لیست قیمت پوش فیت نیوفلکس گروه BD

 قیمت پوش فیت نیوفلکس گروه BD  با مناسبترین قیمت و تخفیف جهت دریافت قیمت خالص محصولات تماس حاصل نمایید .

قیمت(ریال)شرحکدقیمت(ریال)شرحکد

 

۲۸۳,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۲۵۲۵۰ گروه BD۱۰۷۱۰۵۲,۰۰۰لوله پوشفیت ۵۰۱۵۰ گروه BD۱۰۲۰۰
۴۵۸,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۲۵۵۰۰ گروه BD۱۰۷۲۰۷۷,۰۰۰لوله پوشفیت ۵۰۲۵۰ گروه BD۱۰۲۱۰
۸۱۸,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۲۵۱۰۰۰ گروه BD۱۰۷۴۰۹۲,۰۰۰لوله پوشفیت ۵۰۵۰۰ گروه BD۱۰۲۲۰
۱,۴۳۳,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۲۵۲۰۰۰ گروه BD۱۰۷۶۰۱۶۷,۰۰۰لوله پوشفیت ۵۰۱۰۰۰ گروه BD۱۰۲۴۰
۲,۰۴۸,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۲۵۳۰۰۰ گروه BD۱۰۷۸۰۲۹۶,۰۰۰لوله پوشفیت ۵۰۲۰۰۰ گروه BD۱۰۲۶۰
۴۴۹,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۶۰۲۵۰ گروه BD۱۰۸۱۰۴۲۳,۰۰۰لوله پوشفیت ۵۰۳۰۰۰ گروه BD۱۰۲۸۰
۷۲۳,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۶۰۵۰۰ گروه BD۱۰۸۲۰۶۵,۰۰۰لوله پوشفیت ۶۳۱۵۰ گروه BD۱۰۳۰۰
۱,۲۵۶,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۶۰۱۰۰۰ گروه BD۱۰۸۴۰۸۴,۰۰۰لوله پوشفیت ۶۳۲۵۰ گروه BD۱۰۳۱۰
۲,۲۰۷,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۶۰۲۰۰۰ گروه BD۱۰۸۶۰۱۳۲,۰۰۰لوله پوشفیت ۶۳۵۰۰ گروه BD۱۰۳۲۰
۳,۱۵۸,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۶۰۳۰۰۰ گروه BD۱۰۸۸۰۲۴۲,۰۰۰لوله پوشفیت ۶۳۱۰۰۰ گروه BD۱۰۳۴۰
۱۰۷,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۵۰۵۰۰ گروه BD۱۲۲۲۰۴۲۲,۰۰۰لوله پوشفیت ۶۳۲۰۰۰ گروه BD۱۰۳۶۰
۱۸۲,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۵۰۱۰۰۰ گروه BD۱۲۲۴۰۶۰۲,۰۰۰لوله پوشفیت ۶۳۳۰۰۰ گروه BD۱۰۳۸۰
۳۱۱,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۵۰۲۰۰۰ گروه BD۱۲۲۶۰۸۳,۰۰۰لوله پوشفیت ۷۵۱۵۰ گروه BD۱۰۴۰۰
۴۳۸,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۵۰۳۰۰۰ گروه BD۱۲۲۸۰۱۰۲,۰۰۰لوله پوشفیت ۷۵۲۵۰ گروه BD۱۰۴۱۰
۱۵۲,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۶۳۵۰۰ گروه BD۱۲۳۲۰۱۶۶,۰۰۰لوله پوشفیت ۷۵۵۰۰ گروه BD۱۰۴۲۰
۲۶۲,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۶۳۱۰۰۰ گروه BD۱۲۳۴۰۳۰۵,۰۰۰لوله پوشفیت ۷۵۱۰۰۰ گروه BD۱۰۴۴۰
۴۴۲,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۶۳۲۰۰۰ گروه BD۱۲۳۶۰۵۳۷,۰۰۰لوله پوشفیت ۷۵۲۰۰۰ گروه BD۱۰۴۶۰
۶۲۲,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۶۳۳۰۰۰ گروه BD۱۲۳۸۰۷۶۹,۰۰۰لوله پوشفیت ۷۵۳۰۰۰ گروه BD۱۰۴۸۰
۱۸۶,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۷۵۵۰۰ گروه BD۱۲۴۲۰۱۱۲,۰۰۰لوله پوشفیت ۹۰۱۵۰ گروه BD۱۰۵۰۰
۳۲۵,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۷۵۱۰۰۰ گروه BD۱۲۴۴۰۱۴۴,۰۰۰لوله پوشفیت ۹۰۲۵۰ گروه BD۱۰۵۱۰
۵۵۷,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۷۵۲۰۰۰ گروه BD۱۲۴۶۰۲۳۱,۰۰۰لوله پوشفیت ۹۰۵۰۰ گروه BD۱۰۵۲۰
۷۸۹,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۷۵۳۰۰۰ گروه BD۱۲۴۸۰۴۱۴,۰۰۰لوله پوشفیت ۹۰۱۰۰۰ گروه BD۱۰۵۴۰
۲۵۶,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۹۰۵۰۰ گروه BD۱۲۵۲۰۷۳۲,۰۰۰لوله پوشفیت ۹۰۲۰۰۰ گروه BD۱۰۵۶۰
۴۳۹,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۹۰۱۰۰۰ گروه BD۱۲۵۴۰۱,۰۵۵,۰۰۰لوله پوشفیت ۹۰۳۰۰۰ گروه BD۱۰۵۸۰
۷۵۷,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۹۰۲۰۰۰ گروه BD۱۲۵۶۰۱۵۵,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۱۰۱۵۰ گروه BD۱۰۶۰۰
۱,۰۸۰,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۹۰۳۰۰۰ گروه BD۱۲۵۸۰۲۰۵,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۱۰۲۵۰ گروه BD۱۰۶۱۰
۳۶۶,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۱۰۵۰۰ گروه BD۱۲۶۲۰۳۳۴,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۱۰۵۰۰ گروه BD۱۰۶۲۰
۶۲۹,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۱۰۱۰۰۰ گروه BD۱۲۶۴۰۵۹۷,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۱۰۱۰۰۰ گروه BD۱۰۶۴۰
۱,۰۹۰,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۱۰۲۰۰۰ گروه BD۱۲۶۶۰۱,۰۵۸,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۱۰۲۰۰۰ گروه BD۱۰۶۶۰
۱,۵۵۹,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۱۰۳۰۰۰ گروه BD۱۲۶۸۰۱,۵۲۷,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۱۰۳۰۰۰ گروه BD۱۰۶۸۰

 

 

قیمت(ریال)شرحکدقیمت(ریال)شرحکد
۷۴,۰۰۰زانو ۸۷ درجه ۶۳۳۰۳۸۷۴۹۹,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۲۵۵۰۰ گروه BD۱۲۷۲۰
۸۰,۰۰۰زانو ۴۵ درجه ۷۵۳۰۴۴۵۸۵۹,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۲۵۱۰۰۰ گروه BD۱۲۷۴۰
۸۸,۰۰۰زانو ۸۷ درجه ۷۵۳۰۴۸۷۱,۴۷۴,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۲۵۲۰۰۰ گروه BD۱۲۷۶۰
۱۱۱,۰۰۰زانو ۴۵ درجه ۹۰۳۰۵۴۵۲,۰۸۹,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۲۵۳۰۰۰ گروه BD۱۲۷۸۰
۱۲۸,۰۰۰زانو ۸۷ درجه ۹۰۳۰۵۸۷۷۹۰,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۶۰۵۰۰ گروه BD۱۲۸۲۰
۱۸۱,۰۰۰زانو ۴۵ درجه ۱۱۰۳۰۶۴۵۱,۳۲۳,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۶۰۱۰۰۰ گروه BD۱۲۸۴۰
۲۰۴,۰۰۰زانو ۸۷ درجه ۱۱۰۳۰۶۸۷۲,۲۷۴,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۶۰۲۰۰۰ گروه BD۱۲۸۶۰
۲۳۴,۰۰۰زانو ۴۵ درجه ۱۲۵۳۰۷۴۵۳,۲۲۵,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۶۰۳۰۰۰ گروه BD۱۲۸۸۰
۲۷۸,۰۰۰زانو ۸۷ درجه ۱۲۵۳۰۷۸۷۶۸,۰۰۰بوشن ۵۰۲۰۲۰۰
۴۷۲,۰۰۰زانو ۴۵ درجه ۱۶۰۳۰۸۴۵۷۶,۰۰۰بوشن ۶۳۲۰۳۰۰
۵۶۷,۰۰۰زانو ۸۷ درجه ۱۶۰۳۰۸۸۷۸۵,۰۰۰بوشن ۷۵۲۰۴۰۰
۱۰۹,۰۰۰زانو ۴۵ درجه ونت دار ۵۰۶۳۶۳۳۳۳۴۵۱۱۲,۰۰۰بوشن ۹۰۲۰۵۰۰
۱۱۱,۰۰۰زانو ۸۷ درجه ونت دار۵۰۶۳۶۳۳۳۳۸۷۱۶۴,۰۰۰بوشن ۱۱۰۲۰۶۰۰
۲۳۴,۰۰۰زانو ۴۵ درجه ونت دار ۵۰۱۱۰۱۱۰۳۳۶۴۵۲۳۴,۰۰۰بوشن ۱۲۵۲۰۷۰۰
۲۴۳,۰۰۰زانو ۸۷ درجه ونت دار۵۰۱۱۰۱۱۰۳۳۶۸۷۳۸۰,۰۰۰بوشن ۱۶۰۲۰۸۰۰
۳۲,۰۰۰زانو ۵۰۵۰ جهت ارتباط با ظرفشوئى و …۳۵۲۲۰۶۹,۰۰۰تبدیل خارج از مرکز ۶۳۵۰۲۶۳۲۰
۶۱,۰۰۰لاستیک۵۰۳۰ ارتباطى فاضلاب ظرفشوئى و ۳۶۲۰۰۶۹,۰۰۰تبدیل خارج از مرکز ۷۵۵۰۲۶۴۲۰
۴۵,۰۰۰لاستیک۵۰۴۰ ارتباطى فاضلاب ظرفشوئى و ۳۶۲۱۰۷۰,۰۰۰تبدیل خارج از مرکز ۷۵۶۳۲۶۴۳۰
۴۵,۰۰۰لاستیک  ۵۰۵۰ارتباطى فاضلاب ظرفشوئى و …۳۶۲۲۰۷۷,۰۰۰تبدیل خارج از مرکز ۹۰۵۰۲۶۵۲۰
۸۰,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۵۰۵۰۴۰۲۲۰۸۲,۰۰۰تبدیل خارج از مرکز ۶۳۹۰۲۶۵۳۰
۱۰۰,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۵۰۶۳۴۰۳۲۰۱۱۸,۰۰۰تبدیل خارج از مرکز ۱۱۰۵۰۲۶۶۲۰
۱۱۰,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۶۳۶۳۴۰۳۳۰۱۲۰,۰۰۰تبدیل خارج از مرکز ۶۳۱۱۰۲۶۶۳۰
۱۱۰,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۷۵۵۰۴۰۴۲۰۱۳۲,۰۰۰تبدیل خارج از مرکز ۱۱۰۷۵۲۶۶۴۰
۱۱۵,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۷۵۶۳۴۰۴۳۰۱۳۵,۰۰۰تبدیل خارج از مرکز ۱۱۰۹۰۲۶۶۵۰
۱۲۷,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۷۵۷۵۴۰۴۴۰۱۷۱,۰۰۰تبدیل خارج از مرکز ۱۲۵۱۱۰۲۶۷۶۰
۱۱۷,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۹۰۵۰۴۰۵۲۰۲۴۹,۰۰۰تبدیل خارج از مرکز ۱۶۰۱۱۰۲۶۸۶۰
۱۵۵,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۹۰۶۳۴۰۵۳۰۲۹۶,۰۰۰تبدیل خارج از مرکز ۱۶۰۱۲۵۲۶۸۷۰
۱۶۴,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۹۰۷۵۴۰۵۴۰۴۷,۰۰۰زانو ۴۵ درجه ۵۰۳۰۲۴۵
۱۷۰,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۹۰۹۰۴۰۵۵۰۵۰,۰۰۰زانو ۸۷ درجه ۵۰۳۰۲۸۷
۲۱۰,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۱۱۰۵۰۴۰۶۲۰۶۲,۰۰۰زانو ۴۵ درجه ۶۳۳۰۳۴۵

 

قیمت(ریال)شرحکدقیمت(ریال)شرحکد
۱۸,۰۰۰درپوش ۶۳۶۰۳۰۰۲۱۶,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۱۱۰۶۳۴۰۶۳۰
۲۶,۰۰۰درپوش ۷۵۶۰۴۰۰۲۶۴,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۱۱۰۷۵۴۰۶۴۰
۳۶,۰۰۰درپوش ۹۰۶۰۵۰۰۲۶۲,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۱۱۰۹۰۴۰۶۵۰
۵۷,۰۰۰درپوش ۱۱۰۶۰۶۰۰۳۱۳,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۱۱۰۱۱۰۴۰۶۶۰
۷۱,۰۰۰درپوش ۱۲۵۶۰۷۰۰۴۰۳,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۱۲۵۱۱۰۴۰۷۶۰
۱۳۳,۰۰۰درپوش ۱۶۰۶۰۸۰۰۴۲۱,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۱۲۵۱۲۵۴۰۷۷۰
۱۵۲,۰۰۰دریچه بازدید ۷۵۶۵۴۰۰۵۶۹,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۱۶۰۱۱۰۴۰۸۶۰
۲۲۲,۰۰۰دریچه بازدید  ۹۰۶۵۵۰۰۶۲۳,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۱۶۰۱۲۵۴۰۸۷۰
۳۰۳,۰۰۰دریچه بازدید ۱۱۰۶۵۶۰۰۷۳۱,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۱۶۰۱۶۰۴۰۸۸۰
۳۶۴,۰۰۰دریچه بازدید ۱۲۵۶۵۷۰۰۸۸,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۵۰۵۰۴۲۲۲۰
۵۶۱,۰۰۰دریچه بازدید ۱۶۰۶۵۸۰۰۱۰۳,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۶۳۵۰۴۲۳۲۰
۱۳۹,۰۰۰دریچه بازدید انتهایى ۷۵۶۶۴۰۰۱۱۸,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۶۳۶۳۴۲۳۳۰
۲۴۰,۰۰۰دریچه بازدید انتهایى ۱۱۰۶۶۶۰۰۱۲۵,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۷۵۵۰۴۲۴۲۰
۳۴۰,۰۰۰سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵)۶۰۰mm ۷۸۰۰۰۱۶۶,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۷۵۷۵۴۲۴۴۰
۲۳۹,۰۰۰سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵)۲۰۰mm ۷۸۰۲۰۱۵۷,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۹۰۵۰۴۲۵۲۰
۳۶۹,۰۰۰سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵)۷۵۰mm ۷۸۰۴۰۱۷۳,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۶۳۹۰۴۲۵۳۰
۴۰۷,۰۰۰سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵)۹۰۰mm ۷۸۰۶۰۱۸۰,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۹۰۷۵۴۲۵۴۰
۲۷۳,۰۰۰سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۶۳)۶۰۰mm ۷۸۲۰۰۱۹۴,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۹۰۹۰۴۲۵۵۰
۱۹۹,۰۰۰سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۶۳)۲۰۰mm ۷۸۲۲۰۲۲۹,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۱۱۰۵۰۴۲۶۲۰
۲۹۷,۰۰۰سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۶۳)۷۵۰mm ۷۸۲۴۰۲۴۶,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۱۱۰۶۳۴۲۶۳۰
۳۲۷,۰۰۰سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۶۳)۹۰۰mm ۷۸۲۶۰۲۶۶,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۱۱۰۷۵۴۲۶۴۰
۳۴۲,۰۰۰سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله)۶۰۰mm ۷۸۳۰۰۲۹۰,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۱۱۰۹۰۴۲۶۵۰
۳۵۳,۰۰۰سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطولmm(PE 600۷۸۳۰۱۳۴۷,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۱۱۰۱۱۰۴۲۶۶۰
۳۲۸,۰۰۰سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله ۶۳ وطولmm(PE 600۷۸۳۰۲۴۱۹,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۱۲۵۱۱۰۴۲۷۶۰
۲۳۸,۰۰۰سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله)۲۰۰mm ۷۸۳۲۰۴۸۰,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۱۲۵۱۲۵۴۲۷۷۰
۲۹۲,۰۰۰سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطولmm(PE 200۷۸۳۲۱۶۸۸,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۱۶۰۱۱۰۴۲۸۶۰
۲۶۹,۰۰۰سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله ۶۳ وطولmm(PE 200۷۸۳۲۲۷۶۸,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۱۶۰۱۲۵۴۲۸۷۰
۳۸۱,۰۰۰سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله)۷۵۰mm ۷۸۳۴۰۸۹۸,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۱۶۰۱۶۰۴۲۸۸۰
۳۸۴,۰۰۰سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطولmm(PE 750۷۸۳۴۱۵۲۷,۰۰۰انشعاب دوبل ۶۷ درجه ۱۱۰۱۱۰۱۱۰۵۱۶۶۶
۳۵۱,۰۰۰سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله ۶۳ وطولmm(PE 750۷۸۳۴۲۱۵,۰۰۰درپوش ۵۰۶۰۲۰۰

 

قیمت(ریال)شرحکدقیمت(ریال)شرحکد
۸۵۸,۰۰۰عصایی پشت بام ۱۱۰( بالوله)۲۰۰cm ۷۹۷۶۰۴۰۸,۰۰۰سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله)۹۰۰mm ۷۸۳۶۰
۷۳۵,۰۰۰عصایی پشت بام ۱۱۰( بالوله)۱۵۰cm ۷۹۷۶۱۴۰۶,۰۰۰سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطولmm(PE 900۷۸۳۶۱
۶۲,۳۰۰بست آویز لوله ۵۰ طرح جدید۸۵۲۰۰۳۷۱,۰۰۰سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله ۶۳ وطولmm(PE 900۷۸۳۶۲
۷۰,۲۰۰بست آویز لوله ۶۳ طرح جدید۸۵۳۰۰۳۹۱,۰۰۰سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش( بالوله)۶۰۰mm ۷۸۴۰۰
۷۴,۸۰۰بست آویز لوله ۷۵ طرح جدید۸۵۴۰۰۴۲۵,۰۰۰سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطولmm(PE 600۷۸۴۰۱
۸۳,۹۰۰بست آویز لوله ۹۰ طرح جدید۸۵۵۰۰۲۹۳,۰۰۰سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش( بالوله)۲۰۰mm ۷۸۴۲۰
۹۹,۴۰۰بست آویز لوله ۱۱۰ طرح جدید۸۵۶۰۰۳۶۱,۰۰۰سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطولmm(PE 200۷۸۴۲۱
۱۱۱,۶۰۰بست آویز لوله ۱۲۵ طرح جدید۸۵۷۰۰۴۱۸,۰۰۰سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش( بالوله)۷۵۰mm ۷۸۴۴۰
۵۵,۱۰۰بست رایزر لوله ۵۰ طرح جدید۸۶۲۰۰۴۴۹,۰۰۰سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطولmm(PE 750۷۸۴۴۱
۶۱,۰۰۰بست رایزر لوله ۶۳ طرح جدید۸۶۳۰۰۴۵۶,۰۰۰سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش( بالوله)۹۰cm ۷۸۴۶۰
۶۵,۲۰۰بست رایزر لوله ۷۵ طرح جدید۸۶۴۰۰۴۷۶,۰۰۰سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطولmm(PE 900۷۸۴۶۱
۷۴,۴۰۰بست رایزر لوله ۹۰ طرح جدید۸۶۵۰۰۵۳۰,۰۰۰سیفون ۹۰ یک تکه با درپوش( بالوله)۶۰۰mm ۷۸۵۰۰
۸۹,۹۰۰بست رایزر لوله ۱۱۰ طرح جدید۸۶۶۰۰۳۹۱,۰۰۰سیفون ۹۰ یک تکه با درپوش( بالوله)۲۰۰mm ۷۸۵۲۰
۱۰۲,۲۰۰بست رایزر لوله ۱۲۵ طرح جدید۸۶۷۰۰۵۷۰,۰۰۰سیفون ۹۰ یک تکه با درپوش( بالوله)۷۵۰mm ۷۸۵۴۰
ابزار آلات ۶۲۳,۰۰۰سیفون ۹۰ یک تکه با درپوش( بالوله)۹۰۰mm ۷۸۵۶۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰دستگاه برش و پخ لوله با سه پایه مربوطه۸۰۰۱۰۱,۰۴۱,۰۰۰سیفون ۱۱۰ یک تکه  با درپوش( بالوله)۶۰۰mm ۷۸۶۰۰
۶۶۵,۰۰۰تیغه برش دستگاه نیوفلکس – x15mm22( ضخامت – mm6/3 قطر سوراخ)mm4۸۰۰۱۱۸۵۴,۰۰۰سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۱۲۵ وطولmm(PE 600۷۸۶۰۱
۱,۷۰۰,۰۰۰قالب دستگاه برش و پخ لوله سایز ۵۰۸۰۰۲۰۷۵۱,۰۰۰سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش( بالوله)۲۰۰mm ۷۸۶۲۰
۱,۷۰۰,۰۰۰قالب دستگاه برش و پخ لوله سایز ۶۳۸۰۰۳۰۷۴۲,۰۰۰سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۱۲۵ وطولmm(PE 200۷۸۶۲۱
۱,۷۰۰,۰۰۰قالب دستگاه برش و پخ لوله سایز ۷۵۸۰۰۴۰۱,۱۱۵,۰۰۰سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش( بالوله)۷۵۰mm ۷۸۶۴۰
۱,۷۰۰,۰۰۰قالب دستگاه برش و پخ لوله سایز ۹۰۸۰۰۵۰۹۱۳,۰۰۰سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۱۲۵ وطولmm(PE 750۷۸۶۴۱
۸,۳۰۰,۰۰۰جعبه ابزار کامل تست (استاپر)۸۰۱۱۰۱,۲۱۷,۰۰۰سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش( بالوله)۹۰۰mm ۷۸۶۶۰
۲,۸۸۰,۰۰۰ابزار تست (استاپر)۸۰۱۱۲۹۵۶,۰۰۰سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۱۲۵ وطولmm(PE 900۷۸۶۶۱
۴۳۷,۰۰۰لاستیک یدك استاپر۸۰۱۱۴۸۲۵,۰۰۰سیفون ۱۱۰ یک تکه با لوله سوکتدار ۲۵۰mm ۷۹۶۰۰
۸۲,۰۰۰مایع روان کننده پوش فیت)cc125( ۸۰۲۳۰۸۹۹,۰۰۰سیفون ۱۱۰ یک تکه با لوله سوکتدار ۳۵۰mm ۷۹۶۲۰
   ۱,۰۳۸,۰۰۰سیفون ۱۱۰ یک تکه با لوله سوکتدار ۶۰۰mm ۷۹۶۶۰
   ۵۰۰,۰۰۰عصایى پشت بام ۶۳۷۹۷۳۰
   ۴۱۶,۰۰۰عصایى پشت بام۶۳ ۱۵۰cm ۷۹۷۳۱
 کاهش و افزایش قیمت محصولات بدون اعلام قبلی انجام می پذیرد ۷۰۳,۰۰۰عصایى پشت بام ۹۰۷۹۷۵۰
   ۵۹۳,۰۰۰عصایى پشت بام۹۰ ۱۵۰cm ۷۹۷۵۱

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *