لیست قیمت شیرآلات چدنی فاراب اصل

لیست قیمت شیرآلات چدنی فاراب اصل

شرح کالا سایز فشار کاری PN قیمت کالا
شیر فلکه اورینگی فاراب F42 اینچPN 10

تماس بگیرید
شیر فلکه اورینگی فاراب F421/2 اینچ
PN 10
تماس بگیرید
شیر فلکه اورینگی فاراب F43 اینچ
PN 10
تماس بگیرید
شیر فلکه اورینگی فاراب F44 اینچ
PN 10
تماس بگیرید
شیر فلکه اورینگی فاراب F45 اینچ
PN 10
تماس بگیرید
شیر فلکه اورینگی فاراب F46 اینچ
PN 10
تماس بگیرید
شیر فلکه اورینگی فاراب F48 اینچ
PN 10
تماس بگیرید
شیر فلکه اورینگی فاراب F410 اینچ
PN 10
تماس بگیرید
شیر فلکه اورینگی فاراب F412 اینچ
PN 10
تماس بگیرید
شیر فلکه گرافیتی فاراب F4
2 اینچ
PN 10
تماس بگیرید
شیر فلکه گرافیتی فاراب F421/2 اینچ
PN 10
تماس بگیرید
شیر فلکه گرافیتی فاراب F43 اینچ
PN 10
تماس بگیرید
شیر فلکه گرافیتی فاراب F44 اینچ
PN 10

تماس بگیرید
شیر فلکه گرافیتی فاراب F45 اینچ
PN 10
تماس بگیرید
شیر فلکه گرافیتی فاراب F46 اینچ
PN 10
تماس بگیرید
شیر فلکه گرافیتی فاراب F4
8 اینچ
PN 10
تماس بگیرید
شیر فلکه گرافیتی فاراب F410 اینچ
PN 10
تماس بگیرید
شیر فلکه گرافیتی فاراب F412 اینچ
PN 10
تماس بگیرید
شیر فلکه گرافیتی فاراب F4
16 اینچ
PN 10
تماس بگیرید
شیر فلکه زبانه لاستیکی فاراب F4
2 اینچ
PN 10

تماس بگیرید
شیر فلکه زبانه لاستیکی فاراب F421/2 اینچ
PN 10
تماس بگیرید
شیر فلکه زبانه لاستیکی فاراب F43 اینچ
PN 10
تماس بگیرید
شیر فلکه زبانه لاستیکی فاراب F44 اینچ
PN 10
تماس بگیرید
شیر فلکه زبانه لاستیکی فاراب F45 اینچ
PN 10
تماس بگیرید
شیر فلکه زبانه لاستیکی فاراب F46 اینچ
PN 10
تماس بگیرید
شیر فلکه زبانه لاستیکی فاراب F48 اینچ
PN 10
تماس بگیرید
شیر فلکه زبانه لاستیکی فاراب F410 اینچ
PN 10
تماس بگیرید
شیر فلکه زبانه لاستیکی فاراب F412 اینچ
PN 10
تماس بگیرید
شیر فلکه رینگ برنزی فاراب F42 اینچ
PN 16
تماس بگیرید
شیر فلکه رینگ برنزی فاراب F421/2 اینچ
PN 16
تماس بگیرید
شیر فلکه رینگ برنزی فاراب F4
3 اینچ
PN 16
تماس بگیرید
شیر فلکه رینگ برنزی فاراب F44 اینچ
PN 16
تماس بگیرید
شیر فلکه رینگ برنزی فاراب F45 اینچ
PN 16
تماس بگیرید
شیر فلکه رینگ برنزی فاراب F46 اینچ
PN 16
تماس بگیرید
شیر فلکه رینگ برنزی فاراب F48 اینچ
PN 16
تماس بگیرید
شیر فلکه رینگ برنزی فاراب F410 اینچ
PN 16
تماس بگیرید
شیر فلکه رینگ برنزی فاراب F412 اینچ
PN 16
تماس بگیرید
شیر فلکه رینگ برنزی فاراب F52 اینچ
PN 16
تماس بگیرید
شیر فلکه رینگ برنزی فاراب F521/2 اینچ
PN 16
تماس بگیرید
شیر فلکه رینگ برنزی فاراب F53 اینچ
PN 16
تماس بگیرید
شیر فلکه رینگ برنزی فاراب F54 اینچ
PN 16
تماس بگیرید
شیر فلکه رینگ برنزی فاراب F55 اینچ
PN 16
تماس بگیرید
شیر فلکه رینگ برنزی فاراب F56 اینچ
PN 16
تماس بگیرید
شیر فلکه رینگ برنزی فاراب F58 اینچ
PN 16
تماس بگیرید
شیر فلکه رینگ برنزی فاراب F510 اینچ
PN 16
تماس بگیرید
شیر فلکه رینگ برنزی فاراب F512 اینچ
PN 16
تماس بگیرید
شیر فلکه رینگ استیل فارابF5

2 اینچ
PN 16
تماس بگیرید
شیر فلکه رینگ استیل فارابF521/2 اینچ
PN 16
تماس بگیرید
شیر فلکه رینگ استیل فارابF53 اینچ
PN 16
تماس بگیرید
شیر فلکه رینگ استیل فارابF54 اینچ
PN 16
تماس بگیرید
شیر فلکه رینگ استیل فارابF55 اینچ
PN 16
تماس بگیرید
شیر فلکه رینگ استیل فارابF56 اینچ
PN 16
تماس بگیرید
شیر فلکه رینگ استیل فارابF58 اینچ
PN 16
تماس بگیرید
شیر فلکه رینگ استیل فارابF510 اینچ
PN 16
تماس بگیرید
شیر فلکه رینگ استیل فارابF512 اینچ
PN 16
تماس بگیرید
شیر فلکه رینگ استیل فارابF514 اینچ
PN 16
تماس بگیرید
شیر فلکه زبانه لاستیکی فارابF4
2 اینچ
PN 16
تماس بگیرید
شیر فلکه زبانه لاستیکی فارابF43 اینچ
PN 16
تماس بگیرید
شیر فلکه زبانه لاستیکی فارابF44 اینچ
PN 16
تماس بگیرید
شیر فلکه زبانه لاستیکی فارابF45 اینچ
PN 16
تماس بگیرید
شیر فلکه زبانه لاستیکی فارابF46 اینچ
PN 16
تماس بگیرید
شیر فلکه زبانه لاستیکی فارابF48 اینچ
PN 16
تماس بگیرید
شیر فلکه زبانه لاستیکی فارابF410 اینچ
PN 16
تماس بگیرید
شیر فلکه زبانه لاستیکی فارابF412 اینچ
PN 16
تماس بگیرید
شیر فلکه زبانه لاستیکی فارابF414 اینچ
PN 16
تماس بگیرید
شیرفلکه سوزنی فاراب11/4 اینچ
PN 16
تماس بگیرید
شیرفلکه سوزنی فاراب11/2 اینچ
PN 16
تماس بگیرید
شیرفلکه سوزنی فاراب2 اینچ
PN 16
تماس بگیرید
شیرفلکه سوزنی فاراب21/2 اینچ
PN 16
تماس بگیرید
شیرفلکه سوزنی فاراب3 اینچ
PN 16
تماس بگیرید
شیرفلکه سوزنی فاراب4 اینچ
PN 16
تماس بگیرید
شیرفلکه سوزنی فاراب5 اینچ
PN 16
تماس بگیرید
شیرفلکه سوزنی فاراب6 اینچ
PN 16
تماس بگیرید
شیرفلکه سوزنی فاراب8 اینچ
PN 16
تماس بگیرید
شیرفلکه سوزنی فاراب10 اینچ
PN 16
تماس بگیرید
شیر یکطرفه زبانه فلزی فاراب F62 اینچ
PN 16
تماس بگیرید
شیر یکطرفه زبانه فلزی فاراب F6
21/2 اینچ
PN 16
تماس بگیرید
شیر یکطرفه زبانه فلزی فاراب F63 اینچ
PN 16
تماس بگیرید
شیر یکطرفه زبانه فلزی فاراب F64 اینچ
PN 16
تماس بگیرید
شیر یکطرفه زبانه فلزی فاراب F65 اینچ
PN 16
تماس بگیرید
شیر یکطرفه زبانه فلزی فاراب F66 اینچ
PN 16
تماس بگیرید
شیر یکطرفه زبانه فلزی فاراب F68 اینچ
PN 16
تماس بگیرید
شیر یکطرفه زبانه فلزی فاراب F610 اینچ
PN 16
تماس بگیرید
شیر یکطرفه زبانه فلزی فاراب F612 اینچ
PN 16
تماس بگیرید
شیریکطرفه زبانه لاستیکی فاراب F62 اینچ
PN 16
تماس بگیرید
شیریکطرفه زبانه لاستیکی فاراب F621/2 اینچ
PN 16
تماس بگیرید
شیریکطرفه زبانه لاستیکی فاراب F63 اینچ
PN 16
تماس بگیرید
شیریکطرفه زبانه لاستیکی فاراب F64 اینچ
PN 16
تماس بگیرید
شیریکطرفه زبانه لاستیکی فاراب F65 اینچ
PN 16
تماس بگیرید
شیریکطرفه زبانه لاستیکی فاراب F66 اینچ
PN 16
تماس بگیرید
شیریکطرفه زبانه لاستیکی فاراب F68 اینچ
PN 16
تماس بگیرید
شیر صافی فاراب F1
2 اینچ
PN 16
تماس بگیرید
شیر صافی فاراب F121/2 اینچ
PN 16
تماس بگیرید
شیر صافی فاراب F13 اینچ
PN 16
تماس بگیرید
شیر صافی فاراب F14 اینچ
PN 16
تماس بگیرید
شیر صافی فاراب F15 اینچ
PN 16
تماس بگیرید
شیر صافی فاراب F16 اینچ
PN 16
تماس بگیرید
شیر صافی فاراب F18 اینچ
PN 16
تماس بگیرید
شیر صافی فاراب F110 اینچ
PN 16
تماس بگیرید
شیر صافی فاراب F112 اینچ
PN 16
تماس بگیرید
شیر صافی فاراب F114 اینچ
PN 16
تماس بگیرید
شیر پروانه ای ویفری فاراب2 اینچ

PN 16
تماس بگیرید
شیر پروانه ای ویفری فاراب21/2 اینچ
PN 16
تماس بگیرید
شیر پروانه ای ویفری فاراب3 اینچ
PN 16
تماس بگیرید
شیر پروانه ای ویفری فاراب4 اینچ
PN 16
تماس بگیرید
شیر پروانه ای ویفری فاراب5 اینچ
PN 16
تماس بگیرید
شیر پروانه ای ویفری فاراب6 اینچ
PN 16
تماس بگیرید
شیر پروانه ای ویفری فاراب8 اینچ
PN 16
تماس بگیرید
شیر پروانه ای ویفری گیربکسی فاراب2 اینچ

PN 16
تماس بگیرید
شیر پروانه ای ویفری گیربکسی فاراب21/2 اینچ
PN 16
تماس بگیرید
شیر پروانه ای ویفری گیربکسی فاراب3 اینچ
PN 16
تماس بگیرید
شیر پروانه ای ویفری گیربکسی فاراب4 اینچ
PN 16
تماس بگیرید
شیر پروانه ای ویفری گیربکسی فاراب5 اینچ
PN 16
تماس بگیرید
شیر پروانه ای ویفری گیربکسی فاراب6 اینچ
PN 16
تماس بگیرید
شیر پروانه ای ویفری گیربکسی فاراب8 اینچ
PN 16
تماس بگیرید
شیر پروانه ای لاگ فاراب2 اینچ
PN 16
تماس بگیرید
شیر پروانه ای لاگ فاراب21/2 اینچ
PN 16
تماس بگیرید
شیر پروانه ای لاگ فاراب3 اینچ
PN 16
تماس بگیرید
شیر پروانه ای لاگ فاراب4 اینچ
PN 16
تماس بگیرید
شیر پروانه ای لاگ فاراب5 اینچ
PN 16
تماس بگیرید
شیر پروانه ای لاگ فاراب6 اینچ
PN 16
تماس بگیرید
شیر پروانه ای لاگ فاراب8 اینچ
PN 16
تماس بگیرید
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *