-۰۳۲-۱۰۳۲×۱
۱۵۱,۱۸۰۴۵۰۳۰-۰۴۰-۱۱۴۰×۱ ۱/۴
۲۱۲,۰۵۰۲۵۰۳۰-۰۵۰-۱۲۵۰×۱ ۱/۲
۳۸۶,۴۹۰۱۲۰۳۰-۰۶۳-۱۲۶۳×۱ ۱/۲
۳۸۶,۴۹۰۱۲۰۳۰-۰۶۳-۲۰۶۳×۲
۱,۲۰۹,۲۹۰۹۰۳۰-۰۷۵-۲۰۷۵×۲
۱,۲۰۹,۲۹۰۹۰۳۰-۰۷۵-۲۲۷۵×۲ ۱/۲
۱,۹۳۴,۹۹۰۵۰۳۰-۰۹۰-۲۲۹۰×۲ ۱/۲
۱,۹۳۴,۹۹۰۵۰۳۰-۰۹۰-۳۰۹۰×۳
۲,۲۵۰,۲۸۰۶۰۳۰-۱۱۰-۳۰۱۱۰×۳
۲,۲۵۰,۲۸۰۶۰۳۰-۱۱۰-۴۰۱۱۰×۴
قيمت واحد)ريال (تعداد در كارتنكد كالااندازه

mm. /inch

نام محصول
۳۷,۶۰۰۱۱۲۰۳۱-۰۲۰-۰۲۲۰×۱/۲زانو ماده پلی اتیلن پلی ران
۵۳,۴۴۰۱۱۲۰۳۱-۰۲۵-۰۳۲۵×۳/۴
۸۰,۳۹۰۸۰۰۳۱-۰۳۲-۱۰۳۲×۱
۱۶۶,۶۰۰۴۰۰۳۱-۰۴۰-۱۱۴۰×۱ ۱/۴
۲۲۳,۴۰۰۲۲۰۳۱-۰۵۰-۱۲۵۰×۱ ۱/۲
۴۱۵,۸۴۰۱۳۰۳۱-۰۶۳-۲۰۶۳×۲
۱,۲۸۹,۷۲۰۸۰۳۱-۰۷۵-۲۰۷۵×۲
۱,۲۸۹,۷۲۰۸۰۳۱-۰۷۵-۲۲۷۵×۲ ۱/۲
۲,۰۳۱,۳۱۰۵۰۳۱-۰۹۰-۲۲۹۰×۲ ۱/۲
۲,۰۳۱,۳۱۰۵۰۳۱-۰۹۰-۳۰۹۰×۳
۲,۳۹۰,۲۹۰۴۰۳۱-۱۱۰-۳۰۱۱۰×۳
۲,۳۹۰,۲۹۰۴۰۳۱-۱۱۰-۴۰۱۱۰×۴
قيمت واحد)ريال(تعداد در كارتنكد كالااندازه

.mm

نام محصول
۵۹,۷۳۰۷۰۰۱۴-۰۲۰-۰۰۲۰×۲۰×۲۰سه راه پیچی پلی اتیلن پلی ران
۷۳,۵۷۰۵۰۰۱۴-۰۲۵-۰۰۲۵×۲۵×۲۵
۱۲۴,۸۳۰۳۴۰۱۴-۰۳۲-۰۰۳۲×۳۲×۳۲
۲۰۳,۹۴۰۱۶۰۱۴-۰۴۰-۰۰۴۰×۴۰×۴۰
۳۲۶,۹۸۰۱۰۰۱۴-۰۵۰-۰۰۵۰×۵۰×۵۰
۶۰۹,۰۳۰۷۰۱۴-۰۶۳-۰۰۶۳×۶۳×۶۳
۱,۲۸۸,۷۲۰۵۰۱۴-۰۷۵-۰۰۷۵×۷۵×۷۵
۱,۹۶۰,۴۶۰۴۰۱۴-۰۹۰-۰۰۹۰×۹۰×۹۰
۲,۹۷۳,۲۸۰۲۰۱۴-۱۱۰-۰۰۱۱۰×۱۱۰×۱۱۰
۳,۷۹۵,۵۳۰۲۰۱۴-۱۲۵-۰۰۱۲۵×۱۲۵×۱۲۵

 

 

قيمت واحد)ريال(تعداد در كارتنكد كالااندازه

mm. / inch

نام محصول
۶۱,۶۰۰۸۰۰۴۱-۰۲۰-۰۲۲۰×۱/۲×۲۰سه راه ماده پلی ران
۸۸,۴۲۰۷۵۰۴۱-۰۲۵-۰۲۲۵×۱/۲×۲۵
۸۸,۴۲۰۷۵۰۴۱-۰۲۵-۰۳۲۵×۳/۴×۲۵
۱۳۵,۴۹۰۵۰۰۴۱-۰۳۲-۰۲۳۲×۱/۲×۳۲
۱۳۵,۴۹۰۵۰۰۴۱-۰۳۲-۰۳۳۲×۳/۴×۳۲
۱۳۵,۴۹۰۵۰۰۴۱-۰۳۲-۱۰۳۲×۱×۳۲
۲۸۷,۴۵۰۲۴۰۴۱-۰۴۰-۱۱۴۰×۱ ۱/۴×۴۰
۴۱۰,۲۰۰۱۵۰۴۱-۰۵۰-۱۲۵۰×۱ ۱/۲×۵۰
۸۰۳,۱۱۰۱۰۰۴۱-۰۶۳-۲۰۶۳×۲×۶۳
۱,۵۰۲,۳۲۰۶۰۴۱-۰۷۵-۲۰۷۵×۲×۷۵
۱,۵۰۲,۳۲۰۶۰۴۱-۰۷۵-۲۲۷۵×۲ ۱/۲×۷۵
۱,۸۲۹,۱۳۰۵۰۴۱-۰۹۰-۲۰۹۰×۲×۹۰
۱,۸۲۹,۱۳۰۵۰۴۱-۰۹۰-۲۲۹۰×۲ ۱/۲×۹۰
۱,۸۲۹,۱۳۰۵۰۴۱-۰۹۰-۳۰۹۰×۳×۹۰
۲,۵۴۸,۳۴۰۴۰۴۱-۱۱۰-۳۰۱۱۰×۳×۱۱۰
۲,۵۴۸,۳۴۰۴۰۴۱-۱۱۰-۴۰۱۱۰×۴×۱۱۰
قيمت واحد)ريال(تعداد در كارتنكد كالااندازه

mm. / inch

نام محصول
۶۷,۲۴۰۸۰۰۴۰-۰۲۰-۰۲۲۰×۱/۲×۲۰سه راه نر پلی ران
۸۷,۵۵۰۸۰۰۴۰-۰۲۵-۰۲۲۵×۱/۲×۲۵
۸۷,۵۵۰۸۰۰۴۰-۰۲۵-۰۳۲۵×۳/۴×۲۵
۱۳۸,۴۴۰۵۰۰۴۰-۰۳۲-۰۲۳۲×۱/۲×۳۲
۱۳۸,۴۴۰۵۰۰۴۰-۰۳۲-۰۳۳۲×۳/۴×۳۲
۱۳۸,۴۴۰۵۰۰۴۰-۰۳۲-۱۰۳۲×۱×۳۲
۲۵۷,۸۸۰۲۴۰۴۰-۰۴۰-۱۰۴۰×۱×۴۰
۲۵۷,۸۸۰۲۴۰۴۰-۰۴۰-۱۱۴۰×۱ ۱/۴×۴۰
۳۰۲,۱۹۰۱۴۰۴۰-۰۵۰-۱۱۵۰×۱ ۱/۴×۵۰
۳۰۲,۱۹۰۱۴۰۴۰-۰۵۰-۱۲۵۰×۱ ۱/۲×۵۰
۷۷۴,۷۱۰۸۰۴۰-۰۶۳-۱۰۶۳×۱×۶۳
۷۷۴,۷۱۰۸۰۴۰-۰۶۳-۱۲۶۳×۱ ۱/۲×۶۳
۷۷۴,۷۱۰۸۰۴۰-۰۶۳-۲۰۶۳×۲×۶۳
۱,۲۳۷,۷۴۰۶۰۴۰-۰۷۵-۱۲۷۵×۱ ۱/۲×۷۵
۱,۲۳۷,۷۴۰۶۰۴۰-۰۷۵-۲۰۷۵×۲×۷۵
۱,۲۳۷,۷۴۰۶۰۴۰-۰۷۵-۲۲۷۵×۲ ۱/۲×۷۵
۱,۶۳۱,۶۰۰۸۰۴۰-۰۹۰-۲۰۹۰×۲×۹۰
۱,۶۳۱,۶۰۰۸۰۴۰-۰۹۰-۲۲۹۰×۲ ۱/۲×۹۰
۱,۶۳۱,۶۰۰۸۰۴۰-۰۹۰-۳۰۹۰×۳×۹۰
۲,۴۰۸,۳۶۰۳۰۴۰-۱۱۰-۳۰۱۱۰×۳×۱۱۰
۲,۴۰۸,۳۶۰۳۰۴۰-۱۱۰-۴۰۱۱۰×۴×۱۱۰
۳,۱۶۶,۵۹۰۳۰۴۰-۱۲۵-۴۰۱۲۵×۴×۱۲۵
۳,۱۶۶,۵۹۰۳۰۴۰-۱۲۵-۵۰۱۲۵×۵×۱۲۵

 

قيمت واحد)ريال (تعداد در كارتنكد كالااندازه

.mm

نام محصول
۷۳,۵۷۰۶۰۰۱۴-۰۲۵-۲۰۲۵×۲۰×۲۵سه راه تبديل پلی ران
۱۲۷,۴۰۰۴۰۰۱۴-۰۳۲-۲۰۳۲×۲۰×۳۲
۱۲۷,۴۰۰۴۰۰۱۴-۰۳۲-۲۵۳۲×۲۵×۳۲
۲۱۰,۳۲۰۲۰۰۱۴-۰۴۰-۲۵۴۰×۲۵×۴۰
۲۱۶,۸۹۰۲۰۰۱۴-۰۴۰-۳۲۴۰×۳۲×۴۰
۳۳۱,۳۷۰۱۱۰۱۴-۰۵۰-۳۲۵۰×۳۲×۵۰
۳۳۱,۳۷۰۱۰۰۱۴-۰۵۰-۴۰۵۰×۴۰×۵۰
۶۶۵,۲۲۰۸۰۱۴-۰۶۳-۳۲۶۳×۳۲×۶۳
۶۶۵,۲۲۰۷۰۱۴-۰۶۳-۴۰۶۳×۴۰×۶۳
۶۶۵,۲۲۰۶۰۱۴-۰۶۳-۵۰۶۳×۵۰×۶۳
۱,۴۰۳,۰۲۰۵۰۱۴-۰۷۵-۵۰۷۵×۵۰×۷۵
۱,۴۰۳,۰۲۰۷۰۱۴-۰۷۵-۶۳۷۵×۶۳×۷۵
۱,۸۴۲,۳۴۰۴۰۱۴-۰۹۰-۶۳۹۰×۶۳×۹۰
۱,۸۴۲,۳۴۰۴۰۱۴-۰۹۰-۷۵۹۰×۷۵×۹۰
۲,۷۶۵,۶۶۰۳۰۱۴-۱۱۰-۶۳۱۱۰×۶۳×۱۱۰
۲,۷۶۵,۶۶۰۳۰۱۴-۱۱۰-۷۵۱۱۰×۷۵×۱۱۰
۲,۷۶۵,۶۶۰۲۰۱۴-۱۱۰-۹۰۱۱۰×۹۰×۱۱۰
۳,۶۵۹,۹۹۰۲۰۱۴-۱۲۵-۹۰۱۲۵×۹۰×۱۲۵
۳,۶۵۹,۹۹۰۲۰۱۴-۱۲۵-۱۱۱۲۵×۱۱۰×۱۲۵
قيمت واحد)ريال (تعداد در كارتنكد كالااندازه

mm. /inch

نام محصول
۹۹۰,۴۰۰۱۲۰۱۸-۰۶۳-۲۰۶۳×۲اتصال فلنج دار پلی اتیلن پلی ران
۱,۲۴۵,۳۱۰۱۲۰۱۸-۰۷۵-۲۲۷۵×۲ ۱/۲
۱,۳۸۴,۶۰۰۶۰۱۸-۰۹۰-۳۰۹۰×۳
۱,۴۳۲,۶۷۰۶۰۱۸-۰۹۰-۴۰۹۰×۴
۱,۴۹۴,۶۳۰۶۰۱۸-۱۱۰-۴۰۱۱۰×۴
۲,۲۹۰,۰۷۰۴۰۱۸-۱۲۵-۵۰۱۲۵×۵
قيمت واحد)ريال(تعداد در كارتنكد كالااندازه

mm

نام محصول
۲۵,۷۹۰۱۸۰۰۷۰-۰۲۰-۰۰۲۰درپوش انتهائي پيچي پلی ران
۳۳,۳۴۰۱۴۰۰۷۰-۰۲۵-۰۰۲۵
۵۹,۷۳۰۹۶۰۷۰-۰۳۲-۰۰۳۲
۱۰۵,۲۴۰۴۵۰۷۰-۰۴۰-۰۰۴۰
۱۳۹,۳۹۰۴۲۰۷۰-۰۵۰-۰۰۵۰
۲۰۶,۳۵۰۲۴۰۷۰-۰۶۳-۰۰۶۳
۴۸۳,۸۰۰۱۵۰۷۰-۰۷۵-۰۰۷۵
۱,۰۵۸,۲۵۰۹۰۷۰-۰۹۰-۰۰۹۰
۱,۴۳۸,۷۸۰۵۰۷۰-۱۱۰-۰۰۱۱۰
۲,۱۲۳,۷۷۰۳۰۷۰-۱۲۵-۰۰۱۲۵

کمربند انشعاب

قيمت واحد)ريال(تعداد

پيچ

تعداد در

كارتن

كد كالااندازه

mm. / inch

نام محصول
۲۳,۹۸۰۲۲۰۰۰۱۵-۰۲۰-۰۲۲۰×۱/۲كمربند پلی اتیلن پلی ران
 
۲۶,۵۷۰۲۱۶۰۰۱۵-۰۲۵-۰۲۲۵×۱/۲
۲۶,۵۷۰۲۱۶۰۰۱۵-۰۲۵-۰۳۲۵×۳/۴
۴۳,۸۲۰۲۱۱۲۰۱۵-۰۳۲-۰۲۳۲×۱/۲
۴۳,۸۲۰۲۱۱۲۰۱۵-۰۳۲-۰۳۳۲×۳/۴
۶۴,۰۵۰۲۱۱۲۰۱۵-۰۴۰-۰۲۴۰×۱/۲
۶۴,۰۵۰۲۱۱۲۰۱۵-۰۴۰-۰۳۴۰×۳/۴
۶۴,۰۵۰۲۱۱۲۰۱۵-۰۴۰-۱۰۴۰×۱
۷۸,۷۳۰۲۹۶۰۱۵-۰۵۰-۰۲۵۰×۱/۲
۹۷,۹۷۰۴۹۶۹۱۵-۰۵۰-۰۲۵۰×۱/۲
۷۸,۷۳۰۲۹۶۰۱۵-۰۵۰-۰۳۵۰×۳/۴
۹۷,۹۷۰۴۹۶۹۱۵-۰۵۰-۰۳۵۰×۳/۴
۷۸,۷۳۰۲۹۶۰۱۵-۰۵۰-۱۰۵۰×۱
۹۷,۹۷۰۴۹۶۹۱۵-۰۵۰-۱۰۵۰×۱
۹۷,۹۷۰۴۴۸۰۱۵-۰۵۰-۱۲۵۰×۱ ۱/۲
۱۳۷,۴۸۰۴۴۸۰۱۵-۰۶۳-۰۲۶۳×۱/۲
۱۳۷,۴۸۰۴۴۸۰۱۵-۰۶۳-۰۳۶۳×۳/۴
۱۳۷,۴۸۰۴۴۸۰۱۵-۰۶۳-۱۰۶۳×۱
۱۳۷,۴۸۰۴۴۰۰۱۵-۰۶۳-۱۲۶۳×۱ ۱/۲
۱۳۷,۴۸۰۴۴۰۰۱۵-۰۶۳-۲۰۶۳×۲
۱۶۷,۲۳۰۴۴۸۰۱۵-۰۷۵-۰۲۷۵×۱/۲
۱۶۷,۲۳۰۴۴۸۰۱۵-۰۷۵-۰۳۷۵×۳/۴
۱۶۷,۲۳۰۴۴۸۰۱۵-۰۷۵-۱۰۷۵×۱
۱۶۷,۲۳۰۴۴۰۰۱۵-۰۷۵-۱۲۷۵×۱ ۱/۲
۱۶۷,۲۳۰۴۴۰۰۱۵-۰۷۵-۲۰۷۵×۲
۲۱۴,۱۳۰۴۳۰۰۱۵-۰۹۰-۰۲۹۰×۱/۲
۲۱۴,۱۳۰۴۳۰۰۱۵-۰۹۰-۰۳۹۰×۳/۴
۲۱۴,۱۳۰۴۳۰۰۱۵-۰۹۰-۱۰۹۰×۱
۲۱۴,۱۳۰۴۲۶۰۱۵-۰۹۰-۱۲۹۰× ۱ ۱/۲
۲۱۴,۱۳۰۴۲۶۰۱۵-۰۹۰-۲۰۹۰×۲
۲۲۴,۱۰۰۴۲۴۰۱۵-۱۱۰-۰۲۱۱۰×۱/۲
۲۲۴,۱۰۰۴۲۴۰۱۵-۱۱۰-۰۳۱۱۰×۳/۴
۲۲۴,۱۰۰۴۲۴۰۱۵-۱۱۰-۱۰۱۱۰×۱
۲۲۴,۱۰۰۴۲۵۰۱۵-۱۱۰-۱۲۱۱۰× ۱ ۱/۲
۲۲۴,۱۰۰۴۲۵۰۱۵-۱۱۰-۲۰۱۱۰×۲
۲۸۰,۹۷۰۴۲۴۰۱۵-۱۲۵-۰۲۱۲۵×۱/۲
۲۸۰,۹۷۰۴۲۴۰۱۵-۱۲۵-۰۳۱۲۵×۳/۴
۲۸۰,۹۷۰۴۲۴۰۱۵-۱۲۵-۱۰۱۲۵×۱
۲۸۰,۹۷۰۴۲۰۰۱۵-۱۲۵-۱۲۱۲۵×۱ ۱/۲
۲۸۰,۹۷۰۴۲۰۰۱۵-۱۲۵-۲۰۱۲۵×۲
۵۲۶,۷۹۰۶۱۰۰۱۵-۱۶۰-۰۲۱۶۰×۱/۲
۵۲۶,۷۹۰۶۱۰۰۱۵-۱۶۰-۰۳۱۶۰×۳/۴

 

کمربند انشعاب

قيمت واحد)ريال(تعداد

پيچ

تعداد در

كارتن

كد كالااندازه

mm. / inch

نام محصول
۵۲۶,۷۹۰۶۱۰۰۱۵-۱۶۰-۱۰۱۶۰×۱كمربند پلی اتیلن پلی ران
۵۲۶,۷۹۰۶۸۰۱۵-۱۶۰-۱۲۱۶۰×۱ ۱/۲
۵۲۶,۷۹۰۶۸۰۱۵-۱۶۰-۲۰۱۶۰×۲
۵۲۶,۷۹۰۶۸۰۱۵-۱۶۰-۳۰۱۶۰×۳
۸۳۹,۸۲۰۶۸۰۱۵-۲۰۰-۰۲۲۰۰×۱/۲
۸۱۶,۱۵۰۶۸۰۱۵-۲۰۰-۰۳۲۰۰×۳/۴
۸۱۶,۱۵۰۶۸۰۱۵-۲۰۰-۱۰۲۰۰×۱
۸۱۶,۱۵۰۶۸۰۱۵-۲۰۰-۱۲۲۰۰×۱ ۱/۲
۸۳۹,۸۲۰۶۸۰۱۵-۲۰۰-۲۰۲۰۰×۲
۸۱۶,۱۵۰۶۷۰۱۵-۲۰۰-۳۰۲۰۰×۳
۸۱۶,۱۵۰۶۶۰۱۵-۲۰۰-۴۰۲۰۰×۴
۱,۱۱۱,۵۴۰۶۶۰۱۵-۲۵۰-۰۲۲۵۰×۱/۲
۱,۱۵۸,۹۹۰۶۶۰۱۵-۲۵۰-۰۳۲۵۰×۳/۴
۱,۱۵۸,۹۹۰۶۶۰۱۵-۲۵۰-۱۰۲۵۰×۱
۱,۱۵۸,۹۹۰۶۶۰۱۵-۲۵۰-۱۲۲۵۰×۱ ۱/۲
۱,۱۵۸,۹۹۰۶۶۰۱۵-۲۵۰-۲۰۲۵۰×۲
۱,۱۵۸,۹۹۰۶۶۰۱۵-۲۵۰-۳۰۲۵۰×۳
۱,۳۳۰,۸۳۰۶۶۰۱۵-۲۵۰-۴۰۲۵۰×۴
قيمت واحد)ريال(تعداد در كارتنكد كالااندازه

mm. / inch

نام محصول
۰۱۰۰۰۰۵۳-۱۰۲-۰۲۱/۲×۱/۲مغزي پلی اتیلن پلی ران
۰۶۰۰۰۵۳-۱۰۳-۰۳۳/۴×۳/۴
۰۳۰۰۰۵۳-۱۱۰-۱۰۱×۱
۰۲۰۰۰۵۳-۱۱۱-۱۱۱ ۱/۴×۱ ۱/۴
۰۱۴۰۰۵۳-۱۱۲-۱۲۱ ۱/۲×۱ ۱/۲
۰۸۴۰۵۳-۱۲۰-۲۰۲×۲

فلنچ جوشی

قيمت واحد)ريال (تعداد در

كارتن

كد كالافشار قابل تحملاندازه mm.نام محصول
۴۳,۳۸۰۴۸۰۱۷-۰۶۳-۰۶۶   آتمسفر۶۳فلنج جوشي پلی اتیلن پلی ران
۴۶,۵۰۰۴۸۰۱۷-۰۶۳-۱۰۱۰ آتمسفر۶۳
۵۴,۰۰۰۴۸۰۱۷-۰۷۵-۰۶۶   آتمسفر۷۵
۶۰,۰۰۰۴۸۰۱۷-۰۷۵-۱۰۱۰ آتمسفر۷۵
۸۸,۳۰۰۴۴۰۱۷-۰۹۰-۰۶۶   آتمسفر۹۰
۹۳,۸۰۰۴۴۰۱۷-۰۹۰-۱۰۱۰ آتمسفر۹۰
۱۰۳,۸۰۰۲۵۰۱۷-۱۱۰-۰۶۶  آتمسفر۱۱۰
۱۲۰,۰۰۰۲۵۰۱۷-۱۱۰-۱۰۱۰ آتمسفر۱۱۰
۱۳۵,۵۰۰۲۰۰۱۷-۱۲۵-۰۶۶ آتمسفر۱۲۵
۱۴۲,۵۰۰۲۰۰۱۷-۱۲۵-۱۰۱۰ آتمسفر۱۲۵
۲۳۸,۵۰۰۱۲۰۱۷-۱۴۰-۰۶۶ آتمسفر۱۴۰
۲۸۱,۳۰۰۱۲۰۱۷-۱۴۰-۱۰۱۰ آتمسفر۱۴۰
۳۵۳,۰۰۰۱۰۰۱۷-۱۶۰-۰۶۶ آتمسفر۱۶۰
۳۷۰,۰۰۰۱۰۰۱۷-۱۶۰-۱۰۱۰ آتمسفر۱۶۰
۴۰۹,۰۰۰۶۰۱۷-۱۸۰-۰۶۶ آتمسفر۱۸۰
۴۹۰,۰۰۰۶۰۱۷-۱۸۰-۱۰۱۰ آتمسفر۱۸۰
۴۸۶,۰۰۰۶۰۱۷-۲۰۰-۰۶۶ آتمسفر۲۰۰
۵۴۳,۰۰۰۶۰۱۷-۲۰۰-۱۰۱۰ آتمسفر۲۰۰
۵۷۲,۰۰۰۸۰۱۷-۲۲۵-۰۶۶ آتمسفر۲۲۵
۶۲۳,۰۰۰۸۰۱۷-۲۲۵-۱۰۱۰ آتمسفر۲۲۵
۸۱۰,۰۰۰۶۰۱۷-۲۵۰-۰۶۶ آتمسفر۲۵۰
۹۱۳,۰۰۰۶۰۱۷-۲۵۰-۱۰۱۰ آتمسفر۲۵۰
۱,۰۳۰,۰۰۰۴۰۱۷-۳۱۵-۰۶۶ آتمسفر۳۱۵
۱,۱۸۳,۰۰۰۴۰۱۷-۳۱۵-۱۰۱۰ آتمسفر۳۱۵
۰۶ آتمسفر۳۵۵
۰۱۰ آتمسفر۳۵۵
۰۶ آتمسفر۴۰۰
۰۱۰ آتمسفر۴۰۰

اتصالات ویژه آبیاری تحت فشار )قطره ای(

قيمت واحد)ريال(تعداد در كارتنكد كالااندازه

mm. /inch

نام محصول
۲,۴۸۰۱۲۰۰۰۵۵-۰۱۶-۰۰۱۶×۱/۲انشعاب  پلی ران

۱۶

۲,۴۸۰۱۵۰۰۰۵۵-۰۱۲-۰۰۱۲×۱/۲
قيمت واحد) ريال(تعداد در كارتنكد كالااندازه mm.نام محصول
۲,۲۸۰۲۰۰۰۰۵۲-۰۱۶-۰۰۱۶×۱۶رابط  پلی ران

۱۶

قيمت واحد) ريال(تعداد در كارتنكد كالااندازه mm.نام محصول
۳,۳۳۰۱۱۰۰۰۵۴-۰۱۶-۰۰۱۶×۱۶×۱۶سه راه  پلی ران

۱۶

 

قيمت واحد) ريال(تعداد در كارتنكد كالااندازه mm.نام محصول
۱,۹۵۰۱۲۰۰۰۵۶-۰۱۶-۰۰۱۶بست انتهايي پلی ران
قيمت واحد

) ريال (

تعداد در كارتنكد كالااندازه mm.نام محصول
۳,۴۸۰۱۵۰۰۰۵۱-۰۱۶-۰۰۱۶زانو  پلی ران

۱۶

وسایل پخش آب

قيمت واحد

) ريال (

تعداد در كارتنكد كالاورودي  inchنام محصول
۴۶,۰۵۰۴۰۰۰۵۸-۰۱۶-۰۲۱/۲شير انشعاب پلیران
قيمت واحد

) ريال (

تعداد در كارتنكد كالااندازه mmنام محصول
۴۶,۰۵۰۴۰۰۰۵۸-۰۱۶-۰۰۱۶شير رابط پلی ران
قيمت واحد)ريال (تعداد در كارتنكد كالاورودي inchنام محصول
۴۹,۲۰۰۱۰۰۱۱۰-۰۱۶-۰۰۱/۲آبفشان پلی اتیلن پلی ران
قيمت واحد)ريال (تعداد در كارتنكد كالاورودي mm.نام محصول
۳,۰۸۰۲۰۰۰۰۵۱-۰۰۸-۰۰دريپر روي خط قابل تنظيم )دو طرفه(

 

لیست قیمت شیرآلات چدنی وگ امید گلستان

لیست قیمت شیرآلات چدنی وگ امید گلستان

ادامه مطلب …

لیست قیمت شیر پروانه ای میراب

لیست قیمت شیرآلات پروانه ای میراب در انواع گیربکسدار و اهرمی جهت دریافت قیمت و تخفیف نهایی با ما در تماس باشید .۰۹۱۲۲۷۵۰۴۲۴

ادامه مطلب …